Šauktinių atvykimo į regioninius skyrius rodiklis - geras
Į re­gio­ni­nius ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius jau at­vy­ko 8 proc. šau­kia­mų­jų, tei­gia ka­riuo­me­nės at­sto­vas.

„Tai iš tie­sų yra ge­ras ro­dik­lis, net ga­li­ma teig­ti, kad šim­tap­ro­cen­ti­nis, at­siž­vel­giant į tai, jog nu­ma­ty­ta, kad vi­si ka­ro prie­vo­li­nin­kai at­vyks iki rug­sė­jo pa­bai­gos ir jų at­vy­ki­mas yra iš­dės­ty­tas to­ly­giai, t. y. maž­daug po 25 proc. per mė­ne­sį“, - Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­ko Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų šta­bo ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Žy­gi­man­tas Ada­mo­nis.

Ket­vir­ta­die­nį su­ėjo 20 dar­bo die­nų nuo šauk­ti­nių są­ra­šų pa­skel­bi­mo, per šį ter­mi­ną Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Re­gio­ni­niai ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riai tu­rė­jo iš­siųs­ti šau­kia­miems ka­ro prie­vo­li­nin­kams vi­sus šau­ki­mo nu­ro­dy­mus. Šau­ki­mo nu­ro­dy­muo­se ka­ro prie­vo­li­nin­kams įra­šy­tos at­vy­ki­mo į sky­rius da­tos. Jos pa­skir­tos nuo ge­gu­žės pa­bai­gos iki rug­sė­jo pa­bai­gos pa­gal ka­ro prie­vo­li­nin­kų ei­lės nu­me­rius šau­kia­mų­jų są­ra­šuo­se.

Pa­sak Ž. Ada­mo­nio, da­lis ka­ro prie­vo­li­nin­kų at­vy­ko anks­čiau nei jiems pa­skir­ta.

„A­pie ga­lu­ti­nius ir rea­lius sta­tis­ti­nius ro­dik­lius kal­bė­ti dar anks­to­ka, nes dar tik at­vy­ki­mo pra­džia, o teig­ti apie van­gią šau­kia­mų­jų reak­ci­ją ma­žų ma­žiau­siai bū­tų ne­tei­sin­ga“, – sa­ko jis.

Re­gio­ni­niai ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riai re­ko­men­duo­ja ka­ro prie­vo­li­nin­kams su jais su­si­siek­ti, jei pra­ėjus maž­daug sa­vai­tei nuo pa­sku­ti­nių šau­ki­mo nu­ro­dy­mų iš­siun­ti­mo jie dar ne­bū­tų ga­vę šau­ki­mo nu­ro­dy­mo sa­vo dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos ad­re­su.

Ga­vus in­for­ma­ci­ją, kad šau­ki­mo nu­ro­dy­mai ne­pa­sie­kė ad­re­sa­tų, su ka­ro prie­vo­li­nin­kais bus ban­do­ma su­si­siek­ti siun­čiant šau­ki­mo nu­ro­dy­mus per jų ar­ti­muo­sius, dar­bo­vie­tes. Pa­ieš­kai taip pat ga­li bū­ti pa­si­telk­tos ki­tos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nės at­sto­vy­bės ir kon­su­li­nės įstai­gos. Tik kraš­tu­ti­niu at­ve­ju pa­ieš­ka bū­tų vyk­do­ma per po­li­ci­ją.

„At­sa­ko­my­bė bū­tų tai­ko­ma tik tiems ka­ro prie­vo­li­nin­kams, ku­rie ne­at­vyk­tų į re­gio­ni­nius ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius jiems pa­skir­tu lai­ku ir ne­ban­dy­tų su­si­siek­ti, su­de­rin­ti at­vy­ki­mo į lai­ko, ne­gau­tų ka­ro prie­vo­lės ati­dė­ji­mo ar at­lei­di­mo vie­nu iš įsta­ty­mų nu­ma­ty­tu pa­grin­dų“, - aiš­ki­na KAM.

2015 me­tais šau­ki­mo į de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą nu­ro­dy­mai iš­siųs­ti 36 825 jau­nuo­liams.

Pri­va­lo­mai de­vy­nių mė­ne­sių mo­ky­mams į ka­riuo­me­nę kvie­čia­mi 19-26 me­tų jau­nuo­liai. Šiais me­tais tar­ny­bai bus at­rink­ti 3 tūkst. as­me­nų, pir­me­ny­bę tei­kiant sa­va­no­riams. Sa­va­no­riš­kai at­lik­ti tar­ny­bą jau par­eiš­kė no­rą per 1800 as­me­nų.