Sąmyšis grožio rinkoje
Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trų spe­cia­lis­tai su­lau­kia vis dau­giau skun­dų dėl me­di­ci­ni­nių odos būk­lės gy­dy­mo bei ko­re­ga­vi­mo pro­ce­dū­rų su­kel­tų pa­sek­mių. Pra­dė­ję ti­krin­ti kos­me­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tus ir su­kė­lę su­maiš­tį va­di­na­mo­jo­je grei­to­jo gro­žio rin­ko­je val­di­nin­kai pri­vers­ti im­tis ir gro­žio pro­ce­dū­rų reg­la­men­ta­vi­mo per­žiū­ros.

Pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį ša­ly­je ta­po ga­na po­pu­lia­rios gro­žio pro­ce­dū­ros – me­zo­te­ra­pi­ja, vei­do for­mos ir raukš­lių ko­rek­ci­ja in­jek­ci­jo­mis, hia­lu­ro­no rūgš­ties už­pil­dai, bo­tu­li­no in­jek­ci­jos. Ke­li ar vos vie­nas ap­si­lan­ky­mas pas kos­me­to­lo­gą – ir er­zi­nan­čios gi­lios raukš­lės kaip ne­bu­vu­sios. Jau­ni­na­mo­sios gro­žio pro­ce­dū­ros pa­sta­ruo­ju me­tu daž­niau­siai at­lie­ka­mos kos­me­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tuo­se, nes tai at­siei­na ke­lis ar net ke­lias­de­šimt kar­tų pi­giau nei gy­dy­to­jo der­ma­to­ve­ne­ro­lo­go ar plas­ti­kos chi­rur­go pa­slau­gos.

Ta­čiau šį pa­va­sa­rį Lie­tu­vos kos­me­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tuo­se dir­ban­čius spe­cia­lis­tus užg­riu­vo ti­krin­to­jai. Kaip pa­aiš­kė­jo po to­kių vi­zi­tų, net me­di­ci­ni­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys kos­me­to­lo­gai po­pu­lia­riau­sių gro­žio pro­ce­dū­rų, in­jek­ci­jų sa­vo ka­bi­ne­tuo­se... ne­ga­li at­lik­ti. At­sa­kin­gi Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (SAM) pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų val­di­nin­kai ra­mi­na, kad at­siž­vel­giant į tai šiuo me­tu kaip tik bu­ria­ma dar­bo gru­pė, ku­ri tu­rė­tų iš­tir­ti pa­dė­tį.

Mo­kė­si veltui

In­va­zi­nių pro­ce­dū­rų, ku­rioms bū­ti­na hi­gie­niš­ka ap­lin­ka, at­li­ki­mas na­mų są­ly­go­mis ypač iš­po­pu­lia­rė­jo prieš ke­le­tą me­tų, o apo­gė­jų pa­sie­kė pa­sta­rą­jį mė­ne­sį. Kaip tik tuo­met ėmė kil­ti ir no­rin­čių­jų grei­to efek­to to­bu­li­nant iš­vaiz­dą, ir pa­čių spe­cia­lis­tų ne­pa­si­ten­ki­ni­mas jų at­li­ki­mu. „Nei na­mai, nei ma­ni­kiū­ro ka­bi­ne­tas ne­tin­ka me­zo­te­ra­pi­jai, hia­lu­ro­no už­pil­dams ar pa­na­šioms in­jek­ci­joms. Dėl ne­de­ra­mų są­ly­gų ne vie­nai mo­te­riai, ma­tyt, ir ki­lo komp­li­ka­ci­jų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė dau­giau kaip de­šimt­me­tį gro­žio sri­ty­je dir­ban­ti kos­me­to­lo­gi­jos meis­trė As­ta (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma – aut.).

Ji pri­pa­ži­no, kad šį pa­va­sa­rį gro­žio rin­ko­je ki­lo di­džiu­lis są­my­šis – kos­me­to­lo­gės ėmė vie­na ki­tą in­for­muo­ti apie ne­pla­nuo­tus vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų vi­zi­tus bei do­mė­ji­mą­si bū­tent va­di­na­mo­sio­mis gro­žio in­jek­ci­jo­mis. Įver­ti­nus tu­ri­mus lei­di­mus ir kom­pe­ten­ci­ją ne vie­nai gro­žio pro­ce­dū­ras at­lie­kan­čiai kos­me­to­lo­gei skir­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. Im­ta kal­bė­ti ir apie tai, kad tris kar­tus nu­sta­čius pa­žei­di­mą net ga­li bū­ti iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la.

„Ti­krin­to­jai ne­pa­no­ro iš­sa­miai pa­aiš­kin­ti iki šiol ga­lio­ju­sios tvar­kos pa­kei­ti­mų“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. Anot jos, kos­me­to­lo­gėms tei­gia­ma, kad gro­žio in­jek­ci­jas ga­li at­lik­ti tik gy­dy­to­jai der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gai bei plas­ti­kos chi­rur­gai, ir tik to­kios veik­los li­cen­ci­ją tu­rin­čio­je as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je.

„Va­di­na­si, šim­tai kos­me­to­lo­gų, įgi­ju­sių slau­gos spe­cia­lis­to, ki­taip ta­riant, me­di­ci­nos se­sers, kva­li­fi­ka­ci­ją, mi­nė­tų pro­ce­dū­rų ne­ga­li da­ry­ti? Ta­čiau jiems rei­kė­jo ne vie­nus me­tus mo­ky­tis, nuo­lat at­nau­jin­ti ži­nias, lan­ky­ti kur­sus. Ir ne pa­slap­tis, kad tam rei­kė­jo ir lai­ko, ir pi­ni­gų. Ne­lo­giš­ka, kad to­kios ne­su­dė­tin­gos in­jek­ci­jų pro­ce­dū­ros pa­ti­ki­mos at­lik­ti tik itin aukš­tą kom­pe­ten­ci­jos ly­gį tu­rin­tiems gy­dy­to­jams. Juk men­kai mo­ka­mas dar­bas jų net ne­do­mi­na“, – pa­žy­mė­jo As­ta.

Va­do­vau­tis šiuo me­tu ga­lio­jan­čiais įsta­ty­mais, anot jos, dar­bo gro­žio sri­ty­je ne­tek­tų apie 70 proc. Lie­tu­vos spe­cia­lis­tų. Net jei jie yra įgi­ję bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gos ar pa­na­šią spe­cia­ly­bę, jie ne­ga­lė­tų at­lik­ti nei me­zo­te­ra­pi­jos, nei hia­lu­ro­no už­pil­dų in­jek­ci­jų sa­vuo­se ka­bi­ne­tuo­se, ne­tu­rin­čiuo­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos li­cen­ci­jos.

Su­lau­kia skundų

Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė ry­šiams su vi­suo­me­ne Kris­ti­na Mo­tie­jū­nai­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no, kad šiuo me­tu vyk­do­mi lai­ki­no­sios sos­ti­nės gro­žio cen­trų pa­ti­kri­ni­mai, jų re­zul­ta­tai esą bus pa­teik­ti vė­liau. Tad iš­sa­miau si­tua­ci­jos ji ne­ko­men­ta­vo.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) prie SAM Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Ing­ri­da Skri­dai­lie­nė in­for­ma­vo, kad per­nai ir šį­met bu­vo pa­ti­krin­ta 30 gro­žio cen­trų ir nu­sta­ty­ta at­ve­jų, kai vei­do ar kū­no prie­žiū­ros pro­ce­dū­ros, ku­rio­se nau­do­ja­mi in­va­zi­niai odos gy­dy­mo ir ko­re­ga­vi­mo me­to­dai, da­ry­tos ne­tu­rint tos veik­los li­cen­ci­jos. Apie tuos at­ve­jus pra­neš­ta Vals­ty­bi­nei akre­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bai. Anot jos, NVSC spe­cia­lis­tai, pir­mą kar­tą nu­sta­tę reikš­min­gų pa­žei­di­mų, pa­pras­tai ski­ria pu­sę mi­ni­ma­lios bau­dos – 7 eu­rus. An­trą kar­tą nu­sta­čius pa­žei­di­mų daž­niau­siai ski­ria­ma mi­ni­ma­li bau­da. Mak­si­ma­li – 144 eu­rų – bau­da tai­ko­ma tik esant ypač reikš­min­giems pa­žei­di­mams. Pa­žei­di­mų ne­pa­ša­li­nus per nu­sta­ty­tą lai­ką, ga­li bū­ti pri­im­tas spren­di­mas stab­dy­ti lei­di­mo-hi­gie­nos pa­so ga­lio­ji­mą. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro spe­cia­lis­tai ti­kri­ni­mus at­lie­ka ir pla­nuo­tus, ir tuo­met, kai dėl tam ti­kros sri­ties at­sto­vų veik­los su­lau­kia­ma skun­dų.

„Ta­čiau ir už tre­čią kar­tą nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė dar ne­tai­ko­ma“, – pa­brė­žė I. Skri­dai­lie­nė.

Per­žiū­rės tvarką

„Pas­ta­ruo­ju me­tu gro­žio pa­slau­gų svei­ka­tos sau­gos rei­ka­la­vi­mai ne­bu­vo pa­keis­ti“, – tei­gė Vals­ty­bi­nės akre­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos prie SAM di­rek­to­rė No­ra Ri­bo­kie­nė.

Anot jos, šiuo me­tu ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­sta­to, kad pro­ce­dū­ras, ku­rių me­tu yra pa­žei­džia­mas žmo­gaus or­ga­niz­mo odos bei au­di­nių vien­ti­su­mas ir į odą lei­džia­mos įvai­rios veik­lio­sios me­džia­gos ar jų mi­ši­niai, ga­li bū­ti at­lie­ka­mos tik įstai­go­se, tu­rin­čio­se tei­sę teik­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, ir tik as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų, ku­rių kom­pe­ten­ci­jai pri­ski­ria­mas to­kių pro­ce­dū­rų at­li­ki­mas. Šiuo me­tu me­zo­te­ra­pi­ja tai­ko­ma įvai­rio­se me­di­ci­nos sri­ty­se, pvz., gy­dant skaus­mą reu­ma­to­lo­gi­jo­je, trau­ma­to­lo­gi­jo­je, gi­ne­ko­lo­gi­jo­je, spor­to me­di­ci­no­je, o kaip es­te­ti­nė ko­re­ga­vi­mo prie­mo­nė – ir der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gi­jo­je. To­dėl pa­gal tai, ko­kiems svei­ka­tos su­tri­ki­mams gy­dy­ti tai­ko­ma me­zo­te­ra­pi­ja ar­ba ki­to­kia in­va­zi­nė gy­dy­mo ir ko­re­ga­vi­mo tech­ni­ka, ji tu­ri bū­ti ski­ria­ma ati­tin­ka­mos pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos gy­dy­to­jo, ku­rio kom­pe­ten­ci­ja yra ati­tin­ka­mo su­tri­ki­mo gy­dy­mas ar ko­re­ga­vi­mas. Gy­dy­to­jo skir­tas in­jek­ci­jas ga­li at­lik­ti ir bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jas.

Šiuo me­tu par­eng­tas pa­tiks­lin­tas gy­dy­to­jo der­ma­to­ve­ne­ro­lo­go me­di­ci­nos nor­mos pro­jek­tas. „Ta­čiau jis dar ne­pat­vir­tin­tas. Jau su­da­ry­ta, bet svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro dar ne­pat­vir­tin­ta dar­bo gru­pė, ku­ri tu­rės iš­ana­li­zuo­ti gro­žio pa­slau­gų rin­kos pa­dė­tį. Kai ku­rie kos­me­to­lo­gai iš tie­sų ga­li bū­ti kom­pe­te­tin­gi at­lik­ti in­jek­ci­jas. Ko­kio­mis są­ly­go­mis jie ga­lės dirb­ti ir ko­kias ži­nias tu­rės bū­ti įgi­ję, pa­aiš­kės dis­ku­si­jų me­tu“, – sa­kė Vals­ty­bi­nės akre­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bos va­do­vė.