Šarūnas Gustainis neigia prokuratūros įtarimus kyšininkavimu
Bu­vęs li­be­ra­las, eks­par­la­men­ta­ras Ša­rū­nas Gus­tai­nis ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė ne­igian­tis tei­sė­sau­gos jam pa­teik­tus įta­ri­mus „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­me ir pa­va­di­no juos ab­sur­diš­kais.

„Ne­su­tin­ku nė su vie­nu man par­eikš­tu įta­ri­mu ir at­vi­rai sa­kau – jie ma­nęs ne­nus­te­bi­no. Nu­ste­bi­no tik fak­tai, ku­riais šie įta­ri­mai ban­do­mi grįs­ti. Nu­ste­bi­no – ne tas žo­dis, grei­čiau pra­juo­ki­no“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ket­vir­ta­die­nį par­ašė Š.Gus­tai­nis.

Jis BNS de­ta­liau ne­ko­men­ta­vo pa­teik­tų įta­ri­mų, mo­ty­vuo­da­mas, kad vis­ką nu­ro­dė so­cia­li­nia­me tink­le.

„Fa­ce­book“ jis tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad teis­me įro­dys jam „mes­tų kal­ti­ni­mų ab­sur­diš­ku­mą“.

„O tie, ku­rie ne­ap­gal­vo­tais ir ne­at­sa­kin­gais spren­di­mais įsi­ver­žė į ma­no ir ma­no šei­mos gy­ve­ni­mą – tu­rės pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę“, – ra­šė Š.Gus­tai­nis.

Anot pro­ku­ro­rų, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad Š.Gus­tai­nis iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio už kon­cer­nui pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą Sei­me pri­ėmė 8,7 tūkst. eu­rų ky­šį, už­mas­kuo­tą kaip par­amą vie­ša­jai įstai­gai.

Pro­ku­ra­tū­ra nu­ro­do, kad par­la­men­ta­ras, „vyk­dy­da­mas R. K. pra­šy­mą“, 2015-ųjų spa­lio-lap­kri­čio mė­ne­siais Sei­me re­gis­tra­vo Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo pa­tai­sas ir bal­sa­vo už jų pri­ėmi­mą.

Jis tei­gė, kad par­ama jo ne­įvar­di­ja­mai vie­ša­jai įstei­gai bu­vo su­teik­ta tei­sė­tai ir dek­la­ruo­ta.

„Juo­kin­ga tik tai, kad ty­ri­mo me­tu, ma­tyt, ne­ra­dę nie­ko tin­ka­mo, ty­rė­jai „pri­ka­bi­no“ 8700 eu­rų iš lai­ko­tar­pio, kai nei by­la, nei jo­kie ty­ri­mai dar ne­bu­vo pra­si­dė­ję. Tai gal dar pa­im­ki­me ko­kią 1993 me­tų par­amą stu­den­tų at­sto­vy­bei, ku­rios val­dy­bo­je ta­da bu­vau?“ – ra­šė Š.Gus­tai­nis.

„Pa­tai­sa, ku­rią tei­kiau grei­tų­jų kre­di­tų įsta­ty­mui ati­ti­ko ma­no ir Li­be­ra­lų są­jū­džio prog­ra­mos nuo­sta­tas, bu­vo su­de­rin­ta Li­be­ra­lų frak­ci­jo­je, o teik­ta at­siž­vel­giant į ne­igia­mas Vy­riau­sy­bės iš­va­das, ku­rios sa­kė, kad ne­pa­kei­tus šios nuo­sta­tos įsta­ty­mas prieš­ta­raus Eu­ro­pos Są­jun­gos žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos di­rek­ty­vai. Be­je, šiai pa­tai­sai bu­vo ne­pri­tar­ta“, – pri­dū­rė jis.

Po­li­ti­kas pa­brė­žė ne­at­li­kęs jo­kių pa­lan­kių veiks­mų R.Kur­lians­kiui ir „MG Bal­tic“.

Š.Gus­tai­nis 2009 – 2012 me­tais dir­bo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru dir­bu­sio E.Ma­siu­lio pa­ta­rė­ju. Jis va­do­va­vo kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vei „E­qui­tas Par­tners“ 2013 – 2015 me­tais. Prieš dve­jus me­tus jis bu­vo iš­rink­tas Sei­mo na­riu vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, kur dir­bo iki 2016 me­tų.

Nuo per­nai ru­dens iki šių me­tų ba­lan­džio Š.Gus­tai­nis bu­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys. Jis bu­vo pa­ša­lin­tas iš Li­be­ra­lų są­jū­džio. Vie­nas par­ti­jos ly­de­rių Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las tuo­met aiš­ki­no, jog Š.Gus­tai­nio veik­la ga­lė­jo bū­ti pa­na­ši į są­mo­nin­gą vei­ki­mą in­te­re­sų gru­pių nau­dai.

Tą pa­čią die­ną Š.Gus­tai­nis pa­skel­bė apie spren­di­mus trauk­tis iš Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir aps­kri­tai iš po­li­ti­kos.

Be to, jis nuo 2011 me­tų lie­pos iki 2015 me­tų va­sa­rio taip pat dir­bo R.Kur­lians­kio va­do­vau­ja­mo­je „Al­fa Me­dia“. Per šį lai­ką jis už­dir­bo 48 tūkst. eu­rų, ra­šo­ma Š.Gus­tai­nio in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je.

Iš vi­so dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je ti­ria­mų nu­si­kal­ti­mų pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus yra įteik­ti pen­kiems as­me­nims: be Š.Gus­tai­nio – bu­vu­siam li­be­ra­lų va­do­vui ir par­la­men­ta­rui Eli­gi­jui Ma­siu­liui, „dar­bie­čiui“, bu­vu­siam Sei­mo na­riui Vy­tau­tui Gap­šiui, taip pat da­bar­ti­niam par­la­men­ta­rui Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui ir R.Kur­lians­kiui. Ty­ri­me dėl pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu įta­ria­mas ir pats kon­cer­nas „MG Bal­tic“ kaip ju­ri­di­nis as­muo.