Šauktinių grąžinimas žada mūšį Seime
Vy­riau­sy­bei va­kar pri­ta­rus šau­ki­mui į pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, ap­sisp­ręs­ti dėl šauk­ti­nių grą­ži­ni­mo tu­rės Sei­mas. Par­la­men­ta­rai ne­sle­pia, kad šis klau­si­mas par­ei­ka­laus itin karš­tų dis­ku­si­jų.

Ka­riuo­me­nės pri­nci­pi­nės struk­tū­ros 2015–2020 me­tais ir ri­bi­nių skai­čių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus per Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją siū­lo­ma svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Pla­nus jau šį ru­de­nį į ba­ta­lio­nus pa­kvies­ti pir­muo­sius šauk­ti­nius par­la­men­ta­rai ver­ti­na ne­vie­na­reikš­miš­kai - abe­jo­nių ky­la tiek val­dan­tie­siems, tiek opo­zi­ci­jos at­sto­vams.

Ti­ki­si palaikymo

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mu jau šį­met nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą tu­rė­tų at­lik­ti nuo 3 iki 3,5 tūkst. ka­rių. Skai­čiuo­ja­ma, kad šauk­ti­niams par­eng­ti šie­met rei­kė­tų 20 mln. eu­rų. Šau­ki­mas vyk­tų pa­gal Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mą. Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad at­si­ras ne vie­nas siū­ly­mas jį ko­re­guo­ti.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas va­kar ne­bu­vo lin­kęs prog­no­zuo­ti, kaip Sei­mas ap­sisp­ręs dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos. Jis pa­žy­mė­jo, kad Dar­bo par­ti­jos (DP) pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­prieš­ta­ra­vo dėl lai­ki­no šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės grą­ži­ni­mo. „Ma­nau, pa­grin­di­nėms po­li­ti­nėms jė­goms pri­ta­riant, tu­rė­tų pa­lai­ky­ti ir ki­tos Sei­mo frak­ci­jos, nes juk vi­si su­pran­ta­me, kad pa­dė­tis yra ne­pap­ras­ta, to­dėl rei­kia ypa­tin­gų spren­di­mų“, - kal­bė­jo jis.

Vis dėl­to net Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tai šio klau­si­mo dar ne­svars­tė. „Kal­bė­jau­si su at­ski­rais par­ti­jos bi­čiu­liais. Yra įvai­rių nuo­mo­nių, bet dau­gu­ma pa­lai­ko ir su­pran­ta si­tua­ci­ją“, - LŽ tvir­ti­no J. Ole­kas.

Jis už­si­mi­nė, kad ga­li bū­ti pa­nai­kin­tos iš­im­tys, ku­rios nuo pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos at­lei­džia po­li­ti­kus. J. Ole­ko tei­gi­mu, gal­būt bus ko­re­guo­ja­mas ir į ka­riuo­me­nę kvie­čia­mų vy­rų am­žius. „Ma­nau, ga­lė­tu­me ap­si­ri­bo­ti jau­nuo­liais nuo 19 iki 26 ar 28 me­tų“, - sa­kė jis.

Esą šauk­ti­niai ga­lė­tų bū­ti at­ren­ka­mi ne tik pa­gal am­žių ir svei­ka­tos būk­lę, bet ir pa­gal šei­mi­nę pa­dė­tį. „Jei­gu šei­ma au­gi­na du ar dau­giau vai­kų, ji ti­krai ga­lės au­gin­ti ki­tą gy­nė­jų kar­tą“, - pa­brė­žė J. Ole­kas.

Yra ne­at­sa­ky­tų klausimų

Bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ne­abe­jo­jo, kad opo­zi­ci­nė Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja pa­lai­kys pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos grą­ži­ni­mą. „Dėl ki­tų Sei­mo frak­ci­jų ne­ži­nau, bet, ti­kiuo­si, ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das, ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras la­bai ar­gu­men­tuo­tai vis­ką iš­aiš­kins. Da­bar la­bai trūks­ta in­for­ma­ci­jos. Dis­ku­si­ja pra­si­dės, kai siū­ly­mas pa­sieks Sei­mą“, - LŽ aiš­ki­no ji.

R. Juk­ne­vi­čie­nė vy­lė­si, kad so­cial­de­mo­kra­tų ir "dar­bie­čių" va­do­vai te­sės pa­ža­dus ir įti­kins sa­vo par­ti­jų ko­le­gas dėl bū­ti­ny­bės grą­žin­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nę. Par­la­men­ta­rės tei­gi­mu, pri­ėmus pri­nci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros pa­kei­ti­mus, bus ga­li­ma svars­ty­ti ir apie Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo tai­sy­mą. R. Juk­ne­vi­čie­nė ma­no, jog rei­kia tiks­liau apib­rėž­ti šauk­ti­nių am­žių, su­stip­rin­ti ska­ti­ni­mo prie­mo­nes, ku­rios bus tai­ko­mos ka­ro prie­vo­li­nin­kams.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis LŽ pri­si­pa­ži­no, kad jam ki­lo ne­ma­žai klau­si­mų dėl pla­nuo­ja­mos pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos at­kū­ri­mo. „Aiš­kė­ja, jog at­si­ran­da tam ti­kri šauk­ti­nių par­in­ki­mo kri­te­ri­jai, nors iš pra­džių kal­bė­ta, kad vi­sa tai bus da­ro­ma at­si­tik­ti­ne tvar­ka. An­tra, ma­no­me, kad ka­riuo­me­nė tu­ri bū­ti par­em­ta sa­va­no­rys­tės pri­nci­pu. Taip pat ky­la klau­si­mų, ko­dėl toks su­dė­tin­gas yra pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės komp­lek­ta­vi­mas“, - dės­tė jis.

Ne­pa­si­ta­rė su partneriais

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­tys „tvar­kie­čiai“ itin skep­tiš­kai ver­ti­na siū­ly­mą grą­žin­ti šauk­ti­nius. „Y­ra daug są­my­šio, o nau­dos vi­siš­kai ne­ma­tau“, - LŽ tvir­ti­no par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ vi­ce­pir­mi­nin­kas Kęs­tas Koms­kis.

Ap­tar­ti pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos grą­ži­ni­mo klau­si­mą "tvar­kie­čiai" va­kar va­ka­re rin­ko­si į par­ti­jos val­dy­bos po­sė­dį. „Gai­la, kad koa­li­ci­jos par­tne­riai to­kį spren­di­mą pri­ėmė ne­pa­si­ta­rę su ki­tais. Aš ir ki­ti ko­le­gos no­rė­tu­me, jog to­kiais svar­biais klau­si­mais bū­tų at­sik­lau­sia­ma žmo­nių per re­fe­ren­du­mą“, - kal­bė­jo K. Koms­kis.

Par­la­men­ta­ras kri­ti­ka­vo tai, kad šauk­ti­nius nu­ma­to­ma at­rink­ti lo­te­ri­jos pri­nci­pu. K. Koms­kio įsi­ti­ki­ni­mu, ka­riuo­me­nė tu­ri bū­ti for­muo­ja­ma sa­va­no­riš­kai. „Pa­si­sa­kau už pro­fe­sio­na­lią ka­riuo­me­nę, nes šian­dien vyks­ta vi­siš­kai ki­toks ka­ras. Mums rei­kia aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų. Juk ir gink­luo­tę per­kam to­kią, ku­ri rei­ka­lau­ja pro­fe­sio­na­lios prie­žiū­ros", - sa­kė jis.

Anot K. Koms­kio, abe­jo­jan­čių­jų dėl šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės grą­ži­ni­mo yra ir ki­to­se Sei­mo frak­ci­jo­se. „Gal­būt šian­dien ne­po­pu­lia­ru apie tai kal­bė­ti“, - pri­dū­rė po­li­ti­kas.