Saugumo koncepcija – ne opozicijos reikalas
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­rė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ste­bi­si, ko­dėl į šian­dien Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nskie­čio ren­gia­mą Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos svars­ty­mą kvie­čia­mi tik val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai. Tuo me­tu NSGK na­riai ir ypač opo­zi­ci­jos at­sto­vai – ig­no­ruo­ja­mi.

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rės, bu­vu­sios kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trės tei­gi­mu, na­cio­na­li­nis sau­gu­mas yra bend­ras rei­ka­las, to­dėl į svars­ty­mą tu­rė­jo bū­ti pa­kvies­ti bent jau tie NSGK na­riai, ku­rie yra ko­mi­te­to su­da­ry­to­je stra­te­gi­jos pro­jek­tą ren­gu­sio­je dar­bo gru­pė­je. „Ar­vy­das Anu­šaus­kas nuo TS-LKD dir­bo to­je gru­pė­je, įsi­gi­li­no į tei­kia­mus pa­siū­ly­mus, ta­čiau apie pa­si­ta­ri­mą pas Sei­mo pir­mi­nin­ką su­ži­no­jo tik iš spau­dos, pa­kvies­tas ne­bu­vo“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book pik­ti­na­si R. Juk­ne­vi­čie­nė. Pa­sak jos, „par­la­men­ta­riz­mo reikš­mės su­vo­ki­mas kol kas yra men­kas šia­me Sei­me“. „Kai nė­ra su­pra­ti­mo, tai na­tū­ra­lu, jog ky­la no­rai par­la­men­to, po­li­ti­nių par­ti­jų, ypač opo­zi­ci­nių, vaid­me­nį aps­kri­tai ma­žin­ti. Tai gal ir 101 Sei­mo na­rio ne­rei­kia? Pa­kak­tų vie­no ar ko­kių tri­jų?“ – iro­ni­zuo­ja il­ga­me­tė NSGK na­rė.

Šian­dien Sei­mo pir­mi­nin­ko V. Pra­nckie­čio ren­gia­ma­me pa­si­ta­ri­me dėl par­la­men­te svars­to­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos pro­jek­to pa­kvies­ti da­ly­vau­ti kai ku­rie par­la­men­ta­rai, kraš­to ap­sau­gos, už­sie­nio rei­ka­lų, vi­daus rei­ka­lų, su­si­sie­ki­mo, ener­ge­ti­kos, fi­nan­sų, ūkio, kul­tū­ros, švie­ti­mo ir moks­lo, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trai, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos va­do­vai. Prieš svars­ty­mą nu­ma­ty­tas Sei­mo pir­mi­nin­ko su­si­ti­ki­mas su Ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi Lie­tu­vo­je Akek­sand­ru Udal­co­vu.