Saugų eismą policijai padės užtikrinti krepšininkai, skautai, dvasininkai
Siek­da­ma dar la­biau su­ma­žin­ti žu­vu­sių­jų ir su­žeis­tų­jų ke­liuo­se skai­čių, po­li­ci­ja su par­tne­riais nuo rug­sė­jo pra­de­da įvai­rias eis­mo sau­gu­mo ak­ci­jas – už­ti­krin­ti sau­gų eis­mą par­ei­gū­nams pa­dės krep­ši­nin­kai, skau­tai, po­li­ci­jos ve­te­ra­nai ir dva­si­nin­kai.

Pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je pra­neš­ta, kad ar­tė­jant tam­siam par­os me­tui, pės­tie­siems bus iš­da­ly­ta 20 tūkst. at­švai­tų.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius sa­kė, kad Vals­ty­bi­nė au­to­mo­bi­lių ke­lių ins­pek­ci­ja tu­rės in­ten­sy­viau kon­tro­liuo­ti mo­kyk­li­nių au­to­bu­siu­kų eis­mą – ar jie su­sto­ja nu­ma­ty­to­se vie­to­se, ar juo­se nė­ra ve­ža­ma per daug ke­lei­vių, pa­ša­li­nių as­me­nų, bus ti­kri­na­ma ir au­to­bu­sų tech­ni­nė būk­lė.

„Bend­ros pa­stan­gos, bend­ras po­žiū­ris – jei jis bus, tos prie­mo­nes leis in­ten­sy­viau kon­tro­liuo­ti ir iš­sau­go­ti dau­giau eis­mo da­ly­viu gy­vy­bių“, – sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

Jo duo­me­ni­mis, šie­met už­re­gis­truo­ta 151 eis­mo įvy­kiu ma­žiau, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, žu­vo 30 žmo­nių ma­žiau, su­žeis­ta 117 ma­žiau nei per­nai. Šie­met žu­vo aš­tuo­ni ne­pil­na­me­čiai, per­nai per tą lai­ko­tar­pį už­re­gis­truo­tos 24 vai­kų žū­tys.

„La­bai at­sar­giai džiau­giuo­si ge­rė­jan­čia sau­gu­mo si­tua­ci­ja, ji ge­rė­ja pa­laips­niui. Ar­tė­ja tam­sus par­os me­tas – kad vi­si pės­tie­ji gat­vė­se bū­tų ma­to­mi, at­švai­tus da­lins bend­ruo­me­nės par­ei­gū­nai, pa­tru­liai. Pa­žei­dė­jai prie pro­to­ko­lo gaus ir at­švai­tą“, – sa­kė po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

Nuo rug­sė­jo 1-osios ak­ty­viai bus dir­ba­ma prie švie­ti­mo įstai­gų, san­kry­žų ir pe­rė­jų, Kau­ne par­ei­gū­nams pa­dės po­li­ci­jos ve­te­ra­nai, Klai­pė­do­je – skau­tai.

Pa­sak L.Per­na­vo, nuo rug­sė­jo bus vyk­do­ma su­stip­rin­ta grei­čio kon­tro­lė, kai bus bau­džia­mi ir bent vie­ną ki­lo­me­trą nu­sta­ty­to grei­čio vir­ši­ję vai­ruo­to­jai, taip pat bus ti­kri­na­ma, ar au­to­mo­bi­liu ne­ve­ža­mi ati­da­ry­ti al­ko­ho­lio bu­te­liai, kaip ve­ža­mi vai­kai: ar ne­per­krau­ti au­to­mo­bi­liai, ar vai­kai ve­ža­mi įreng­to­se vie­to­se, kė­du­tė­se, kur iš­lei­džia­mi – ar pa­ly­di­mi iki mo­kyk­lų.

Lai­ki­na­sis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vas Egi­di­jus Skro­de­nis pra­ne­šė, kad nuo an­tra­die­nio su Vil­niaus sa­vi­val­dy­be ir „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ši­nio klu­bu bus or­ga­ni­zuo­ja­ma ak­ci­ja prie sos­ti­nės pės­čių­jų pe­rė­jų – krep­ši­nin­kai pa­dės pe­rei­ti gat­vę ir pa­ly­dės iki mo­kyk­los, re­gio­nuo­se bus da­li­ja­mi at­švai­tai, kny­gu­tės, pri­me­nan­čios apie Ke­lių eis­mo tai­syk­les.

Pir­ma­die­nį Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, po­li­ci­jos ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos va­do­vai pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl at­švai­tų nau­do­ji­mo ska­ti­ni­mo. Šiuo su­si­ta­ri­mu po­li­ci­jai bus per­duo­ta 20 tūkst. at­švai­tų.

Ma­no­ma, kad pa­sta­rai­siais me­tais po­li­ci­ja iš­da­li­jo švie­są at­spin­din­čių lie­me­nių, at­švai­tų dau­giau nei, kiek Lie­tu­vo­je yra gy­ven­to­jų. Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­na be­veik 3 mln. žmo­nių.

„Prob­le­ma yra mū­sų są­mo­nin­gu­mas – kai su­stab­dai as­me­nį, ku­ris ne­dė­vi lie­me­nės, ar at­švai­to, pa­aiš­kė­ja, kad jį tu­ri, tik nė­ra pa­siė­męs“, – sa­kė po­li­ci­jos va­do­vas.