Šaukimo prievaizdų bumas neištiko
Vi­suo­me­ni­nin­kai ne­pa­ro­dė di­de­lio no­ro ste­bė­ti, kaip su­da­ro­mas šauk­ti­nių są­ra­šas. Tuo me­tu Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) džiau­gia­si, kad pla­nuo­ta 10 ste­bė­to­jų ko­man­da, ku­ri pa­dės už­ti­krin­ti šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą skaid­ru­mą, vis dėl­to bus su­da­ry­ta.

Šauk­ti­nių są­ra­šo su­da­ry­mo prie­vaiz­dais pre­ten­duo­ja tap­ti skau­tai ir šau­liai, at­sar­gos ka­ri­nin­kai, pa­trio­tiš­ku­mą ska­ti­nan­čių ir ki­tų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Jie nu­si­tei­kę rim­tai at­lik­ti sa­vo par­ei­gą, kad bū­tų iš­sklai­dy­tos vi­sos žmo­nių reiš­kia­mos abe­jo­nės, ar nau­do­jant spe­cia­lią kom­piu­te­ri­nę prog­ra­mą šauk­ti­niai ti­krai bus at­ren­ka­mi ob­jek­ty­viai.

Nors vi­suo­me­ni­nin­kų ne­at­si­ra­do tiek, jog KAM va­do­vui rei­kė­tų iš jų pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sius, tei­gia­ma, kad ste­bė­ti šių me­tų šauk­ti­nių są­ra­šo su­da­ry­mą ga­lės tik tie, ku­rie pe­reis ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos fil­trą.

De­ri­na­mos procedūros

Kaip LŽ in­for­ma­vo KAM at­sto­vai, ste­bė­ti są­ra­šo su­da­ry­mo pro­ce­dū­rų sa­vo at­sto­vus de­le­ga­vo aš­tuo­nios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos: Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Vil­niaus aps­kri­ties sky­rius, Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba, At­sar­gos ka­ri­nin­kų są­jun­ga, aso­cia­ci­ja Lie­tu­vos skau­ti­ja, Lie­tu­vos at­sar­gos ka­ri­nin­kų są­jun­ga, vie­šo­ji įstai­ga „Tra­ki­nių par­ti­za­nai“, Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo pra­mo­nės aso­cia­ci­ja bei Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.

Pla­nuo­ta, kad prie­vaiz­dais ga­lės tap­ti ne dau­giau kaip 10 vi­suo­me­nės at­sto­vų. „Tiek da­bar jų ir tu­ri­me. Vi­si kan­di­da­tai, ku­rie po pa­ti­kri­ni­mo ati­tiks Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, bus pa­tvir­tin­ti ir ga­lės ste­bė­ti šių me­tų są­ra­šo su­da­ry­mą“, - LŽ sa­kė KAM Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­ja As­ta Gal­di­kai­tė.

Dar anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė nu­sta­tė tvar­ką, kad ste­bė­ti są­ra­šo su­da­ry­mo pro­ce­dū­rų ne­ga­li bū­ti ski­ria­mi as­me­nys, pri­pa­žin­ti kal­tais dėl su­nkių ar la­bai su­nkių nu­si­kal­ti­mų ir tu­rin­tys ne­iš­ny­ku­sį ar ne­pa­nai­kin­tą teis­tu­mą. Taip pat as­me­nys, ku­rie pri­pa­žin­ti kal­tais dėl nu­si­kal­ti­mų ar bau­džia­mų­jų nu­si­žen­gi­mų vals­ty­bės tar­ny­bai ir vie­šie­siems in­te­re­sams, ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų, vei­kų, ku­rio­mis pa­da­ry­ta tur­ti­nė ža­la vals­ty­bei.

Tarp ste­bė­to­jų ne­pa­gei­dau­ja­mi ir tie, ku­rie yra at­leis­ti iš ski­ria­mų ar­ba ren­ka­mų par­ei­gų dėl prie­sai­kos ar pa­si­ža­dė­ji­mo su­lau­žy­mo, par­ei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mo, nuo at­lei­di­mo ne­praė­jus 3 me­tams. Ste­bė­ti, kaip su­da­ro­mas są­ra­šas, ne­bus pri­leis­ti pikt­nau­džiau­jan­tie­ji al­ko­ho­liu, nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Taip pat as­me­nys, dir­ban­tys ar tar­nau­jan­tys kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­jo­se ar jų pa­da­li­niuo­se, užd­raus­tų or­ga­ni­za­ci­jų na­riai.

KAM kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja, kaip vyks vi­suo­me­nės at­sto­vų dar­bas su­da­rant są­ra­šą, esą kaip tik šiuo me­tu vyks­ta šių pro­ce­dū­rų de­ri­ni­mas.

Juozas Olekas/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Už­ti­krins skaidrumą

LŽ kal­bin­tas kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas pa­žy­mė­jo, kad vi­suo­me­nės at­sto­vai kaip ste­bė­to­jai kvie­čia­mi pir­mą kar­tą. Anot jo, šie ste­bė­to­jai pa­dės už­ti­krin­ti mak­si­ma­lų pro­ce­so skaid­ru­mą, ob­jek­ty­vu­mą ir vie­šu­mą. „Jie ma­tys, kad šauk­ti­nių są­ra­šas yra su­da­ry­tas at­si­tik­ti­ne tvar­ka ir vi­si, ku­rie į jį pa­te­ko, bus pa­kvies­ti tar­nau­ti“, - aiš­ki­no KAM va­do­vas.

J. Ole­kas džiau­gė­si, kad jau pa­teik­tos 10 ste­bė­to­jų kan­di­da­tū­ros. „Ne­rei­kės varg­ti spren­džiant, ku­ris iš jų ge­res­nis“, - sa­kė jis.

Ofi­cia­li šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pra­džia yra nu­ma­ty­ta ge­gu­žės 11 die­ną, ta­čiau su vi­suo­me­nės at­sto­vais ke­ti­na­ma su­si­tik­ti anks­čiau. „Su­pa­žin­din­si­me su tvar­ka, tei­si­ne at­sa­ko­my­be, par­ei­ga. Juk jie ma­tys as­me­ni­nę in­for­ma­ci­ją apie ki­tą žmo­gų, to­dėl rei­kės pa­si­ra­šy­ti pa­si­ža­dė­ji­mą, kad bus sau­go­mi ir ne­pla­ti­na­mi duo­me­nys“, - pa­sa­ko­jo mi­nis­tras.

Sa­vo­tiš­ki advokatai

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad dar Sei­me svars­tant šauk­ti­nių grą­ži­ni­mo klau­si­mą ki­lo ne­ma­žai dis­ku­si­jų dėl jų są­ra­šo su­da­ry­mo, reikš­ta abe­jo­nių dėl kom­piu­te­ri­nės at­ran­kos prog­ra­mos.

„Vi­suo­me­nės ste­bė­to­jai taps sa­vo­tiš­kais ad­vo­ka­tais, ku­rie ga­lės pa­aiš­kin­ti, kaip at­ran­ka vy­ko, ar ji bu­vo ob­jek­ty­vi. Šia­me pro­ce­se, bent jau pir­muo­ju eta­pu, tu­ri bū­ti vi­siš­kas skaid­ru­mas, kad ne­bū­tų su­kel­ta įta­ri­mų“, - LŽ sa­kė jis.

Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys skep­tiš­kai ver­ti­no tai, kad jau­nuo­liai į šauk­ti­nius bus at­ren­ka­mi pa­gal va­di­na­mą­jį lo­te­ri­jos pri­nci­pą. „Jei­gu to­kia sis­te­ma jau yra, ži­no­ma, kad ge­riau kuo la­biau įtrauk­ti vi­suo­me­nę“, - pa­žy­mė­jo jis.

Vie­šins ir tai, kas bloga

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Vil­niaus aps­kri­ties sky­riaus pir­mi­nin­kas Val­das Ki­bar­tas vy­lė­si, kad ste­bė­to­jai, ga­lė­da­mi įver­tin­ti šauk­ti­nių są­ra­šo su­da­ry­mo pro­ce­dū­rą ir vie­šo­jo­je erd­vė­je da­ly­da­mie­si sa­vo įspū­džiais, iš­sklai­dys vi­sas abe­jo­nes. „Ste­bė­to­jai pa­skleis ži­nią vi­suo­me­nė­je, ap­ra­šy­da­mi ste­bė­ji­mo pro­ce­są. Tai pri­si­dės prie skaid­ru­mo di­di­ni­mo ir įvai­riau­sių spe­ku­lia­ci­jų su­ma­ži­ni­mo“, - LŽ tei­gė jis.

Ste­bė­ti šio pro­ce­so sie­kian­tis is­to­ri­kas, vie­šo­sios įstai­gos „Tra­ki­nių par­ti­za­nai“ va­do­vas Nor­ber­tas Čer­niaus­kas taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad pa­si­telk­ti vi­suo­me­nės at­sto­vai pa­neigs žmo­nių įta­ri­mus, jog pro­ce­dū­ra ga­li bū­ti ne­skaid­ri, o kar­tu pa­vie­šins ir blo­gus da­ly­kus, jei­gu to­kių bus. „Šiuo žings­niu KAM ti­krai pa­da­rė vis­ką, kad šis pro­ce­sas bū­tų kuo skaid­res­nis“, - pa­žy­mė­jo jis.