Šalies vadovės pasveikino Lenkiją Konstitucijos dienos proga
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pa­svei­ki­no Len­ki­ją ge­gu­žės 3-ios Kons­ti­tu­ci­jos die­nos pro­ga.

D.Gry­baus­kai­tė sa­vo ir Lie­tu­vos žmo­nių var­du svei­ki­ni­mus per­da­vė pre­zi­den­tui Bro­nis­la­vui Ko­mo­rovs­kiui.

„Lie­tu­vai ir Len­ki­jai te­kę su­nkūs is­to­ri­jos iš­šū­kiai par­odė lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos ver­tę, to­dėl šian­dien abie­jų ša­lių žmo­nės ne­ga­li lik­ti abe­jin­gi, kai vėl gra­si­na­ma tau­tų su­ve­re­ni­te­tui ir tei­sei lais­vai spręs­ti sa­vo ša­lies li­ki­mą, o ar­ti­miau­sio­je kai­my­nys­tė­je ky­la pa­vo­jus žmo­gaus oru­mui ir lais­vėms“, – Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak jos, nau­jų grės­mių aki­vaiz­do­je abi vals­ty­bės ir to­liau sto­vi kar­tu, puo­se­lė­da­mos eu­ro­pie­tiš­kas vals­ty­bin­gu­mo tra­di­ci­jas. O tvir­tą dvi­ša­lių san­ty­kių pa­ma­tą stip­ri­na kai­my­niš­kas bend­ra­dar­bia­vi­mas, re­gio­nui ir Eu­ro­pai svar­bių bend­rų eko­no­mi­kos, ener­ge­ti­kos ir sau­gu­mo pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas bei tvir­ta par­tne­rys­tė ES ir NA­TO.

L.Grau­ži­nie­nė taip pat pa­svei­ki­no Len­ki­ją šia pro­ga. Svei­ki­ni­muo­se Len­ki­jos Sei­mo pir­mi­nin­kui Ra­dos­la­vui Si­kors­kiui ir Se­na­to pir­mi­nin­kui Bog­da­nui Bo­ru­se­vi­čiui ji tei­gė, kad šis do­ku­men­tas bu­vo pir­ma­sis be­si­vie­ni­jan­čios Eu­ro­pos pa­vyz­dys.

„Pa­gerb­da­mi Ge­gu­žės tre­čio­sios Kons­ti­tu­ci­ją, tu­ri­me iš­lik­ti so­li­da­rūs ir vie­nin­gi, gin­da­mi sa­vo lais­vę ir Eu­ro­pos ver­ty­bes, siek­ti bend­rų tiks­lų, plė­to­da­mi dvi­ša­lius san­ty­kius ir bend­ra­dar­bia­vi­mą. Bū­da­mi iš­ti­ki­mi Kons­ti­tu­ci­jos idė­joms, tu­ri­me drą­siai kur­ti sau­gią vie­nin­gos Eu­ro­pos at­ei­tį“, – pra­ne­ši­me tei­gė L.Grau­ži­nie­nė.

Ge­gu­žės tre­čio­sios Kons­ti­tu­ci­ja pri­im­ta 1791 me­tais.