Šaukimas į kariuomenę – gegužės 11-ąją
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, kad šiais me­tais šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą pra­džia yra ge­gu­žės 11-oji, in­for­ma­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, nu­ma­ty­tą die­ną, ste­bint vi­suo­me­nės at­sto­vams, bus su­da­ro­mi šių me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šai ir jiems bus pra­dė­ti siųs­ti šau­ki­mo pra­ne­ši­mai į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Iš vi­so šie­met pla­nuo­ja­ma pa­šauk­ti 3 tūkst. jau­nuo­lių, da­lis jų tu­rė­tų at­ei­ti sa­vo no­ru.

„Nors ofi­cia­li šau­ki­mo pra­džia yra tik ge­gu­žės mė­ne­sį, kvie­čiu vi­sus vai­ki­nus ir mer­gi­nas nuo 18 iki 38 me­tų, no­rin­čius sa­va­no­riš­kai at­lik­ti par­ei­gą tė­vy­nei, jau da­bar re­gis­truo­tis ar­ti­miau­siuo­se Ka­ro prie­vo­lės ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riuo­se. At­ėję sa­va­no­riš­kai jie tu­rės pir­me­ny­bę pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą“, – pra­ne­ši­me sa­ko J.Ole­kas.

Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas pa­žy­mi, kad ge­gu­žės 11-ąją su­da­ry­tas są­ra­šas bus vi­sų šau­kia­mo­jo am­žiaus jau­nuo­lių, o ne pa­čių šauk­ti­nių.

„Ge­gu­žės 11 die­ną bus iden­ti­fi­kuo­tas są­ra­šas, iš ku­rio bus ren­ka­ma­si, ir iš to są­ra­šo bus da­ro­ma at­ran­ka, bus šau­kia­ma­ma, da­ly­vau­jant vi­suo­me­nės at­sto­vams. Tai bus ne tie, ku­rie bus pa­šauk­ti, o tie, iš ku­rių bus šau­kia­ma“, - penk­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė ka­riuo­me­nės va­das.

At­nau­ji­nus šau­ki­mus į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, pir­miau­sia lau­kia­ma sa­vo no­ru at­ei­nan­čių jau­nuo­lių - ne­su­rin­kus sa­va­no­rių, bus šau­kia­mi ka­ro prie­vo­li­nin­kai nuo 19 iki 26 me­tų, pri­me­na KAM. Šauk­ti­nių są­ra­šas bus su­da­ro­mas at­si­tik­ti­ne tvar­ka nau­do­jan­tis kom­piu­te­rių prog­ra­ma.

„Sie­kiant už­ti­krin­ti, kad ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šų su­da­ry­mo me­tu bū­tų lai­ko­ma­si skaid­ru­mo, ob­jek­ty­vu­mo ir ne­ša­liš­ku­mo pri­nci­pų, šį pro­ce­są ste­bės spe­cia­li vi­suo­me­nės at­sto­vų ko­mi­si­ja. Tei­sę ste­bė­ti są­ra­šų su­da­ry­mą tu­ri Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tų aso­cia­ci­jų, ku­rių veik­la su­si­ju­si su kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mu ir vi­suo­me­nės par­en­gi­mu gy­ny­bai, jau­ni­mo ug­dy­mu ir pi­lie­ti­niu, pa­trio­ti­niu auk­lė­ji­mu, žmo­gaus tei­sių gy­ni­mu, na­riai“, - in­for­muo­ja mi­nis­te­ri­ja.

Kvie­ti­mas aso­cia­ci­joms teik­ti sa­vo kan­di­da­tū­ras į ste­bė­to­jus bus iš­pla­tin­tas penk­ta­die­nį.

Šių me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų šau­ki­mo są­ra­šai per dvi die­nas nuo jų su­da­ry­mo bus skel­bia­mi vie­šai KAM in­ter­ne­to sve­tai­nė­se. Pra­ne­ši­mai šauk­ti­niams bus pra­dė­ti siųs­ti ge­gu­žės vi­du­ry­je, iš kar­to po to, kai bus pa­skelb­ti šių me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šai. Ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ga­vę šau­ki­mo pra­ne­ši­mus, pri­va­lės per šau­ki­me nu­ro­dy­tą lai­ką kreip­tis į re­gio­ni­nius Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius, vė­liau jie bus siun­čia­mi svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mui į Ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bą.

Są­ra­šuo­se esan­tys, bet šau­ki­mo pra­ne­ši­mų ne­ga­vę as­me­nys per 20 dar­bo die­nų nuo są­ra­šų pa­skel­bi­mo die­nos pri­va­lės su­si­siek­ti ar­ba at­vyk­ti į ar­ti­miau­sią Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių.

Šią sa­vai­tę KAM pa­siū­ly­mai dėl šau­ki­mų į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą tvar­kos bei įvai­rių leng­va­tų pri­sta­ty­ti Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te. Kaip anks­čiau šią sa­vai­tę in­for­ma­vo J.Ole­kas, kon­kre­tūs tei­sės ak­tų pro­jek­tai bus tei­kia­mi Sei­mui ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je.

Šie­met pla­nuo­ja­ma or­ga­ni­zuo­ti du šau­ki­mus į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, pir­mie­ji šauk­ti­niai ka­riuo­me­nę tu­rė­tų pa­siek­ti rugp­jū­tį-rug­sė­jį, an­tro­ji šauk­ti­nių ban­ga - lap­kri­čio-gruo­džio mė­ne­siais.

Pa­šauk­tie­siems ke­ti­na­ma mo­kė­ti 138 eu­rų mė­ne­si­nes iš­mo­kas. KAM taip pat siū­lo, kad į pri­va­lo­mą tar­ny­bą bū­tų kvie­čia­mi tik 19-26 me­tų jau­nuo­liai at­si­sa­kant as­me­nų su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu iki 38 me­tų šau­ki­mo. KAM taip pat svars­to nuo tar­ny­bos at­leis­ti ūki­nin­kus, jei­gu jie vie­nin­te­liai gau­na pa­ja­mas šei­mo­je, taip pat tuos, ku­rie vie­ni au­gi­ną vai­ką ar jų šei­mo­je yra du ir dau­giau vai­kų.

Tuo me­tu kai ku­rie Sei­mo na­riai siū­lo tarp pir­mų­jų, ku­rie bū­tų šau­kia­mi į pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą, įtrauk­ti ir nu­teis­tuo­sius.

Taip pat svars­to­mos įvai­rios leng­va­tos - įmo­kų už aukš­tą­jį moks­lą kom­pen­sa­ci­jos, iš­mo­kos darb­da­viams, pri­iman­tiems į dar­bą at­li­ku­sius tar­ny­bą ir kt.