Sąmyšį keliantis įstatymas skinasi kelią
Po­li­ti­kų par­eng­tas nau­jas Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo va­rian­tas, ku­rį pri­ėmus ši sri­tis esą tu­rė­tų bū­ti kon­tro­liuo­ja­ma griež­čiau, ke­lia są­my­šį tarp ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų. Jie įžvel­gia pa­si­kė­si­ni­mą į de­mo­kra­ti­ją.

Tiek po­li­ti­kai, tiek eks­per­tai pri­pa­žįs­ta, kad da­bar­ti­nis Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mas, pri­im­tas 2000-ai­siais ir ke­lis­kart tiks­lin­tas, ne­ati­tin­ka šian­die­nos rea­li­jų, to­dėl jį bū­ti­na keis­ti už­ti­kri­nant to­kios veik­los vie­šu­mą ir skaid­ru­mą, už­ker­tant ke­lią ne­tei­sė­tiems veiks­mams.

Šūs­nis pastabų

Va­kar Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė nau­jo Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­rį po ke­lių ne itin sėk­min­gų ban­dy­mų de­ta­liau reg­la­men­tuo­ti šią veik­lą par­en­gė prieš po­rą me­tų par­la­men­te su­bur­ta dar­bo gru­pė.

Vis dėl­to pa­sta­bų pro­jek­tui iš­sa­kė ne tik Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to tei­si­nin­kai, bet ir Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų ir Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos, Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­tas, Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­ja bei ki­tos aso­ci­juo­tos or­ga­ni­za­ci­jos.

Pro­jek­te nu­ma­to­ma, jog lo­bis­tu bū­tų lai­ko­mas tik fi­zi­nis as­muo. Siū­lo­ma įtei­sin­ti lais­vai sam­do­mus lo­bis­tus – as­me­nis, už­sii­man­čius lo­bis­ti­ne veik­la už at­ly­gį jos už­sa­ko­vo pa­ve­di­mu ir in­te­re­sais, bei lo­bis­tus – aso­cia­ci­jų ir ki­tų vie­šų­jų ir pri­va­čių ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vus ar­ba dar­buo­to­jus, ku­riems pa­ves­ta ar nu­ro­dy­ta to­kių ju­ri­di­nių as­me­nų in­te­re­sais vyk­dy­ti lo­bis­ti­nę veik­lą.

Lo­bis­ti­nės veik­los už­sa­ko­vu bū­tų lai­ko­mas fi­zi­nis ar ju­ri­di­nis as­muo, taip pat šių as­me­nų in­te­re­sams ten­kin­ti įkur­tas pri­va­tus ar vie­ša­sis ju­ri­di­nis as­muo. Lo­bis­ti­ne veik­la bū­tų lai­ko­mi tik to­kie lo­bis­to veiks­mai, ku­riais už­sa­ko­vo in­te­re­sais sie­kia­ma da­ry­ti įta­ką vals­ty­bės po­li­ti­kams, par­ei­gū­nams, tar­nau­to­jams, kad bū­tų pri­ima­mi ar­ba ne­prii­ma­mi tei­sės ak­tai ir ad­mi­nis­tra­ci­niai spren­di­mai.

Pro­jek­te apib­rėž­tos lo­bis­tų ir as­me­nų, ku­riems lo­bis­ti­ne veik­la sie­kia­ma da­ry­ti įta­ką, tei­sės ir par­ei­gos. Pa­grin­di­nė lo­bis­tų par­ei­ga – per 7 ka­len­do­ri­nes die­nas nuo lo­bis­ti­nės veik­los elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis dek­la­ruo­ti ją Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, taip pat su­mo­kė­ti vals­ty­bi­nę rink­lia­vą, ku­ri šiuo me­tu sie­kia 144 eu­rus. Nuo rink­lia­vos bū­tų at­lei­džia­mi ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai ar­ba dar­buo­to­jai, ku­rie vyk­dys lo­bis­ti­nę veik­lą.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos lo­bis­tų re­gis­tre – 36 fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys. Pri­ėmus nau­ją­jį įsta­ty­mą, kaip lo­bis­tai tu­rė­tų re­gis­truo­tis kur kas dau­giau as­me­nų.

Žings­nis atgal

Pro­jek­to svars­ty­mo Sei­me iš­va­ka­rė­se 14 ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) – Lie­tu­vos me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­ja, Žmo­gaus tei­sių koa­li­ci­ja, Lie­tu­vos vie­tos bend­ruo­me­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­ga bei ki­tos, Lie­tu­vo­je vei­kian­čios skė­ti­nės NVO, su­si­bū­ru­sios į be­veik 0,5 mln. na­rių vie­ni­jan­čią aso­cia­ci­ją, krei­pė­si į par­la­men­ta­rus pra­šy­da­mi, kad ne­bū­tų sku­ba­ma pri­im­ti nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mą.

„Tai žings­nis at­gal, nes įsta­ty­mas nė­ra pa­to­bu­lin­tas, o „nu­to­bu­lin­tas“ taip, kad pri­me­na Bal­ta­ru­si­jos ar Ru­si­jos įsta­ty­mus, tai­ko­mus NVO. Ten jos pri­ly­gin­tos už­sie­nio agen­tams, o Lie­tu­vo­je jas no­ri­ma pri­ly­gin­ti lo­bis­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, esą ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai už­sii­ma lo­bis­ti­ne veik­la, o pa­čios or­ga­ni­za­ci­jos yra lo­bis­ti­nės veik­los už­sa­ko­vai“, – LŽ tei­gė Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų in­for­ma­ci­jos ir par­amos cen­tro di­rek­to­rius Mar­ti­nas Žal­taus­kas.

Anot jo, įgy­ven­di­nus po­li­ti­kų su­ma­ny­mą, NVO at­sto­vai ir va­do­vai ne­ga­lė­tų bend­rau­ti su val­di­nin­kais, po­li­ti­kais, pri­iman­čiais spren­di­mus. Jei no­rė­tų bend­rau­ti, tu­rė­tų re­gis­truo­tis kaip lo­bis­tai, nors ir ne­ats­to­vau­ja už­sa­ko­vui, ku­ris už tai mo­kė­tų pi­ni­gus.

M. Žal­taus­ko ti­ki­ni­mu, NVO veik­la apib­rė­žia­ma kaip ad­vo­ka­ci­ja, o ne kaip lo­biz­mas, nes sie­kia­ma vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo ir vi­suo­me­ni­nės nau­dos, o ne pri­va­čių in­te­re­sų ten­ki­ni­mo. To­dėl po­li­ti­kų siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas ga­li prieš­ta­rau­ti Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių kon­ven­ci­jos nuo­sta­toms bei Eu­ro­pos Ta­ry­bos re­ko­men­da­ci­joms dėl NVO tei­si­nio sta­tu­so, da­ry­ti ne­igia­mą po­vei­kį to­kių or­ga­ni­za­ci­jų sek­to­riaus plė­trai Lie­tu­vo­je.

„To­kie už­mo­jai ga­li su­nai­kin­ti vi­sus ir taip tra­pius de­mo­kra­ti­jos pa­ma­tus mū­sų ša­ly­je“, – tvir­ti­no NVO at­sto­vas.

Rei­kia, bet...

Su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) pro­jek­tų koor­di­na­to­rius Pa­ulius Mu­raus­kas LŽ pri­pa­ži­no, kad lo­bis­ti­nės veik­los re­gu­lia­vi­mą Lie­tu­vo­je jau se­niai rei­kė­jo keis­ti iš es­mės. Anot jo, vers­li­nin­kai ne­sle­pia, jog dau­gu­ma in­te­re­sų gru­pių at­sto­vų įta­ką spren­di­mų pri­ėmi­mui sie­kia da­ry­ti ne­ofi­cia­liai – pa­ža­dant at­si­ly­gin­ti fi­nan­siš­kai, par­emiant po­li­ti­nes par­ti­jas, nau­do­jan­tis as­me­ni­nė­mis pa­žin­ti­mis. Apie at­ve­jus, kai dėl siau­rų gru­pės in­te­re­sų vi­suo­me­nės in­te­re­sai pa­lie­ka­mi nuo­ša­ly­je, tei­gia ži­nan­tys 8 iš 10 vers­li­nin­kų.

Nors nau­ja­sis įsta­ty­mas iš­plės­tų lo­bis­ti­nės veik­los są­vo­ką, su­pap­ras­tin­tų at­as­kai­tų tei­ki­mą, vis vien lik­tų ne­aiš­ku, kaip įvai­rios tai­syk­lės veik­tų pra­kti­ko­je. „Kaip rei­kė­tų in­terp­re­tuo­ti įta­kos da­ry­mą? Pa­vyz­džiui, ar eti­kos sar­gams rei­kės pra­neš­ti apie ku­rios nors sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus dar­bo po­kal­bį te­le­fo­nu su vie­tos vers­li­nin­ku? Tai­gi es­mi­nis klau­si­mas – ar toks įsta­ty­mas ti­krai veik­tų“, – kal­bė­jo P. Mu­raus­kas.

Jo tei­gi­mu, kri­tiš­kai iš anks­to ne­ap­gal­vo­jus nau­jo­jo įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo de­ta­lių, jį ga­li iš­tik­ti da­bar­ti­nio įsta­ty­mo li­ki­mas, kai įta­ką da­ran­čios in­te­re­sų gru­pės ga­li rink­tis – re­gis­truo­tis kaip lo­bis­tai ar tie­siog da­ry­ti įta­ką ty­liai.

„Daug me­tų kal­ba­ma ir apie „tei­sė­kū­ros pėd­sa­ko“ su­kū­ri­mą, jis leis­tų pa­pras­tai ma­ty­ti, kas ir ko­kius pa­siū­ly­mus įvai­rio­mis for­mo­mis tei­kė dėl kon­kre­čių tei­sės ak­tų tiek as­me­niš­kai po­li­ti­kams, tiek ofi­cia­liai per svars­ty­mus. Tam rei­kė­tų pa­pil­do­mai keis­ti ir ki­tus tei­sės ak­tus, ras­ti pa­pras­tes­nį bū­dą tai vie­šin­ti Sei­mo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je“, – aiš­ki­no TILS pro­jek­tų koor­di­na­to­rius.