Santykiai su JAV išliks tvirti
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius iš iš­rink­to­jo Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po pa­ta­rė­jo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais sa­ko iš­gir­dęs pa­ti­ki­ni­mą, kad JAV eko­no­mi­niai ir gy­ny­bi­niai ry­šiai su Lie­tu­va iš­liks to­kie pat tvir­ti.

At­sar­gos ge­ne­ro­las Mi­chae­las Flyn­nas per po­kal­bį te­le­fo­nu „pa­ti­ki­no, kad su Lie­tu­vos ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų san­ty­kiai liks to­kie pat stip­rūs pre­ky­bo­je, eko­no­mi­ko­je ir sau­gu­mo sri­ty­je“, BNS penk­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

L.Lin­ke­vi­čius sa­kė pa­svei­ki­nęs M.Flyn­ną su sėk­min­ga rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, o pa­sta­ra­sis pa­pra­šė per­duo­ti D.Trum­po lin­kė­ji­mus Lie­tu­vos va­do­vams.

M.Flyn­ną pa­si­rin­kus na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­ju, Lie­tu­vo­je ir ki­to­se re­gio­no ša­ly­se im­ta kel­ti klau­si­mus dėl jo ry­šių su Krem­liu­mi. At­sar­gos ge­ne­ro­las per­nai Mask­vo­je da­ly­va­vo Ru­si­jos pro­pa­gan­dos ka­na­lo RT iš­kil­mė­se, per ku­rias sė­dė­jo ša­lia Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no.

Per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ne­ri­mą su­kė­lė ir pa­ties D.Trum­po par­eiš­ki­mai, kad jis dėl NA­TO są­jun­gi­nin­kų gy­ny­bos ap­sisp­ręs­tų tik įver­ti­nęs, ar jie pa­kan­ka­mai fi­nan­suo­ja gy­ny­bą.

L.Lin­ke­vi­čius sa­kė per po­kal­bį te­le­fo­nu at­krei­pęs dė­me­sį, kad Lie­tu­va pa­sta­rai­siais me­tais spar­čiai di­di­na iš­lai­das kraš­to ap­sau­gai.

„Pa­sa­kiau, kad mes gir­di­me ži­nias iš už­jū­rio ir su­pran­ta­me sa­vo at­sa­ko­my­bę, pa­pa­sa­ko­jau, kad mū­sų gy­ny­bos iš­lai­dų au­gi­mo tem­pai yra spar­čiau­si tarp NA­TO ša­lių šiuo me­tu. Pri­mi­niau mū­sų va­do­va­vi­mą pro­vin­ci­jos at­kū­ri­mo gru­pei Af­ga­nis­ta­ne, da­bar – ko­vo­jant su va­di­na­mą­ja „Is­la­mo vals­ty­be“. At­ei­ty­je Jung­ti­nės Vals­ti­jos ne­tu­rė­tų abe­jo­ti, ar mes bū­si­me pa­ti­ki­mi są­jun­gi­nin­kai. Pa­ju­tau drau­giš­ką ir kons­truk­ty­vią at­mos­fe­rą. Su­ta­rė­me to­liau bend­rau­ti“, – sa­kė mi­nis­tras.