Šaukimas baigiamas ir Alytaus regione
Aly­taus re­gio­ne su­rin­kus rei­kia­mą skai­čių ka­rių sa­va­no­rių, nuo pir­ma­die­nio čia nu­trau­kia­mas pri­va­lo­mas šau­ki­mas į ka­ro tar­ny­bą, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Anot mi­nis­te­ri­jos, Aly­taus mies­to bei ra­jo­no, Ma­ri­jam­po­lės, Va­rė­nos, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų, Vil­ka­viš­kio ir Kal­va­ri­jos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se ne­be­bus kvie­čia­mi pro­ce­dū­rų ne­pra­dė­ję ka­ro prie­vo­li­nin­kai.

Šau­ki­mo pro­ce­dū­ros nu­trau­kia­mos ir tiems ka­ro prie­vo­li­nin­kams, ku­rie bu­vo at­vy­kę į šau­ki­mo sky­rių, bet dar ne­pra­dė­jo svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo. Šauk­ti­niai, ku­rių svei­ka­tos ti­kri­ni­mo pro­ce­dū­ros jau yra pra­dė­tos, pri­va­lės jas už­baig­ti.

Iki rug­sė­jo pa­bai­gos rei­kia­mą ka­ro prie­vo­li­nin­kų skai­čių pla­nuo­ja­ma su­rink­ti Kau­no re­gio­ne. Su­rin­kus rei­kia­mą skai­čių sa­va­no­rių, šau­ki­mas jau nu­trauk­tas Klai­pė­dos ir Šiau­lių re­gio­nuo­se.

18–38 me­tų vai­ki­nai ir mer­gi­nos ir to­liau ga­li re­gis­truo­tis sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro ta­ry­bą šiais me­tais dar ne­su­komp­lek­tuo­to­se tar­ny­bos vie­to­se ar­ba ki­tais me­tais.

Pir­ma­sis ka­ri­nis vie­ne­tas iš šauk­ti­nių su­for­muo­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne Klai­pė­do­je - jis su­da­ry­tas vien iš sa­va­no­riš­kai tar­ny­bą at­lik­ti par­eiš­ku­sių jau­nuo­lių ir jau pra­dė­jo tar­ny­bą rugp­jū­čio pa­bai­go­je.

Sei­mui pri­ėmus spren­di­mą at­nau­jin­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą 2015 me­tais ją at­liks 3 tūkst. jau­nuo­lių. Rug­sė­jo 4 die­nos duo­me­ni­mis, sa­va­no­riš­kai pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą no­rą par­eiš­kė 2610 jau­nuo­lių.