Šauktiniai raginami nelaukti „loterijos“
Į ki­tų me­tų pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą jau­nuo­liai vi­lio­ja­mi pa­ža­dais leis­ti pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą, tar­ny­bos pra­džios da­tą ir ga­li­my­be gau­ti di­des­nes iš­mo­kas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) ne­siū­lo di­de­lių at­ei­nan­čių me­tų šau­ki­mo į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą tvar­kos ko­rek­ci­jų. Vi­lia­ma­si, kad ke­lios su­pla­nuo­tos nau­jo­vės tu­rės įta­kos jau­ni­mo ap­sisp­ren­di­mui rink­tis tar­ny­bą ka­riuo­me­nė­je. „No­riu pa­dė­ko­ti jau­ni­mui už par­ody­tą pi­lie­ti­nį ir pa­trio­ti­nį už­tai­są šie­met sa­va­no­riš­kai įsi­lie­jus į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės gre­tas. Tai ro­do, kad Lie­tu­vos jau­ni­mas jau­čia at­sa­ko­my­bę už sa­vo ša­lį, par­ei­gą ir mei­lę Tė­vy­nei. Kvie­čiu ir ki­tus jau­nuo­lius sek­ti jų pa­vyz­džiu, ak­ty­viai re­gis­truo­tis sa­vo no­ru at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ki­tą­met,“ – pri­sta­ty­da­mas 2016 me­tų šau­ki­mą į pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą va­kar ra­gi­no kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas.

Ra­gi­na­mi re­gis­truo­tis

Ki­tų me­tų šau­ki­mas į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą pra­si­dės sau­sio 7-ąją. Tą­dien bus su­da­ro­mi ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šai, pa­gal ku­riuos bus pra­de­da­mi siųs­ti šau­ki­mo nu­ro­dy­mai. Kaip ir šie­met, ki­tais me­tais de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­liks 3 tūkst. jau­nuo­lių. Vai­ki­nai ir mer­gi­nos nuo 18 iki 38 me­tų jau da­bar kvie­čia­mi sa­va­no­riš­kai į tar­ny­bą re­gis­truo­tis ar­ti­miau­siuo­se Ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riuo­se. Tai pa­da­rę iki at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 7-osios ne­bus įtrau­kia­mi į 2016 me­tų šau­ki­mo są­ra­šus. Jie ga­lės pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą, tar­ny­bos pra­džios da­tą ir gau­ti 25 proc. di­des­nes iš­mo­kas. Po sau­sio 7-osios sa­vo no­ru re­gis­truo­tis į tar­ny­bą to­liau ga­lės ir tie jau­nuo­liai, ku­rie ne­bus pa­te­kę į šau­ki­mo są­ra­šus. Tik ne­su­rin­kus nu­sta­ty­to skai­čiaus sa­vo no­ru at­lik­ti tar­ny­bą par­eiš­ku­sių jau­nuo­lių, trūks­ta­mas skai­čius ka­ro prie­vo­li­nin­kų (nuo 19 iki 26 me­tų) bū­tų šau­kia­mas pri­va­lo­ma tvar­ka. Pir­mie­ji ka­riai tar­ny­bą pra­dės 2016-ųjų ba­lan­džio 4 die­ną, pa­sku­ti­niai – spa­lį. Šauk­ti­nius ki­tais me­tais pri­ims 19 Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­da­li­nių.

Pra­džia – Rukla

Ki­taip nei šiais me­tais, šau­ki­mai į pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ki­tą­met bus siun­čia­mi ne iš kar­to vi­siems į są­ra­šus pa­te­ku­siems jau­nuo­liams, o da­li­mis, pri­klau­so­mai nuo tar­ny­bos pra­džios lai­ko. Taip sie­kia­ma to­ly­giai pa­skirs­ty­ti ka­ro me­di­ci­nos ko­mi­si­jų dar­bo krū­vį ir pir­miau­sia pa­ti­krin­ti tų jau­nuo­lių, ku­rie tar­ny­bą no­rės at­lik­ti sa­vo no­ru, svei­ka­tą. „Da­lis šauk­ti­nių pir­muo­sius tris mė­ne­sius tar­naus Ruk­lo­je, o ki­tus še­šis – ją tęs pa­skir­ta­me da­li­ny­je“, – sa­kė J. Ole­kas. Pa­sak jo, Ruk­los mo­ko­ma­sis pul­kas ir skir­tas ba­zi­niams įgū­džiams gau­ti. „Šie­met, šau­ki­mą pra­dė­jus stai­ga, mo­ko­ma­sis pul­kas tam ne­bu­vo pa­si­ren­gęs“, – pri­pa­ži­no mi­nis­tras.

Kaip ir anks­čiau, ki­tą­met ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šai bus su­da­ro­mi at­si­tik­ti­ne tvar­ka, nau­do­jant kom­piu­te­rių prog­ra­mą. Sie­kiant už­ti­krin­ti, kad su­da­rant są­ra­šus bū­tų lai­ko­ma­si skaid­ru­mo, ob­jek­ty­vu­mo ir ne­ša­liš­ku­mo pri­nci­pų, šį pro­ce­są taip pat ste­bės spe­cia­li vi­suo­me­nės at­sto­vų ko­mi­si­ja. Mi­nis­tras prog­no­za­vo, kad penk­ta­da­lis ka­riuo­me­nė­je tar­nau­jan­čių šauk­ti­nių pa­si­rinks pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą.

Pa­si­gen­da at­ei­ties vizijos

Sei­mo na­rės, bu­vu­sios kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trės kon­ser­va­to­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės tei­gi­mu, šian­dien ka­riuo­me­nė dau­giau nei 3 tūkst. šauk­ti­nių pri­im­ti ir ne­ga­li, nes nė­ra tam pa­si­ren­gu­si. Ta­čiau, jos nuo­mo­ne, prieš kal­bant apie šių skai­čių di­di­ni­mą po­li­ti­kams pir­miau­sia rei­kia su­si­tar­ti, ko­kią Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę no­ri­ma ma­ty­ti at­ei­ty­je. „Tai­kos me­tu pa­kak­tų to­kios ka­riuo­me­nės, ko­kia yra da­bar. To­kios par­ibio vals­ty­bės kaip Suo­mi­ja, Es­ti­ja, Nor­ve­gi­ja tai­kos me­tu taip pat ne­lai­ko di­de­lės ka­riuo­me­nės. Ta­čiau jos tu­ri par­en­gu­sios re­zer­vą, ku­ris, esant rei­ka­lui, ka­riuo­me­nę pa­gau­sin­tų tris kar­tus. Tam, kad ga­lė­tu­me tai pa­da­ry­ti, jau šian­dien rei­kė­tų tu­rė­ti apie 35 tūkst. par­eng­tų žmo­nių. Šian­dien nie­ko pa­na­šaus ne­tu­ri­me“, – LŽ sa­kė R. Juk­ne­vi­čie­nė. Jos tei­gi­mu, 3 tūkst. šauk­ti­nių šau­kia­mi tik tam, kad jie su­da­ry­tų ka­riuo­me­nės ba­ta­lio­nus. Sei­mo na­rė ma­no, kad at­ei­ty­je Lie­tu­va ga­lė­tų pa­ma­žu pe­rei­ti prie vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės. „Tai bū­tų Suo­mi­jos va­rian­tas, kai kiek­vie­nas jau­nas žmo­gus, bai­gęs mo­kyk­lą, ma­žiau­siai de­vy­nis mė­ne­sius tar­nau­tų ka­riuo­me­nė­je. Ir ta­da su­lau­kus 25-erių ne­rei­kė­tų dai­ry­tis, ar jis ne­bus pa­kvies­tas tar­nau­ti. Ir ne­bū­tų jo­kių iš­im­čių, lo­te­ri­jų. To­kiu bū­du Lie­tu­va su­for­muo­tų rim­tą re­zer­vą“, – tei­gė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Kaip ra­šė LŽ, Sei­mo frak­ci­jos pra­ėju­sią sa­vai­tę su­ta­rė, kad į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą šauk­ti­niai bus kvie­čia­mi ma­žiau­siai dar še­še­rius me­tus. Šauk­ti­nius iki 2020–2021 me­tų įtei­si­nan­čią nuo­sta­tą Sei­mas ke­ti­na pri­im­ti gruo­dį. Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba šie­met yra pa­siū­liu­si pen­ke­riems me­tams grą­žin­ti šauk­ti­nius į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę.

Nu­ma­ty­tos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos

Sei­mui ba­lan­dį pri­ėmus spren­di­mą at­nau­jin­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, šie­met skir­tin­guo­se ka­ri­niuo­se da­li­niuo­se ją at­lie­ka 3 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų. Pir­mie­ji ka­riai – vi­si sa­va­no­riai – tar­nau­ti pra­dė­jo rugp­jū­čio pra­džio­je, pa­sku­ti­niai į ka­ri­nius da­li­nius at­vyks gruo­džio mė­ne­sį.

Tar­ny­bos me­tu nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios tar­ny­bos ka­riams su­tei­kia­mos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, jie gau­na vi­są vals­ty­bės iš­lai­ky­mą (ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, ap­ran­gą, so­cia­li­nį ir gy­vy­bės drau­di­mus). Kiek­vie­nam to­kiam ka­riui per mė­ne­sį mo­ka­ma 140,6 eu­ro iš­mo­ka bui­ti­nėms iš­lai­doms. Taip pat jam kas mė­ne­sį kau­pia­ma spe­cia­li įmo­ka, ku­ri bus iš­mo­ka­ma as­me­niui at­li­kus tar­ny­bą. Jos dy­dis pri­klau­so nuo at­lik­tos tar­ny­bos ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tų. As­mens tar­ny­bą įver­ti­nus la­bai ge­rai, už vie­ną tar­ny­bos mė­ne­sį skai­čiuo­ja­mos ke­tu­rios ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos (152 eu­rai), ge­rai įver­tin­tiems – trys (114 eu­rų), pa­ten­ki­na­mai – dvi (76 eu­rai). Sa­vo no­ru at­lie­kan­čiam tar­ny­bą ka­riui kau­pia­mo­sios iš­mo­kos di­dė­ja 25 pro­cen­tais. Darb­da­viai, iš­lei­dę dar­buo­to­ją at­lik­ti tar­ny­bos, ga­li gau­ti su­bsi­di­ją še­šių mė­ne­sių dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mui pa­deng­ti. To­kia pa­ti su­bsi­di­ja mo­ka­ma įdar­bi­nus pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą bai­gu­sį jau­nuo­lį.