Šauktinis dalinyje bandė persipjauti venas
An­tra­die­nio va­ka­rą LDK Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­no ka­rys šauk­ti­nis ban­dė per­sip­jau­ti kai­rės ran­kos rie­šo ve­nas, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ka­zio Vie­ver­sio po­li­go­ne Kaz­lų Rū­do­je šiuo me­tu tar­nau­jan­tis ka­rys su­si­ža­lo­jo tuo me­tu, kai ki­ti ka­riai va­ka­rie­nia­vo ir kam­ba­ry­je li­ko vie­nas. Jį ap­ti­ko iš va­ka­rie­nės grį­žę ki­ti ka­riai.

Su­si­ža­lo­ju­siam ka­riui ne­del­siant bu­vo su­teik­ta sku­bi me­di­ci­nos pa­gal­ba, jis bu­vo iš­vež­tas į Kaz­lų Rū­dos am­bu­la­to­ri­ją. Pa­vo­jaus jo gy­vy­bei ne­bu­vo, to­dėl am­bu­la­to­ri­jos gy­dy­to­jų spren­di­mu, ka­rys bu­vo per­vež­tas į Žiegžd­rių psi­chia­tri­nę li­go­ni­nę, ku­rio­je bus gy­do­mas.

Ka­rys tu­rė­jo gy­dy­to­jų at­lei­di­mo nuo ri­kiuo­tės ir fi­zi­nių pra­ti­mų pa­žy­mą, to­dėl tar­ny­bi­nių už­duo­čių ne­vyk­dė, di­džią­ją lai­ko da­lį lei­do ka­rei­vi­nė­se.

An­tra­die­nį va­ka­re LDK Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos lo­gis­ti­kos ba­ta­lio­no va­das ma­jo­ras Rim­vy­das Ba­lins­kas apie įvy­kį in­for­ma­vo ka­rio ar­ti­muo­sius, taip pat bu­vo nu­vy­kęs į po­li­go­ną, kur bend­ra­vo su da­li­ny­je esan­čiais ka­riais.

Tre­čia­die­nį ba­ta­lio­no va­das kar­tu su įgu­los ka­pe­lio­nu lan­kė­si Žiegžd­rių psi­chia­tri­jos li­go­ni­nė­je, ku­rio­je su gy­dy­to­jais ap­ta­rė ka­rio gy­dy­mo klau­si­mus, bend­ra­vo su pa­čiu ka­riu.

Prie­žas­tys, ko­dėl ka­rys pa­ban­dė pa­kel­ti prieš sa­ve ran­ką, šiuo me­tu ti­ria­mos. Pir­mi­niu ver­ti­ni­mu, jos su­si­ju­sios su ka­rio as­me­ni­nė­mis prob­le­mo­mis.

Į da­li­nį ket­vir­ta­die­nį at­vyks ka­ro psi­cho­lo­gai, jie bend­raus su tar­nau­jan­čiais ka­riais, do­mė­sis si­tua­ci­ja.

Dėl įvy­kio po­li­go­ne Kaz­lų Rū­do­je pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas.

Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šiuo me­tu po­li­go­ne tar­nau­ja 99 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai. Su­si­ža­lo­jęs ka­rys tar­ny­bą pra­dė­jo per­nai gruo­dį.