Šalies vadovė pareiškė užuojautą dėl žuvusiųjų Turkijoje
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­vo ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių var­du par­eiš­kė užuo­jau­tą Tur­ki­jos Pre­zi­den­tui Re­ce­pui Tayyi­pui Er­do­ga­nui dėl dau­gy­bės au­kų, žu­vu­sių per ban­dy­mą įvyk­dy­ti vals­ty­bi­nį per­vers­mą.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, Tur­ki­jos žmo­nės įro­dė, kad ne­leis ka­ri­ne jė­ga pa­min­ti de­mo­kra­tiš­kai iš­reikš­tos jų va­lios ir kons­ti­tu­ci­nės sant­var­kos, ra­šo­ma Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­vos va­do­vė par­eiš­kė užuo­jau­tą žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­siems, o su­žeis­tie­siems pa­lin­kė­jo svei­ka­tos ir spar­taus gi­ji­mo. Pre­zi­den­tė taip pat pa­brė­žė, kad šiuo su­dė­tin­gu mo­men­tu la­bai svar­bi vi­sos Tur­ki­jos tau­tos vie­ny­bė ir su­si­tel­ki­mas.