Šauktinių gali vėl neprireikti – savanoriai plūsta patys
Šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, tap­ti ka­riais šauk­ti­niais sie­kia daug sa­va­no­rių, jų ga­li už­tek­ti vi­sam 2017-ųjų šau­ki­mui į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, tei­gia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Mi­nis­te­ri­jos BNS pa­teik­tais duo­me­ni­mis, kiek dau­giau nei 2,4 tūkst. jau­nuo­lių yra pa­tei­kę pra­šy­mus tap­ti šauk­ti­niais, nors ir ne­at­si­dū­rė šau­ki­mo są­ra­še. Maž­daug 600 iš jų jau pra­dė­jo tar­ny­bą.

Dar be­veik 2,3 tūkst. žmo­nių, šie­met pa­te­kę į šau­kia­mų­jų są­ra­šus, pa­sip­ra­šė bū­ti „pa­ke­lia­mi“ są­ra­še ir to­kiu bū­du ir­gi at­lik­ti tar­ny­bą. Iš jų į ka­riuo­me­nės da­li­nius jau at­vy­ko be­veik 500 ka­ro prie­vo­li­nin­kų.

Šie­met į ka­riuo­me­nę de­vy­nių mė­ne­sių tar­ny­bai iš vi­so bus pa­šauk­ti 3,5 tūkst. žmo­nių.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si, kad nė vie­no iš jų ne­rei­kės šauk­ti pri­va­lo­ma tvar­ka.

„Ti­ki­mės, kad ir šiais me­tais bus su­rink­tas pa­kan­ka­mas sa­va­no­rių skai­čius, ta­čiau ga­li­my­bės, jog bus šau­kia­ma pri­va­lo­mai, at­mes­ti ne­ga­li­me“, – BNS sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė spau­dai As­ta Gal­di­kai­tė.

Šau­ki­mas į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę grą­žin­tas 2015 me­tais, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Nuo ta­da nė vie­no jau­nuo­lio ne­rei­kė­jo šauk­ti pri­va­lo­mai, nes į ka­ri­nius da­li­nius vi­si su­si­rin­ko sa­va­no­riš­kai.

Anot Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, dau­giau nei 80 proc. są­ra­še ne­bu­vu­sių ir į šauk­ti­nius už­si­ra­šiu­sių sa­va­no­rių svei­ka­ta yra tin­ka­ma tar­ny­bai. Ta­čiau tik kas an­tras iš tar­ny­bą pa­anks­ti­nu­sių šauk­ti­nių pri­pa­žin­tas tin­ka­mas dėl svei­ka­tos.

Vy­riau­sy­bė šių me­tų pa­bai­go­je tu­rė­tų pa­teik­ti siū­ly­mus dėl vi­suo­ti­nio šau­ki­mo į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę.