Šarvuočių įsigijimo procese – naujas etapas
Lie­tu­va ren­gia­si pri­si­jung­ti prie šar­vuo­čių „Bo­xer“ įsi­gi­ji­mo prog­ra­mos – pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas vals­ty­bė pirks per tarp­tau­ti­nę įsi­gi­ji­mų or­ga­ni­za­ci­ją OC­CAR.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tu­rė­tų ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ti Lie­tu­vos da­ly­va­vi­mą „Bo­xer“ prog­ra­mo­je per OC­CAR or­ga­ni­za­ci­ją, ta­čiau tam po Vy­riau­sy­bės krei­pi­mo­si dar for­ma­liai tu­ri pri­tar­ti ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) šią sa­vai­tę de­ri­ni­mui pa­tei­kė Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo ir krei­pia­ma­si į ša­lies va­do­vę.

Mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad Lie­tu­va su­teiks OC­CAR įga­lio­ji­mus vė­liau pra­si­dė­sian­čioms de­ry­boms dėl pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Bo­xer“ įsi­gi­ji­mo. Or­ga­ni­za­ci­ja bus įga­lio­ta įver­tin­ti san­do­rio de­ta­les, pri­žiū­rė­ti pro­jek­to vyk­dy­mą ir pa­teik­ti eks­per­ti­nį ver­ti­ni­mą dėl per­ka­mų ko­vos ma­ši­nų ko­ky­bės.

„Pri­si­jun­gi­mas prie „Bo­xer“ prog­ra­mos Lie­tu­vai leis tau­py­ti lė­šas, su­pap­ras­tin­ti ir pa­grei­tin­ti įsi­gi­ji­mo pro­ce­dū­ras, ka­dan­gi bus re­mia­ma­si OC­CAR da­ly­vau­jan­čių ša­lių – Vo­kie­ti­jos ir Olan­di­jos – pa­tir­ti­mi vyk­dant ana­lo­giš­kus įsi­gi­ji­mus“, – ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos BNS pa­teik­ta­me ko­men­ta­re.

„Da­ly­vau­da­ma „Bo­xer“ prog­ra­mo­je Lie­tu­va nau­do­sis vi­sais prog­ra­mos tei­kia­mas pri­va­lu­mais: ma­žes­nė­mis prog­ra­mos vys­ty­mo ir pa­lai­ky­mo są­nau­do­mis, da­li­ni­mu­si tech­no­lo­gi­jo­mis, ge­res­ne są­vei­ka su prog­ra­mo­je da­ly­vau­jan­čio­mis ša­li­mis, taip pat tau­pys lė­šas, nes di­de­lės apim­ties už­sa­ky­mus vyk­dys ke­lios ša­lys, o tai ma­žins bend­rus kaš­tus“, – tei­gia mi­nis­te­ri­ja.

OC­CAR yra tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri ad­mi­nis­truo­ja gy­ny­bos įran­gos prog­ra­mas ir vyk­do įsi­gi­ji­mus. Šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rė­mis yra Bel­gi­ja, Pra­ncū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, Ita­li­ja, Is­pa­ni­ja ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja. Ta­čiau gink­luo­tės įsi­gi­ji­mo prog­ra­mo­se ga­li­ma da­ly­vau­ti ir ki­toms vals­ty­bėms, ku­rios nė­ra tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­rės. To­kio sta­tu­so, sto­da­ma į OC­CAR, sie­kia ir Lie­tu­va.

Per­nai gruo­dį Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba pa­ve­dė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei pra­dė­ti de­ry­bas su Vo­kie­ti­jos kon­sor­ciu­mu „Ar­tec“ dėl šar­vuo­čių „Bo­xer“ įsi­gi­ji­mo. Pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti 88 „Bo­xer“ šar­vuo­čius, ku­riais bū­tų ap­rū­pin­ti du ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­nai. Iš jų 84 bū­tų pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos, li­kę ke­tu­ri – va­do­va­vi­mo šar­vuo­čiai. Pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos bus ap­gink­luo­tos 30 mm bokš­te­liu MK2 ir vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­tan­ki­ne gink­luo­tės sis­te­ma „Spi­ke“.

Ga­li­mo san­do­rio ver­tė kol kas ne­atsk­lei­džia­ma, ta­čiau kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J.Ole­kas yra sa­kęs, kad ji tu­rė­tų siek­ti „ženk­liai“ ma­žiau nei vie­šai įvar­dy­ti 500 mln. eu­rų.

Šiuo me­tu Sau­su­mos pa­jė­go­se nau­do­ja­mi šar­vuo­tie­ji trans­por­te­riai „M113“.