Šalies vadovų apsauga naudos elektrošoką
Ša­lies va­do­vų ap­sau­gą už­ti­kri­nan­tys Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) par­ei­gū­nai gre­ta tar­ny­bi­nių šau­na­mų­jų gink­lų ne­tru­kus ims nau­do­ti elek­tro­šo­ko prie­tai­sus, sa­ko tar­ny­bos va­do­vas Ry­man­tas Moc­ke­vi­čius.

Dėl šių prie­mo­nių ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs­ta po in­ci­den­to prie Pre­zi­den­tū­ros pra­ei­tą mė­ne­sį, kai, įta­ria­ma, ne­sta­bi­lios psi­chi­kos as­muo gra­si­no su­sisp­rog­din­ti. Po­li­ci­ja vy­rą tuo­met su­lai­kė bū­tent pa­nau­do­ju­si elek­tro­šo­ką.

„Į­vy­kiai bė­ga į prie­kį ir ma­to­me, kad tie elek­tro­šo­ke­riai bū­tų ge­rai mū­sų par­ei­gū­nams, ypač tiems, ku­rie sau­go pa­sta­tus“, - BNS sa­kė VAD di­rek­to­rius.

Šiuo me­tu da­lis prie­tai­sų jau yra nu­pirk­ta, vyks­ta par­ei­gū­nų mo­ky­mai. Gink­lai, R.Moc­ke­vi­čiaus žo­džiais, bus pra­dė­ti nau­do­ti par­ei­gū­nų tar­ny­bos me­tu „gal po mė­ne­sio ar po dvie­jų“.

Kiek tiks­liai to­kių prie­tai­sų bus įsi­gy­ta, R.Moc­ke­vi­čius ne­atsk­lei­dė.

„Pla­nuo­ja­me, kad ypač pa­sta­tuo­se dir­ban­tys mū­sų par­ei­gū­nai ti­krai tu­rė­tų jų pa­kan­ka­mai ir iš­ki­lus tam ti­kroms si­tua­ci­joms bū­tų ki­ti spren­di­mai, be ko­vi­nių gink­lų“, - sa­kė jis.

Šau­na­ma­sis gink­las, pa­sak VAD di­rek­to­riaus, iš­liks pa­grin­di­nė par­ei­gū­nų nau­do­ja­ma ap­sau­gos prie­mo­nė.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus de­par­ta­men­tas sau­go pir­muo­sius vals­ty­bės as­me­nis, vyk­do kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą, te­ro­ro ak­tų prieš vals­ty­bės va­do­vus pre­ven­ci­ją. De­par­ta­men­tas taip pat nuo­lat ste­bi Pre­zi­den­tū­ros, Vy­riau­sy­bės, VAD, Tur­niš­kė­se esan­čias sau­go­mas re­zi­den­ci­jas, Pre­zi­den­tū­ros ir VAD au­toū­kio pa­sta­tus, taip pat pa­sta­tą sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je Trai­de­nio gat­vė­je Vil­niu­je.