Santariškių medikai: V. Adamkaus sveikatos būklė stabili
Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus svei­ka­tos būk­lė yra sta­bi­li, tre­čia­die­nį pra­ne­šė San­ta­riš­kių kli­ni­kos.

Li­go­ni­nė­je pir­mo­sio­mis rug­sė­jo die­no­mis V. Adam­kui bu­vo at­lik­ti ra­dio­lo­gi­niai, krau­jo, mi­kro­bio­lo­gi­niai, šla­pi­mo, im­uno­lo­gi­niai ir ki­ti ty­ri­mai, bū­ti­ni pre­zi­den­to svei­ka­tos būk­lės pa­ti­krai. Su­si­rin­kęs gy­dy­to­jų kon­si­liu­mas, įver­ti­nęs gau­tus re­zul­ta­tus, kons­ta­ta­vo, kad pre­zi­den­to būk­lė sta­bi­li.

Po va­sa­rą at­lik­tos inks­to pa­ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jos, li­gos at­si­nau­ji­ni­mo, vė­ži­nių ži­di­nių nė­ra. Ki­tas kon­tro­li­nis pa­ti­kri­ni­mas nu­ma­to­mas po tri­jų mė­ne­sių.

Prieš tre­jus me­tus V. Adam­kaus inks­te ap­tik­ta vė­žio pa­žeis­tų ląs­te­lių, tuo­met jam at­lik­ta na­vi­ko už­šal­dy­mo pro­ce­dū­ra, tai­ky­tas che­mo­te­ra­pi­jos kur­sas. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je me­di­kai tei­gė, kad 90 proc. na­vi­ko pa­vy­ko su­nai­kin­ti. Ta­čiau šį pa­va­sa­rį pa­ti­kri­nus ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to svei­ka­tą nu­sta­ty­ta, kad li­ga prog­re­suo­ja, to­dėl nu­spręs­ta at­lik­ti chi­rur­gi­nę ope­ra­ci­ją.

V. Adam­kus Lie­tu­vos pre­zi­den­to par­ei­gas ėjo 1998-2003 ir 2004-2009 me­tais.