Šaukimo gairės esminių ginčų nekelia
Tęs­da­mas svars­ty­mus dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos Sei­mas nu­sta­tė šauk­ti­niams nau­jus pa­pil­do­mus rei­ka­la­vi­mus ir so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.

Va­kar Sei­mas pri­ta­rė, kad į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bū­tų šau­kia­mi 19-26 me­tų vy­rai, tu­rin­tys tin­ka­mą re­pu­ta­ci­ją. Šauk­ti­nių są­ra­šai bus su­da­ro­mi taip, kad į juos pro­por­cin­gai pa­tek­tų jau­nuo­lių iš vi­sų ša­lies re­gio­nų. Šauk­ti­niai bus ska­ti­na­mi pi­ni­gi­nė­mis iš­mo­ko­mis ir ga­li­my­be ati­dė­ti būs­to pa­sko­los mo­kė­ji­mą iki tar­ny­bos pa­bai­gos. Kad šios nuo­sta­tos įsi­ga­lio­tų, par­la­men­ta­rams be­li­ko pa­sku­ti­nis bal­sa­vi­mas.

Šauk­ti­niais taps ne visi

Va­kar po svars­ty­mo Sei­mas pri­ta­rė Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, kad į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą ir ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus bū­tų šau­kia­mi vy­rai nuo 19 iki 26 me­tų. Sa­va­no­riš­kai tar­nau­ti ga­lės 18-38 me­tų as­me­nys. At­si­sa­ky­ta nuo­sta­tos, pa­gal ku­rią ka­ro prie­vo­li­nin­kais anks­čiau lai­ky­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tai iki 38 me­tų. Tai esą dis­kri­mi­nuo­jan­tis rei­ka­la­vi­mas, be to, bai­min­ta­si, kad jis at­gra­sy­tų po­ten­cia­lius stu­den­tus siek­ti aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo.

Šauk­ti­niais, be ki­tų iš­im­čių, ne­ga­lės bū­ti ne tik įta­ria­mie­ji ir kal­ti­na­mie­ji bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se ar­ba at­lie­kan­tie­ji baus­mę, bet ir at­li­ku­sie­ji lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. No­ri­ma, kad ka­riuo­me­nė­je bū­tų kuo ma­žiau abe­jo­ti­nos re­pu­ta­ci­jos as­me­nų, ga­lin­čių da­ry­ti ne­igia­mą įta­ką ir kel­ti grės­mę ne tik ki­tiems prie­vo­li­nin­kams, bet ir vi­suo­me­nei.

Sei­mas ne­pri­ta­rė siū­ly­mui įpa­rei­go­ti ar­ti­muo­sius ir darb­da­vius per­duo­ti šau­ki­mą prie­vo­li­nin­kui. Nu­ma­to­ma įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad jei­gu dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių įteik­ti šau­ki­mą prie­vo­li­nin­kui as­me­niš­kai ne­bū­tų įma­no­ma, šis nu­ro­dy­mas ga­lė­tų bū­ti įtei­kia­mas su juo gy­ve­nan­tiems pil­na­me­čiams šei­mos na­riams ar fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, su­si­ju­siems su ka­ro prie­vo­li­nin­ku dar­bo, moks­lo ir stu­di­jų tei­si­niais san­ty­kiais, tik jiems su­ti­kus.

Gaus išmokas

Sei­mas ple­čia ir so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų šauk­ti­niams są­ra­šą. Pri­tar­ta, kad bū­tų ati­de­da­mas būs­to kre­di­to įmo­kų mo­kė­ji­mas nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos lai­ko­tar­piu. Ta­čiau aps­kai­čiuo­tas pa­lū­ka­nas mo­kė­ti rei­kės.

Nuo­la­ti­nę tar­ny­bą at­lie­kan­tys ar ba­zi­niuo­se ka­ri­niuo­se mo­ky­muo­se da­ly­vau­jan­tys as­me­nys bus ska­ti­na­mi pi­ni­gi­nė­mis iš­mo­ko­mis. At­siž­vel­giant į tar­ny­bos ver­ti­ni­mą bus kau­pia­ma spe­cia­li iš­mo­ka. Ji svy­ruos nuo 76 iki 152 eu­rų. Sa­vo no­ru ka­ro tar­ny­bą pa­si­rin­kę jau­nuo­liai gaus ket­vir­ta­da­liu di­des­nes iš­mo­kas. Taip pat kas mė­ne­sį šauk­ti­nis gaus ir apie 140 eu­rų bui­ti­nėms iš­lai­doms.

Tei­gia­ma, kad nau­ja ska­ti­ni­mo prie­mo­nė leis pa­si­rink­ti gau­tų iš­mo­kų pa­nau­do­ji­mo bū­dą, šias lė­šas ski­riant stu­di­joms ar ki­tiems as­me­ni­niams po­rei­kiams ten­kin­ti. Taip pat ti­ki­ma­si, kad tai į ka­riuo­me­nę pri­trauks dau­giau jau­nuo­lių ir ska­tins tar­ny­bą at­lie­kan­čius as­me­nis siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų.

Mi­nė­tos iš­lai­dos bus fi­nan­suo­ja­mos iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (KAM) ski­ria­mų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų.

Iš­bro­kuo­ti siūlymai

Svars­ty­ti ir at­ski­rų par­la­men­ta­rų siū­ly­mai. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė ra­gi­no nu­ma­ty­ti kur kas trum­pes­nį - 3 mė­ne­sių - nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ter­mi­ną. Jis esą bū­tų pri­im­ti­nes­nis ir ne­trik­dy­tų jau­nuo­lių at­ei­ties pla­nų bei pa­di­din­tų as­me­nų, įgi­ju­sių pa­grin­di­nį ka­ri­nį par­en­gi­mą, skai­čių.

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės va­do­vė Ri­ma Baš­kie­nė kri­ti­ka­vo, kad šauk­ti­niai bus at­ren­ka­mi nau­do­jan­tis kom­piu­te­ri­ne prog­ra­ma, to­dėl siū­lė at­si­sa­ky­ti va­di­na­mo­jo lo­te­ri­jos pri­nci­po.

Bu­vęs „tvar­kie­tis“, da­bar Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vas And­rius Ma­zu­ro­nis agi­ta­vo pro­jek­tą pa­pil­dy­ti nuo­sta­to­mis, kad ne­sant pa­kan­ka­mai sa­va­no­rių, bū­tų ga­li­ma pir­miau­sia pa­šauk­ti ne­stu­di­juo­jan­čius ir ne­dir­ban­čius jau­nus vy­rus.

So­cial­de­mo­kra­tas Do­mas Pe­tru­lis sie­kė, kad ka­ro prie­vo­li­nin­kui in­di­vi­dua­lia tvar­ka ga­lė­tų bū­ti ati­dė­ta tar­ny­ba, jei jis su­mo­kė­tų į vals­ty­bės biu­dže­tą Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą įmo­ką. Šiems ir ki­tiems siū­ly­mams ne­pri­tar­ta ar­ba pa­tys ini­cia­to­riai juos at­siė­mė.

Tin­ka­mos sąlygos

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas pa­brė­žė, kad pa­tai­sos nu­ma­to iš es­mės nau­ją šau­ki­mo tvar­ką. Esą da­bar šauk­ti­nių da­ly­va­vi­mas ka­riuo­me­nė­je ge­ro­kai skir­sis nuo tų, ku­rie tu­ri dar anos vals­ty­bės šauk­ti­nių pa­tir­ties.

„Grį­žo­me prie miš­rios ka­riuo­me­nės mo­de­lio, ku­rio pa­grin­dą su­da­ro ir su­da­rys pro­fe­sio­na­lai, o šauk­ti­niai, at­lik­da­mi ei­li­nių ka­rių par­ei­gas ba­ta­lio­nuo­se, mo­ky­da­mie­si, įgy­da­mi spe­cia­ly­bę, ne tik už­pil­dys ba­ta­lio­nus. Svar­biau­sia, kad tai­kos me­tu par­uo­ši­me bent tris­kart di­des­nes pa­jė­gas mo­bi­li­za­ci­jai, jei jos pri­reik­tų“, - kal­bė­jo bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė. Ji pri­dū­rė, kad tu­ri­me pra­dė­ti dis­ku­tuo­ti apie vi­suo­ti­nę ka­ro prie­vo­lę.

So­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė tei­gė, kad jau­niems žmo­nėms yra su­da­ro­mos ga­na pa­trauk­lios są­ly­gos tar­nau­ti. „De­vy­nis mė­ne­sius jau­ni žmo­nės, ga­li­ma sa­ky­ti, gaus mi­ni­ma­lią al­gą, ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą, ge­rą spor­ti­nį ir ka­ri­nį par­en­gi­mą“, - kal­bė­jo po­li­ti­kė. Ta­čiau ji su­kri­ti­ka­vo nuo­sta­tą, kad į tar­ny­bą ne­bus šau­kia­mi nu­teis­tie­ji. „E­sa­me krikš­čio­niš­ka ša­lis, bet tiems žmo­nėms, ku­rie ka­dai­se nu­si­kal­to, už­de­da­mas kry­žius, jie ne­ga­lės ei­ti gin­ti sa­vo Tė­vy­nės“, - aiš­ki­no B. Vė­sai­tė.

Ste­bės visuomenininkai

Iš vi­so šie­met pla­nuo­ja­ma pa­šauk­ti 3 tūkst. jau­nuo­lių. Pir­miau­sia bus šau­kia­mi jau­nuo­liai, ku­rie pa­tys no­rės tar­nau­ti. Kaip LŽ in­for­ma­vo KAM at­sto­vai, va­kar­die­nos duo­me­ni­mis, no­rą at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą bu­vo par­eiš­kę 187 as­me­nys.

Šauk­ti­nių są­ra­šų su­da­ry­mo pro­ce­dū­ras ste­bės vi­suo­me­ni­nin­kai. „Ti­ki­mės, kad vi­suo­me­nės at­sto­vai, ku­rie ste­bės šauk­ti­nių są­ra­šų su­da­ry­mą, pa­dės už­ti­krin­ti mak­si­ma­lų skaid­ru­mą, ob­jek­ty­vu­mą ir vie­šu­mą", - pa­žy­mė­jo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas.

Šian­dien yra pa­sku­ti­nė die­na, kai aso­cia­ci­jos, ku­rių veik­la su­si­ju­si su kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mu ir vi­suo­me­nės par­en­gi­mu gy­ny­bai, jau­ni­mo ug­dy­mo ir pi­lie­ti­niu, pa­trio­ti­niu auk­lė­ji­mu, žmo­gaus tei­sių gy­ni­mu, ga­li de­le­guo­ti sa­vo at­sto­vus ste­bė­ti mi­nė­tą pro­ce­są. Pla­nuo­ja­ma, kad bus ne ma­žiau kaip 5 ir ne dau­giau kaip 10 vi­suo­me­nės at­sto­vų.