Saugumo strategija – ypatingos skubos tvarka
Į Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę grįž­ta at­nau­jin­tas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos (NSS) pro­jek­tas. Kuo grei­čiau pri­im­ti šį do­ku­men­tą ra­gi­na jį ku­ruo­jan­tis Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK).

NSS pri­ėmi­mo rei­ka­lai va­kar bu­vo ap­tar­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio, val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vo, ini­cia­ty­va. Be Sei­mo va­do­vų, pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo NSGK pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vy­tau­tas Ba­kas, kai ku­rie Vy­riau­sy­bės na­riai, ša­lies sau­gu­mo ži­ny­bų par­ei­gū­nai. Kvie­ti­mo į ren­gi­nį ne­ga­vę opo­zi­ci­jos at­sto­vai at­krei­pė val­dan­čių­jų dė­me­sį, kad NSS – ne vie­nos par­ti­jos rei­ka­las, ir par­agi­no ne­ig­no­ruo­ti par­la­men­ta­riz­mo tra­di­ci­jų.

NSS at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tą per­nai par­en­gė Vy­riau­sy­bės su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, va­do­vau­ja­ma tuo­me­čio kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko. Dau­giau kaip de­šimt­me­tį ga­lio­jan­ti stra­te­gi­ja pa­sta­rą­jį kar­tą bu­vo to­bu­li­na­ma 2012-ai­siais. Po­rei­kis at­nau­jin­ti NSS at­si­ra­do pa­si­kei­tus ša­lies sau­gu­mo si­tua­ci­jai. Per­nai pro­jek­tui pri­ta­rė Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba ir Vy­riau­sy­bė. Sei­mui, ku­ris tu­rės pa­tvir­tin­ti nau­ją­ją NSS, do­ku­men­tas pri­sta­ty­tas gruo­dį. Pir­muo­ju smui­ku grie­žian­čio NSGK su­da­ry­ta spe­cia­li dar­bo gru­pė per ke­lias sa­vai­tes api­bend­ri­no ir su­sis­te­mi­no NSS pro­jek­tui pa­teik­tus par­la­men­ta­rų bei ins­ti­tu­ci­jų pa­siū­ly­mus.

Sei­mo pir­mi­nin­kas V. Pra­nckie­tis va­kar už­si­mi­nė, kad pa­tai­sy­ta NSS ket­vir­ta­die­nį bus tei­kia­ma svars­ty­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka.

Vė­luo­ti ne­no­ri­ma

V. Ba­ko ma­ny­mu, NSGK per pa­sta­rą­sias sa­vai­tes at­li­ko la­bai di­de­lį dar­bą. „Bu­vo gau­ta ir įver­tin­ta per 200 įvai­rių pa­siū­ly­mų. Ti­krai ta­rė­mės, klau­sė­mės ir gir­dė­jo­me, de­ri­no­me nuo­mo­nes. Šian­dien per su­si­ti­ki­mą bu­vo iš­sa­ky­ta ke­le­tas įdo­mių min­čių. Su­de­rin­si­me jas su ins­ti­tu­ci­jo­mis ir tre­čia­die­nio va­ka­rą pro­jek­tą jau tu­rė­siu ant sta­lo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no jis. V. Ba­kas at­krei­pė dė­me­sį į dar „vie­ną svar­bų da­ly­ką“ – kad at­nau­jin­ta NSS iš da­lies taps Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos pa­grin­du. Jo­je at­si­ras na­cio­na­li­nio sau­gu­mo da­lis ir pa­gal tai bus pla­nuo­ja­mas 2018-ųjų bei vė­les­nių me­tų biu­dže­tas. „Jei pro­jek­tą nu­kel­tu­me į ko­vą, vis­kas už­truk­tų. Ma­nau, su­kur­tas do­ku­men­tas, ku­riuo ga­lės rem­tis ne tik Vy­riau­sy­bė, bet ir Sei­mas, pri­im­da­mas su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu su­si­ju­sius spren­di­mus“, – aiš­ki­no NSGK va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, va­ka­rykš­tį su­si­ti­ki­mą su­ren­gė Sei­mo pir­mi­nin­kas, at­siž­vel­gęs į NSGK krei­pi­mą­si įtrauk­ti į ket­vir­ta­die­nio Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę NSS pro­jek­tą. V. Ba­kas ste­bė­jo­si, kad NSGK dir­ban­tys kon­ser­va­to­riai įsi­žei­dė, esą nie­ko apie ren­gi­nį ne­ži­no­ję ir ne­bu­vę į jį kvies­ti. „Ne­sup­ran­tu, ko­dėl jie su­py­ko, juk pro­jek­to iš­va­das ren­gė kaip tik kon­ser­va­to­riai“, – pri­dū­rė NSGK pir­mi­nin­kas.

Ne­ap­gal­vo­tas poelgis

Sei­mo NSGK vi­ce­pir­mi­nin­kės, bu­vu­sios kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trės kon­ser­va­to­rės Ra­sos Juk­ne­vi­čie­nės nuo­mo­ne, Sei­mo pir­mi­nin­ko su­kvies­tas pa­si­ta­ri­mas – „ne­ko­rek­tiš­kas ir ne­ap­gal­vo­tas žings­nis“. Apie ren­gi­nį ji sa­kė su­ži­no­ju­si tik iš spau­dos. „La­bai džiau­giuo­si, kad Sei­mo pir­mi­nin­kas gi­li­na­si į NSS pro­jek­tą. Bet iki šiol eg­zis­ta­vo la­bai aiš­kus su­vo­ki­mas, jog stra­te­gi­ja tu­ri bū­ti pri­ima­ma kon­sen­su­su, pa­pras­tai ji svars­to­ma įtrau­kiant vi­sas po­li­ti­nes Sei­mo jė­gas. Kai pa­si­ta­ri­me da­ly­vau­ja tik vie­nos par­ti­jos at­sto­vai, apie ko­kį par­la­men­ta­riz­mą ga­li­ma kal­bė­ti?“ – „Lie­tu­vos ži­nioms“ dės­tė R. Juk­ne­vi­čie­nė. Po­li­ti­kė spė­jo, kad Sei­mo nau­jo­kai dar ne­sup­ran­ta par­la­men­ta­riz­mo es­mės ir par­la­men­te vyks­tan­čių pro­ce­sų. „Tai nė­ra vie­no vir­ši­nin­ko ins­ti­tu­ci­ja“, – pa­žy­mė­jo kon­ser­va­to­rė.

NSGK na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas taip pat ma­no, jog val­dan­tie­ji ne­su­vo­kia, kad NSS – ne vie­nos ar dvie­jų par­ti­jų stra­te­gi­ja, o vi­sų. „Rei­kė­jo pa­kvies­ti frak­ci­jų se­niū­nus, pro­jek­to ren­gė­jus, iš opo­zi­ci­jos – taip pat. Šiuo at­ve­ju toks pa­si­ta­ri­mas tu­ri ri­bo­tas ga­lias“, – sa­kė A. Anu­šau­kas. Jis pri­mi­nė, kad bū­tent kon­ser­va­to­riai pa­tei­kė NSS dau­giau­sia pa­tai­sų.

Anot po­li­ti­ko, ry­toj NSGK svars­tys dar­bo gru­pės pa­gal gau­tas pa­tai­sas par­eng­tą stra­te­gi­jos pro­jek­tą. „Es­mi­niai da­ly­kai li­ko, bet tam ti­krus da­ly­kus tai­sė­me. Kiek ga­li­ma į stra­te­gi­ją ra­šy­ti vien ro­ži­nius su Ru­si­ja su­si­ju­sius lū­kes­čius? Tu­ri­me kons­ta­tuo­ti si­tua­ci­ją to­kią, ko­kia yra. Taip, ge­ros kai­my­nys­tės lū­kes­čiai eg­zis­tuo­ja, bet tuo ga­li­ma ir ap­si­ri­bo­ti. Į ge­ra nie­kas ne­si­kei­čia“, – apie ko­rek­ci­jas už­si­mi­nė A. Anu­šau­kas.

At­nau­ji­nant NSS kaip grės­mės taip pat bus iš­ryš­kin­tos ko­rup­ci­ja ir so­cia­li­nė at­skir­tis.

Grės­mės su­si­ju­sios

At­nau­jin­to­je NSS pa­brė­žia­ma, kad Lie­tu­vos sau­gu­mo ap­lin­ką ypač ne­igia­mai vei­kia „Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos veiks­mai, pa­žei­džian­tys tarp­tau­ti­nes nor­mas ir griau­nan­tys tai­syk­lė­mis pa­grįs­tą sau­gu­mo ar­chi­tek­tū­rą Eu­ro­po­je“. „Ag­re­si­ja prieš kai­my­nes vals­ty­bes, Kry­mo anek­si­ja, prie Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių sie­nų su­telk­ta mo­der­ni Ru­si­jos gink­luo­tė, di­de­lio mas­to puo­la­mo­jo po­bū­džio pra­ty­bos, pa­si­ren­gi­mas iš­vien nau­do­ti ka­ri­nes ir eko­no­mi­nes, ener­ge­ti­nes, in­for­ma­ci­nes ir ki­to­kio po­bū­džio ci­vi­li­nes prie­mo­nes, nu­kreip­tas prieš kai­my­nes vals­ty­bes, ge­bė­ji­mas iš­nau­do­ti vi­di­nes Ry­tų kai­my­nys­tė­je esan­čių ša­lių prob­le­mas, taip pat pa­si­ren­gi­mas pa­nau­do­ti bran­duo­li­nį gink­lą ir prieš jo ne­tu­rin­čias vals­ty­bes yra iš­šū­kis Lie­tu­vos bei vi­sos eu­roat­lan­ti­nės bend­ruo­me­nės sau­gu­mui“, – ra­šo­ma pro­jek­te. Kaip grės­mė do­ku­men­te įvar­dy­tas ir stip­rė­jan­tis re­li­gi­nis eks­tre­miz­mas, są­ly­gos te­ro­riz­mui bei ne­kon­tro­liuo­ja­mai mig­ra­ci­jai plis­ti.

Pro­jek­te at­nau­ji­na­mas ri­zi­kos veiks­nių, pa­vo­jų ir grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui są­ra­šas, įtvir­ti­na­mi spren­di­mai, pri­im­ti rea­guo­jant į pa­si­kei­tu­sią vals­ty­bės sau­gu­mo si­tua­ci­ją, t. y. įsi­pa­rei­go­ji­mas ne vė­liau kaip 2018 me­tais pa­siek­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai, šauk­ti­nių ka­riuo­me­nės grą­ži­ni­mas.