Saugumą lemia ne ginklai
Siū­ly­mą leis­ti šau­liams na­muo­se lai­ky­ti gink­lus Sei­mo na­rys Da­rius Pe­tro­šius tei­gė ver­ti­nąs la­bai at­sar­giai. Pa­sak jo, dėl to­kio spren­di­mo vi­suo­me­nės sau­gu­mas ga­li ne pa­di­dė­ti, o prieš­in­gai – su­ma­žė­ti.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys, Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos par­la­men­ti­nės kon­tro­lės pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Da­riaus Pe­tro­šius įsi­ti­ki­nęs, kad siū­ly­mą leis­ti šau­liams na­muo­se lai­ky­ti Šau­lių są­jun­gai pri­klau­san­čius au­to­ma­ti­nius gink­lus, taip pat B ir C ka­te­go­ri­jos gink­lus leis­ti įsi­gy­ti as­me­ni­nėn nuo­sa­vy­bėn bū­ti­na svar­sy­ti la­bai at­sa­kin­gai. Jo pa­ties nuo­mo­nė šiuo klau­si­mu – skep­tiš­ka.

“Sup­ran­tu geo­po­li­ti­nės pa­dė­ties su­dė­tin­gu­mą. Ma­tau, kad Šau­lių or­ga­ni­za­ci­ja kei­čia­si, bet dar iki ga­lo, ma­no aki­mis, nė­ra pa­si­kei­tu­si. Kiek ma­tau, ten su­si­rin­kę ga­na įvai­rūs žmo­nės. La­bai šau­nus nau­ja­sis va­das, ta­čiau per­mai­nos, kaip ži­no­ma, vyks­ta lė­tai”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė D. Pe­tro­šius. Pa­sak Sei­mo na­rio, šį klau­si­mą rei­kia spęs­ti “per sau­gu­mo pri­zmę”. “Kaip ne­se­niai ma­tė­me, net ka­riš­kiai su gink­lu el­gia­si ne­adek­va­čiai”, - pri­mi­nė D. Pe­tro­šius. Pri­min­si­me, kad bir­že­lio pa­bai­go­je Jo­na­vo­je ki­lo in­ci­den­tas, ku­rio me­tu ne­blai­vus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų Juo­zo Luk­šos mo­ky­mo cen­tro ins­truk­to­rius gink­lą nu­krei­pė į po­li­ci­nin­kus. To­dėl D. Pe­tro­šius bai­mi­na­si, kad apy­var­to­je pa­di­dė­jus gink­lų skai­čiui, “vie­toj di­des­nio sau­gu­mo to sau­gu­mo su­ma­žės”.

Leis­ti šau­liams na­muo­se lai­ky­ti są­jun­gai pri­klau­san­čius au­to­ma­ti­nius gink­lus, taip pat B ir C ka­te­go­ri­jos gink­lus leis­ti įsi­gy­ti as­me­ni­nėn nuo­sa­vy­bėn siū­lo kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šau­kas, pa­tei­kęs Gink­lų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas. Pa­na­šias pa­tai­sas kon­ser­va­to­riai tei­kė bir­že­lį, ta­čiau Sei­mas jas grą­ži­no ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. “Ka­dan­gi Sei­mas prieš es­mę ne­pa­sis­kė, tai aš pa­to­bu­li­nau tik vie­ną da­ly­ką, siū­lau kon­kre­čiau nu­sta­ty­ti, ka­da šau­liai ga­li pa­si­ro­dy­ti su gink­lais”, - por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė A. Anu­šau­kas.