Saugoti Baltijos šalių pirmą kartą atvyko Italijos naikintuvai
Sau­go­ti Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę į Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų avia­ci­jos ba­zę Šiau­liuo­se sek­ma­die­nį at­vy­ko ke­tu­ri Ita­li­jos oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“.

Po 13 val. nu­si­lei­do du nai­kin­tu­vai, ki­ti du at­skri­do dau­giau nei po va­lan­dos, BNS in­for­ma­vo Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės va­do pa­dė­jė­ja, vyr. lei­te­nan­tė Ie­va Gul­bi­nie­nė.

Tai pir­mas kar­tas, kai Ita­li­jos ka­riai dis­lo­kuo­ja­mi šiai NA­TO mi­si­jai Lie­tu­vo­je.

NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Ita­li­jos ka­riai iš Šiau­lių vyk­dys kar­tu su Len­ki­ja, ku­ri at­siun­čia ke­tu­ris nai­kin­tu­vus „MiG-29“. Ita­lai ir len­kai mi­si­ją pe­rims iš Por­tu­ga­li­jos ir Ka­na­dos ka­ri­nių oro pa­jė­gų.

Al­jan­sas šie­met pa­di­di­no Oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je Bal­ti­jos ša­ly­se da­ly­vau­jan­čių są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gas rea­guo­da­ma į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je.

NA­TO nai­kin­tu­vai mi­si­jai Bal­ti­jos ša­lių erd­vei sau­go­ti dis­lo­kuo­ja­mi ir Es­ti­jo­je bei Len­ki­jo­je.

Šie­met NA­TO nai­kin­tu­vai dau­giau kaip 150 kar­tų ki­lo pa­ly­dė­ti gre­ta Bal­ti­jos ša­lių skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­ni or­lai­vių. Tai - tris­kart dau­giau nei per­nai. NA­TO tei­gia, kad pa­daž­nė­ję Ru­si­jos ka­ri­nių lėk­tu­vų skry­džiai virš Bal­ti­jos jū­ros be su­de­rin­tų gra­fi­kų ir iš­jun­gus au­toat­sa­kik­lius ke­lia grės­mę ci­vi­li­nei avia­ci­jai.