San Paule surengtas Lietuvos garbės konsulų regioninis suvažiavimas
Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nia­me kon­su­la­te San Pa­ule įvy­ko re­gio­ni­nis Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lų Lo­ty­nų Ame­ri­kos ir Ka­ri­bų ša­ly­se su­va­žia­vi­mas.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo gar­bės kon­su­lai iš Bra­zi­li­jos, Ar­gen­ti­nos, Urug­va­jaus ir Či­lės, juos svei­ki­no San Pa­ule vie­šin­tis Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Mant­vy­das Be­ke­šius.

„Į­ver­ti­nus tai, kad šia­me re­gio­ne ne­tu­ri­me re­zi­duo­jan­čių am­ba­sa­do­rių, jū­sų dar­bo svar­ba tam­pa dar di­des­nė nei įpras­tai – ga­li­me sa­ky­ti, kad jūs esa­te mū­sų am­ba­sa­do­riai Lo­ty­nų Ame­ri­kos ir Ka­ri­bų ša­ly­se“, – pa­žy­mė­jo par­ei­gū­nas. Taip pat pa­brė­žė gar­bės kon­su­lų įta­ką plė­to­jant dvi­ša­lius Lie­tu­vos san­ty­kius su jų re­zi­da­vi­mo vals­ty­bė­mis, tel­kiant lie­tu­vių bend­ruo­me­nes ir pa­de­dant mū­sų ša­lies pi­lie­čiams, kai jiems nu­tin­ka ne­lai­mės ir pri­rei­kia su­teik­ti kon­su­li­nę pa­gal­bą, ne­re­tai ne­at­ly­gin­ti­nai sa­vo as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis.

Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lai par­agin­ti skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie Lie­tu­vos siū­lo­mas są­ly­gas plė­to­ti vers­lą ir lie­tu­viš­kų pre­kių eks­por­to po­ten­cia­lą, siū­lo­mas tu­riz­mo ir stu­di­jų ga­li­my­bes. Pa­sak M. Be­ke­šiaus, Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai ir ko­le­gi­jos su­tei­kia aukš­tos ko­ky­bės švie­ti­mą ir stu­den­tai iš Lo­ty­nų Ame­ri­kos ir Ka­ri­bų ša­lių yra la­bai lau­kia­mi.

Per su­va­žia­vi­mą vi­ce­mi­nis­tras par­agi­no gar­bės kon­su­lus reng­tis de­ra­mai pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­tį, ku­rį švę­si­me 2018 me­tais.

Lie­tu­vos in­te­re­sams Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je ir Ka­ri­buo­se be fi­nan­si­nio at­ly­gio at­sto­vau­ja gar­bės kon­su­lai Ar­gen­ti­no­je, Bra­zi­li­jo­je, Či­lė­je, Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ko­je, Hai­ty­je, Ko­lum­bi­jo­je, Mek­si­ko­je, Pe­ru, Sal­va­do­re, Urug­va­ju­je, Ve­ne­sue­lo­je.