Šauktinių kariuomenė liks dar ilgam
Šauk­ti­niai į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę bus kvie­čia­mi ne ar­ti­miau­sius pen­ke­rius, o še­še­rius me­tus. Sei­mo frak­ci­jos va­kar su­ta­rė, kad į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą vy­rai bus šau­kia­mi ir 2021-ai­siais, o tai įtvir­ti­nan­tį įsta­ty­mą ke­ti­na­ma pri­im­ti jau šie­met.

Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius Val­das Ra­ku­tis to­kį po­li­ti­kų ap­sisp­ren­di­mą įver­ti­no kaip ge­riau­sią da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je. Jo tei­gi­mu, pa­lik­ti šauk­ti­nius il­ges­niam lai­kui bu­vo vie­nin­te­lis pro­tin­gas spren­di­mas, mat ki­tų al­ter­na­ty­vų ne­bu­vo.

Da­li­niai te­bė­ra nesuformuoti

„Pro­fe­si­nė ka­ro tar­ny­ba, eg­zis­tuo­jan­ti nuo 2008 me­tų – ne­funk­cio­na­li. Ne­už­te­ko ka­rei­vių, ne­bu­vo iš ko jos for­muo­ti, ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se ne­už­ten­ka ka­rei­vių. O grą­ži­nus šauk­ti­nių prie­vo­lę at­si­ran­da ga­li­my­bė for­muo­ti ir pro­fe­sio­na­lią ka­riuo­me­nę“, – sa­kė V. Ra­ku­tis.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius Valdas Rakutis./ Alinos Ožič nuotrauka

Ki­ta ver­tus, jis pri­mi­nė, kad po­li­ti­kai, vis svars­tan­tys ar kei­čian­tys ka­riuo­me­nės komp­lek­ta­vi­mo sis­te­mą, tu­rė­tų bū­ti at­sar­gūs. „Ne­ga­li­ma jos kai­ta­lio­ti la­bai daž­nai. Tai su­si­ję ir su fi­nan­sais, ir gy­ny­bi­ne sis­te­ma. Esant vi­suo­ti­nei ka­ro prie­vo­lei, as­muo re­zer­ve bus, kol maž­daug su­lauks 50 me­tų. Jei ta sis­te­ma daž­nai kei­čia­ma, tam­pa ne­aiš­ku, ar žmo­nės iki 50 me­tų yra prie­vo­li­nin­kai, ar ne“, – pri­mi­nė jis.

Anks­tes­nis po­li­ti­kų spren­di­mas at­si­sa­ky­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės ne­li­ko be pa­sek­mių. Pa­vyz­džiui, kai kur ne­be­li­ko tam rei­ka­lin­gos inf­ras­truk­tū­ros. „Štai Ruk­lo­je, mo­ko­ma­ja­me pul­ke, bu­vo dvi val­gyk­los. Šauk­ti­nių ne­be­li­kus, vie­na jų bu­vo pa­vers­ta spor­to sa­le. Da­bar vėl grą­ži­na­mi šauk­ti­niai, tad vėl rei­kia tos val­gyk­los. svars­to­ma, ką da­ry­ti: sta­ty­ti dar vie­ną pa­sta­tą ar iš­kel­din­ti spor­to cen­trą“, – pa­vyz­dį pa­tei­kė V. Ra­ku­tis.

Skir­tin­gos, bet su­de­ri­na­mos vizijos

Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė kar­to­jo, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė yra per ma­ža. Ta­čiau da­bar­ti­nis mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas lai­ko­si ki­to­kios ka­riuo­me­nės kon­cep­ci­jos. „Ka­riuo­me­nės mums rei­kia ne­di­de­lės, bet pro­fe­sio­na­lios“, – tei­gė jis.

J. Ole­kas ir va­kar vy­ku­sia­me Sei­mo frak­ci­jų pa­si­ta­ri­me reiš­kė ki­to­kią nuo­mo­nę nei dau­ge­lis su­si­rin­ku­sių­jų. „Per pen­ke­rius me­tus tu­rė­si­me pa­kan­ka­mą kie­kį vy­rų ir mo­te­rų, ap­sisp­rę­sian­čių tar­nau­ti pro­fe­si­nė­je Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je. Tuo­met liks ki­tas klau­si­mas – kaip to­liau reng­si­me re­zer­vą. Iš 28 vals­ty­bių 23 vals­ty­bės ka­riuo­me­nės re­zer­vą ren­gia iš­leis­da­mos į at­sar­gą sa­vo ka­rius pro­fe­sio­na­lus. Tu­rė­tu­me sek­ti šiuo ke­liu“, – va­kar po pa­si­ta­ri­mo sa­kė J. Ole­kas.

Prof. V. Ra­ku­tis įsi­ti­ki­nęs, kad R. Ju­ke­vi­čie­nės ir J. Ole­ko vi­zi­jos vie­na ki­tai ne­prieš­ta­rau­ja, jos yra su­de­ri­na­mos. Pro­fe­sio­na­lai ka­riuo­me­nė­je rei­ka­lin­gi da­ly­vau­ti už­sie­nio mi­si­jo­se. „Šauk­ti­nių ne­ga­li­ma siųs­ti į to­kias ope­ra­ci­jas, o kraš­to gy­ny­ba yra kas ki­ta. Rei­ka­lin­ga to­kia ka­riuo­me­nė, ku­rią ka­ro at­ve­ju ar ki­lus re­gio­ni­nio sau­gu­mo prob­le­mai bū­tų ga­li­ma rim­tai pa­di­din­ti. Di­dė­jant pa­vo­jui kraš­to gy­ny­bai stip­rin­tu­me šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę, o esant ra­miai pa­dė­čiai šauk­ti­nių bū­tų ma­žiau, bet dau­gė­tų pro­fe­sio­na­lių ka­rių“, – tei­gė eks­per­tas.