Šarvojimo sales patrauks toliau
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja par­en­gė do­ku­men­tą, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kad pa­tal­pos, ku­rio­se ke­ti­na­ma teik­ti šar­vo­ji­mo pa­slau­gas, tu­ri bū­ti ne ar­čiau kaip 50 me­trų nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir bend­ro­jo ug­dy­mo įstai­gų pa­sta­tų.

Ta­čiau toks Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo pa­tai­so­mis nu­sta­to­mas rei­ka­la­vi­mas bū­tų tai­ko­mas tik nau­jai stei­gia­moms šar­vo­ji­mo pa­tal­poms. O gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mą ke­lian­čios esa­mos šar­vo­ji­mo sa­lės, įreng­tos vos už ke­lių me­trų nuo vai­kų dar­že­lių ar gy­ve­na­mų­jų na­mų, ir to­liau ga­lės veik­ti.

Bus ge­riau visiems

Anot ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko, iki 2011-ųjų sau­sio 22 die­nos hi­gie­nos nor­mo­je dar bu­vo įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad nau­jai stei­gia­mų įmo­nių, ku­rios teiks lai­do­ji­mo pa­slau­gas, žmo­gaus pa­lai­kų lai­ki­no lai­ky­mo, žmo­gaus pa­lai­kų par­uo­ši­mo šar­vo­ti, šar­vo­ji­mo pa­tal­pos ne­ga­li bū­ti įren­gia­mos ar­čiau kaip 50 me­trų nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų ir vai­kų ug­dy­mo įstai­gų skly­po ri­bos. Ta­čiau šiuo me­tu ga­lio­jan­čio­je hi­gie­nos nor­mo­je to­kios nuo­sta­tos ne­be­li­kę.

Dėl to sa­vi­val­dy­bė­se dau­gė­ja konf­lik­ti­nių si­tua­ci­jų tarp vers­lo įmo­nių, no­rin­čių įreng­ti lai­do­ji­mo na­mus (šar­vo­ji­mo sa­les) gy­ve­na­muo­siuo­se kvar­ta­luo­se ir šių kvar­ta­lų gy­ven­to­jų, be­sip­rie­ši­nan­čių lai­do­ji­mo na­mų kai­my­nys­tei. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ne­tu­ri pa­kan­ka­mų tei­si­nių prie­lai­dų, lei­džian­čių spręs­ti lai­do­ji­mo na­mų ir gy­ve­na­mų­jų na­mų ar­ti­mos kai­my­nys­tės prob­le­mas.

„Pas­lau­gų tei­ki­mo me­tu nei į ap­lin­ką, nei į grun­tą jo­kia tar­ša ne­išs­ki­ria­ma, to­dėl sa­ni­ta­ri­nė ap­sau­gos zo­na nuo pa­sta­tų ne­nus­ta­to­ma. Ta­čiau, sie­kiant su­ma­žin­ti psi­cho­ge­ni­nį po­vei­kį vi­suo­me­nės svei­ka­tai, ku­rį gal­būt da­ro lai­do­ji­mo pa­slau­gų (šar­vo­ji­mo) tei­ki­mas ar­ti­mo­je gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad pa­tal­pos, ku­rio­se tei­kia­mos šar­vo­ji­mo pa­slau­gos, tu­ri bū­ti ne ar­čiau kaip 50 me­trų nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir bend­ro­jo ug­dy­mo įstai­gų pa­sta­tų“, – mo­ty­va­vo ap­lin­kos mi­nis­tras. Anot jo, jei šios pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos, at­si­ras­tų ir tei­si­nių prie­mo­nių gy­ven­to­jų in­te­re­sams ap­gin­ti.

Kai kur – per vėlu

At­ve­jų, kai gy­ven­to­jai reiš­kė sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą kai­my­nys­tė­je įsi­kū­ru­siais vers­li­nin­kais, ver­čian­čiais kas­dien klau­sy­tis ge­din­čių­jų rau­dų ir ma­ty­ti lai­do­tu­vių pro­ce­si­jas, ir skun­dė­si sa­vi­val­dy­bių val­di­nin­kams, per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus bu­vo ti­krai ne vie­nas.

Jo­na­vo­je su­si­bū­ru­sios Bi­ru­tės ir Kęs­tu­čio gat­vių bend­ruo­me­nės, pa­sip­rie­ši­nu­sios, kad Kęs­tu­čio gat­vės 17 na­me bū­tų šar­vo­ji­mo sa­lė, na­riai jau vars­tė ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų du­ris. De­ja, vel­tui. „Kur tik krei­pė­mės – į sa­vi­val­dy­bę, į mi­nis­te­ri­jas, į po­li­ci­ją, į pro­ku­ra­tū­rą, vi­sos mū­sų pa­stan­gos, kad vos už ke­le­to me­trų nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų ne­bū­tų šar­vo­ji­mo sa­lės, nu­ėjo per­niek. Ir šian­dien čia šar­vo­ja­mi žmo­nės, vyks­ta lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­jos“, – LŽ pa­sa­ko­jo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė As­ta Mu­ge­ny­tė. Ji pa­ti gy­ve­na in­di­vi­dua­lia­me na­me čia pat, už lai­do­ji­mo na­mų tvo­ros, o pa­sta­tus vie­ną nuo ki­to ski­ria vos ke­le­tas me­trų bei ak­li­na dvie­jų me­trų aukš­čio tvo­ra. To­dėl mo­te­ris tu­ri ste­bė­ti, ka­da bus ga­li­ma iš­ei­ti į bal­ko­ną, o ka­da – ne. Be to, jos šei­ma ne­ga­li nau­do­tis vi­sais ant sto­go įreng­tos man­sar­dos pra­na­šu­mais, nes nuo jos at­si­ve­ria vaiz­das į lai­do­ji­mo na­mų kie­mą.

A. Mu­ge­ny­tė pa­sa­ko­jo, kad ne­to­lie­se esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai ban­dė pro­tes­tuo­ti iš­kel­da­mi pla­ka­tus prie sa­vo na­mų. Ta­čiau už tai bu­vo nu­baus­ti ad­mi­nis­tra­ci­nė­mis bau­do­mis. Tad da­bar pla­ka­tus, ku­riais iš­reiš­kia­mas ne­pri­ta­ri­mas šar­vo­ji­mo sa­lės kai­my­nys­tei, žmo­nės iš­kė­lė sa­vo na­mų lan­guo­se. „Gai­la, jog tik da­bar su­sip­ro­tė­ta, kad šar­vo­ji­mo sa­lių ne­ga­li bū­ti ša­lia gy­ve­na­mų­jų na­mų. Ši įsta­ty­mo pa­tai­sa mums jau nie­kuo ne­pa­gel­bės“, – ap­gai­les­ta­vo A. Mu­ge­ny­tė.

Taip ne­tu­rė­tų būti

Lie­tu­vos ri­tua­li­nių pa­slau­gų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas, Aly­taus UAB „Skaus­mo užuo­vė­ja“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Po­cius pri­pa­ži­no, kad prieš pen­ke­rius me­tus ne­li­kus ap­ri­bo­ji­mų vie­toms, kur ga­lė­tų bū­ti stei­gia­mos šar­vo­ji­mo sa­lės, vi­so­je Lie­tu­vo­je ki­lo ne­men­ka su­maiš­tis ir žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas. Anot jo, po­li­ti­kai ir val­di­nin­kai, pa­nai­ki­nę ap­ri­bo­ji­mus kur­ti to­kias sa­les, pa­da­rė klai­dą, ją da­bar bus ga­na su­nku iš­tai­sy­ti. Juk per pen­ke­rius me­tus bu­vo įsteig­ta ne­ma­žai smul­kių ri­tua­li­nių pa­slau­gų įmo­nė­lių, pa­slau­gas tei­kian­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­luo­se ar ša­lia ug­dy­mo įstai­gų. „Ir Aly­tu­je yra šar­vo­ji­mo sa­lė, be­si­ri­bo­jan­ti su vai­kų dar­že­lio te­ri­to­ri­ja. Taip pat man ži­no­ma, jog ki­tuo­se mies­tuo­se yra šar­vo­ji­mo sa­lių, įreng­tų ta­me pa­čia­me pa­sta­te, kur vei­kia mo­kyk­la, tad vai­kai ne­ap­sau­go­ti nuo slo­gios psi­cho­lo­gi­nės bū­se­nos. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos ri­tua­li­nių pa­slau­gų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Pa­sak jo, svar­biau­sia, kad nau­ja 50 me­trų at­stu­mo nor­ma bū­tų tai­ko­ma tik nau­jai be­si­ku­rian­čioms bend­ro­vėms, o ne jau vei­kian­čioms, ki­taip šis vers­las pa­tirs ne­nu­ma­ty­tų su­var­žy­mų, o vers­li­nin­kams at­si­ras pre­teks­tas by­li­nė­tis su vals­ty­be, ir, ko ge­ro, jie lai­mė­tų šias by­las.