Šalies vadovė pasveikino Italiją nacionalinės šventės proga
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­vo ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių var­du pa­svei­ki­no Ita­li­jos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tą Ser­gio Mat­ta­rel­lą na­cio­na­li­nės šven­tės – Fes­ta del­la Re­pubb­li­ca – sep­ty­nias­de­šim­tų­jų me­ti­nių pro­ga.

Šie­met bus mi­ni­ma at­kur­tų Lie­tu­vos ir Ita­li­jos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių 25-ių me­tų su­kak­tis. Pa­sak Pre­zi­den­tės, per šį lai­ko­tar­pį Lie­tu­va ir Ita­li­ja ta­po ar­ti­mo­mis bend­rų ver­ty­bių vie­ni­ja­mos vals­ty­bių bend­ruo­me­nės na­rė­mis, ra­šom­pa pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

„Su­kū­rė­me glau­džius, vi­sa­pu­siš­ku bend­ra­dar­bia­vi­mu grįs­tus dvi­ša­lius san­ty­kius ir ry­šius Eu­ro­pos Są­jun­go­je bei NA­TO. Ver­ti­na­me, kad mū­sų il­ga­lai­kiai gy­ny­bos stip­ri­ni­mo, ener­ge­ti­nės są­jun­gos kū­ri­mo, eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo tiks­lai, bend­ras dar­bas ir rū­pi­ni­ma­sis svar­biau­siais Eu­ro­pos klau­si­mais pri­si­de­da prie mū­sų pi­lie­čių ir vi­sų eu­ro­pie­čių sau­gu­mo bei kles­tė­ji­mo“, – ra­šo­ma ša­lies va­do­vės svei­ki­ni­me.

Lie­tu­vos va­do­vė Ita­li­jos Pre­zi­den­tui ir vi­siems ša­lies žmo­nėms pa­lin­kė­jo nuo­tai­kin­go mi­nė­ji­mo, vie­ny­bės ir kles­tė­ji­mo.