Šaukimo į kariuomenę sąrašuose – techninės klaidos
Ka­ro prie­vo­lės komp­lek­ta­vi­mo spe­cia­lis­tams pa­ste­bė­jus ne­di­de­lę tech­ni­nę klai­dą, su­si­ju­sią su 2016 me­tų šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bos są­ra­šų su­da­ry­mu, pir­ma­die­nį Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je sku­biai su­šauk­tas šių me­tų šau­ki­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos ir vi­suo­me­nės ste­bė­to­jų po­sė­dis.

Po­sė­džio da­ly­viai tu­rės bend­rai pri­im­ti spren­di­mą, ar tai­sy­ti pa­ste­bė­tą klai­dą ir ko­re­guo­ti tik vie­ną iš še­šių – Vil­niaus re­gio­no – są­ra­šą, ar su­da­ry­ti vi­sus še­šis 2016 me­tų šau­ki­mo są­ra­šus iš nau­jo, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, dėl tech­ni­nės ir žmo­giš­ko­sios klai­dos į Vil­niaus re­gio­no 2016 me­tų šau­ki­mo są­ra­šą ne­pa­te­ko nau­jai įsteig­tų Tra­kų, Ig­na­li­nos ir Šal­či­nin­kų ka­ro prie­vo­lės te­ri­to­ri­niams pa­da­li­niams pri­skir­ti ka­ro prie­vo­li­nin­kai.

2016 šau­ki­mo į ka­riuo­me­nę są­ra­šai tu­rė­jo bū­ti pa­skelb­ti pir­ma­die­nį. Jie bu­vo su­da­ry­ti pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį.