Šalies vadovų vizitų kryptys – nuo kaimynių iki Azijos valstybių
Pir­mie­ji ša­lies as­me­nys be tra­di­ci­nio da­ly­va­vi­mo NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ren­gi­niuo­se 2016-ai­siais vyks į Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lis, tarp to­li­mes­nių kryp­čių – In­di­ja, JAV, Bra­zi­li­ja, Ki­ni­ja, Ja­po­ni­ja.

Per pir­mą­jį 2016 me­tų pus­me­tį Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ke­ti­na vyk­ti į Švei­ca­ri­ją, kur lan­ky­sis moks­lo cen­tre CERN ir da­ly­vaus Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­me Da­vo­se, BNS in­for­ma­vo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Va­sa­rio ir ko­vo mė­ne­siais ša­lies va­do­vė Briu­se­ly­je da­ly­vaus dvie­juo­se Eu­ro­pos Va­do­vų ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, vyks ofi­cia­laus vi­zi­to į Slo­vė­ni­ją. Ko­vo pa­bai­go­je – ba­lan­džio pra­džio­je D.Gry­baus­kai­tė Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se da­ly­vaus Va­šing­to­no bran­duo­li­nio sau­gu­mo vir­šū­nių su­si­ti­ki­me. Taip pat pla­nuo­ja­mas Lie­tu­vos va­do­vės vals­ty­bi­nis vi­zi­tas į Vo­kie­ti­ją, dar­bo vi­zi­tas į Da­ni­ją, ofi­cia­lus vi­zi­tas į Suo­mi­ją ir da­ly­va­vi­mas Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos po­sė­dy­je bir­že­lio mė­ne­sį.

Va­sa­rą ša­lies va­do­vė da­ly­vaus NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je ir 31-osio­se Va­sa­ros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Bra­zi­li­jo­je, Rio de Ža­nei­re.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius va­sa­rį pla­nuo­ja lan­ky­tis In­di­jo­je, kur vyks In­di­jos eko­no­mi­kos fo­ru­mas. Kaip nu­ro­dė prem­je­ro spau­dos tar­ny­ba, vi­zi­to tiks­las – nau­jų rin­kų pa­ieš­kos, taip pat Vy­riau­sy­bės va­do­vo de­le­ga­ci­ja ke­ti­na ati­da­ry­ti Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tą Kal­ku­to­je.

Šiuo me­tu prem­je­ro tar­ny­ba lau­kia raš­tiš­ko kvie­ti­mo į Ki­ni­jo­je ko­vo pa­bai­go­je vyk­sian­tį Azi­jos Boao eko­no­mi­kos fo­ru­mą – prieš mė­ne­sį vy­ku­sio vi­zi­to šio­je ša­ly­je me­tu į šį ren­gi­nį A.But­ke­vi­čių pa­kvie­tė Ki­ni­jos prem­je­ras. Taip pat, anot prem­je­ro spau­dos tar­ny­bos, de­ri­na­mi vi­zi­tai į Jung­ti­nius Ara­bų Emy­ra­tus, į Nor­ve­gi­ją, „prik­lau­so­mai nuo vers­lo in­te­re­sų“ ga­li bū­ti ren­gia­mas ir vers­lo fo­ru­mas Veng­ri­jo­je, ku­ria­me da­ly­vau­tų ir prem­je­ras.

Va­sa­rio pa­bai­go­je A.But­ke­vi­čius vyks į Ry­gą, kur vyks Bal­ti­jos mi­nis­trų ta­ry­bos mi­nis­trų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­mas, da­ly­vaus NA­TO ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos for­ma­to su­si­ti­ki­muo­se Briu­se­ly­je. Vė­liau pla­nuo­ja­mi vie­nas ar ke­li vi­zi­tai į Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lis.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ne­ma­žą dė­me­sį ža­da skir­ti Ukrai­nai: pir­ma­sis vi­zi­tas į bend­rą Ukrai­nos bei Šiau­rės ir Bal­ti­jos vals­ty­bių ren­gi­nį nu­ma­to­mas va­sa­rio pra­džio­je, an­trą­jį ket­vir­tį – į Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos tri­ša­lės asamb­lė­jos ren­gi­nį.

Ji taip pat ke­ti­na lan­ky­tis Ki­ni­jo­je ki­tų me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį – ša­lies sos­ti­nė­je Pe­ki­ne ji da­ly­vaus Šiau­rės ir Bal­ti­jos vals­ty­bių bei Ki­ni­jos at­sto­vų su­si­ti­ki­me.

Ko­vą su­pla­nuo­tas L.Grau­ži­nie­nės vi­zi­tas į Ja­po­ni­ją, ku­riuo sie­kia­ma vys­ty­ti ry­šius dėl ga­li­mo bend­ra­dar­bia­vi­mo aukš­tų­jų ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sri­ty­se. Su vers­lo de­le­ga­ci­ja par­la­men­to va­do­vė ba­lan­džio pa­bai­go­je-ge­gu­žės pra­džio­je ke­ti­na vyk­ti į Ka­zachs­ta­ną, da­ly­vaus Azi­jos par­la­men­tų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­me Mon­go­li­jos sos­ti­nė­je Ulan Ba­to­re. Taip pat ba­lan­dį nu­ma­ty­tas vi­zi­tas į Len­ki­jos krikš­to ju­bi­lie­jų Poz­na­nė­je.

Ge­gu­žę ir rug­sė­jį Sei­mo va­do­vė da­ly­vaus ES bei Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos par­la­men­tų pir­mi­nin­kų kon­fe­ren­ci­jo­se Liuk­sem­bur­ge ir Stras­bū­re, taip pat pla­nuo­ja vi­zi­tus į Šiau­rės bei Bal­ti­jos vals­ty­bes.

Ki­ti ša­lies va­do­vų vi­zi­tai dar yra de­ri­na­mi.