Šalyje daugės kurortinių vietovių
Ku­ror­ti­nių te­ri­to­ri­jų sta­tu­są ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­ma su­teik­ti trims ne­to­li Kau­no esan­tiems mies­te­liams – Ka­čer­gi­nei, Ku­lau­tu­vai ir da­liai Za­pyš­kio.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė ga­lu­ti­nį žo­dį dėl ku­ror­ti­nių te­ri­to­ri­jų sta­tu­so su­tei­ki­mo tar­ti Vy­riau­sy­bei. Ji pa­ti tam ne­prieš­ta­rau­ja, pri­ta­ria ir Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas.

Vi­lio­ja gam­ta ir ramybe

Siū­ly­da­mas Vy­riau­sy­bei su­teik­ti ku­ror­ti­nės te­ri­to­ri­jos sta­tu­są Ka­čer­gi­nei, Ku­lau­tu­vai ir da­liai Za­pyš­kio, ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius nu­ro­dė, kad Kau­no bei Jur­bar­ko te­ri­to­ri­jos pri­ski­ria­mos prie di­de­lio ir la­bai di­de­lio po­ten­cia­lo re­krea­ci­nių area­lų, su­da­ran­čių na­cio­na­li­nės svar­bos re­krea­ci­nes sis­te­mas. Ku­lau­tu­va ir Ka­čer­gi­nė pa­si­žy­mi ne tik gam­ti­niais bei tu­ris­ti­niais iš­tek­liais, bet ir ku­ror­ti­nio gy­dy­mo tra­di­ci­jo­mis. Pir­mą­kart ku­ror­to sta­tu­sas Ku­lau­tu­vos mies­te­liui pa­tvir­tin­tas 1933 me­tais, o gam­ti­niai veiks­niai yra pa­lan­kūs sa­na­to­ri­niam gy­dy­mui, ku­rio iš­ta­kos šia­me re­gio­ne sie­kia net 1930-uo­sius.

Pa­grin­di­niai Ka­čer­gi­nė­je, Ku­lau­tu­vo­je ir da­ly­je Za­pyš­kio esan­tys gam­ti­niai iš­tek­liai, tu­rin­tys di­džiau­sią reikš­mę jų kraš­to­vaiz­džio es­te­ti­niam, re­krea­ci­niam ir tu­ris­ti­niam pa­trauk­lu­mui, yra Ku­lau­tu­vos bei Ka­čer­gi­nės miš­kai, Ne­mu­nas ir jo slė­nio zo­na. Rel­je­fo įvai­ro­vė ap­link Ku­lau­tu­vą ir Ka­čer­gi­nę esan­čiuo­se pa­ne­mu­nės mies­te­liuo­se bei gy­ven­vie­tė­se, kul­tū­ros ir ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai su­da­ro itin pa­lan­kias są­ly­gas plė­to­ti įvai­rių rū­šių tu­riz­mą.

„Ku­ror­ti­nės te­ri­to­ri­jos sta­tu­so su­tei­ki­mas Ka­čer­gi­nei ir Ku­lau­tu­vai bei da­liai Za­pyš­kio mies­te­lio te­ri­to­ri­jos tu­rės įta­kos sie­kiant pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų, kul­tū­ri­nio ir eko­lo­gi­nio tu­riz­mo plė­trai, taip pat pra­mo­goms, nau­joms tu­riz­mo pa­slau­goms kur­ti ir jau esa­moms ge­rin­ti“, – aiš­ki­no M. Sin­ke­vi­čius.

Dar tik bun­da

Tar­pu­ka­riu Ku­lau­tu­vos mies­te­lis bu­vo lai­ko­mas vie­nu ge­riau­sių Lie­tu­vos ku­ror­tų. Šian­dien jis po tru­pu­tį bun­da iš sąs­tin­gio. Vis dau­giau gy­vy­bės Ku­lau­tu­vai tei­kia ne tik nuo­lat di­dė­jan­tis gy­ven­to­jų skai­čius, bet ir per­nai bir­že­lį du­ris at­vė­ru­si Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Kau­no kli­ni­kų Ku­lau­tu­vos rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė, skir­ta pa­cien­tams, ser­gan­tiems krau­jo­ta­kos ir ne­rvų sis­te­mų li­go­mis. Mies­te­lį gau­bia pu­šy­nas, čia yra įreng­tos svei­ka­tin­gu­mo tra­sos, eu­ro­pi­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tis pa­plū­di­mys, prie­plau­ka, tie­sia­mi dvi­ra­čių ta­kai.

„Dau­giau­sia at­va­žiuo­jan­čių­jų pa­il­sė­ti su­lau­kia­me sa­vait­ga­liais. Va­sa­rą žmo­nės mėgs­ta pa­si­va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais, žie­mą – pa­sli­di­nė­ti ar pa­čiuo­ži­nė­ti. Tik gai­la, kad kol kas nė­ra tin­ka­mai iš­plė­to­tos inf­ras­truk­tū­ros poil­siau­to­jams ap­tar­nau­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ at­vi­ra­vo Ku­lau­tu­vos se­niū­nė Da­lia Šiu­šie­nė.

Ti­ki­ma­si, jog ku­ror­ti­nės te­ri­to­ri­jos sta­tu­so su­tei­ki­mas mies­te­liui lems, kad ja­me at­si­ras vers­lių žmo­nių, tei­kian­čių įvai­res­nes pa­slau­gas poil­siau­to­jams. „Ku­lau­tu­vai ta­pus ku­ror­ti­ne vie­to­ve, gal bus skir­tas ir di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas jai pri­žiū­rė­ti, nau­joms poil­sio zo­noms įreng­ti, dvi­ra­čių ta­kams at­nau­jin­ti ir jų tink­lui plės­ti“, – vy­lė­si D. Šiu­šie­nė.

Dar­bų – begalė

Kau­no ra­jo­no me­ri­jos Eko­no­mi­kos sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Pu­pa­lė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog net ir su­tei­kus Ku­lau­tu­vai, Ka­čer­gi­nei bei da­liai Za­pyš­kio ku­ror­ti­nės te­ri­to­ri­jos sta­tu­są, jų inf­ras­truk­tū­ros plė­tra ne­sus­tos. „Šiuo me­tu dvi­ra­čių ta­kai drie­kia­si tik iki Ka­čer­gi­nės, o su­pla­nuo­ta, kad at­ei­ty­je jie tu­rė­tų bū­ti nu­ties­ti iki pat Za­pyš­kio Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios. Ma­no­me, jog šie­met tai ir pa­da­ry­si­me“, – kal­bė­jo jis. A. Pu­pa­lė už­si­mi­nė, kad Ka­čer­gi­nė­je nu­ma­ty­ta ir dau­giau vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo dar­bų, tarp jų di­džiau­sias – J. Bi­liū­no aikš­tės at­nau­ji­ni­mas.

Anot me­ri­jos val­di­nin­ko, ki­to­je Ne­mu­no pu­sė­je esan­ti Ku­lau­tu­va taps svar­bia ku­ria­mo Ma­žo­jo Pa­kau­nės tu­riz­mo žie­do da­li­mi. De­ši­nia­ja­me Ne­mu­no kran­te jis jungs Ku­lau­tu­vą, Ne­to­nis, Rau­dond­va­rį, Ši­le­lio kai­mą ir Že­mu­ti­nius Ka­niū­kus. Dvi­ra­čių ta­kų jung­ti­mi tu­rė­tų tap­ti ties Za­pyš­kiu ir Ku­lau­tu­va per Ne­mu­ną pla­nuo­ja­mas įreng­ti ly­nų kel­tu­vas. Pir­mi­niais skai­čia­vi­mais, jis ga­li kai­nuo­ti 3,5 mln. eu­rų.

No­rin­čių­jų netrūksta

Ku­ror­to sta­tu­sas su­tei­kia­mas gy­ve­na­ma­jai vie­to­vei, ku­rio­je esa­ma moks­liš­kai iš­tir­tų ir gy­do­mai­siais pri­pa­žin­tų gam­ti­nių veiks­nių – mi­ne­ra­li­nių van­de­nų, gy­do­mo­jo pur­vo, re­krea­ci­nių žel­di­nių, van­dens tel­ki­nių, taip pat iš­plė­to­ta inf­ras­truk­tū­ra nau­do­ti vi­sa tai gy­dy­mo, tu­riz­mo ir poil­sio reik­mėms.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra ke­tu­ri ku­ror­tai – Birš­to­nas, Drus­ki­nin­kai, Ne­rin­ga, Pa­lan­ga – bei ke­tu­rios ku­ror­ti­nės te­ri­to­ri­jos: Anykš­čiai, Tra­kai, Za­ra­sai, Ig­na­li­na (Stri­gai­liš­kio ir Pa­lū­šės kai­mų da­lys).

No­rą tap­ti ku­ror­ti­ne vie­to­ve per­nai par­eiš­kė Aly­taus ra­jo­no Dau­gų mies­te­lis ir Laz­di­jų ra­jo­no Vei­sie­jų mies­tas. Ta­čiau su­teik­ti jiems to­kį sta­tu­są kol kas ne­sku­ba­ma. Esą tam mies­te­liai dar ne­pa­si­ren­gę – nė­ra su­kur­tos spe­cia­lios tu­riz­mo, poil­sio ir gam­ti­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mo inf­ras­truk­tū­ros, trūks­ta tu­riz­mo in­for­ma­ci­nių cen­trų, vieš­bu­čių ar kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų, per men­kai iš­plė­to­tas dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kų tink­las.