Šalies vadovai Velykų proga linki stiprybės
Svei­kin­da­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jus šv. Ve­ly­kų pro­ga, ša­lies va­do­vai lin­ki drą­sos ir stip­ry­bės.

„Šv. Ve­ly­kos mums do­va­no­ja džiaugs­mo ir švie­sos – kad bū­tu­me stip­res­ni ir aiš­kiau ma­ty­tu­me to­les­nį ke­lią, kad ja­me bū­tų ma­žiau abe­jo­nių, silp­nu­mo ir kuo dau­giau vil­ties, drą­sos, pa­si­ti­kė­ji­mo ir tei­sin­gu­mo“, – sa­ko­ma pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės svei­ki­ni­me.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė, kad ne­pai­sant ne­ri­mas­tin­gai gau­džian­čio pa­sau­lio, žmo­nės pri­va­lo drą­siai žvelg­ti į Lie­tu­vos at­ei­tį, darbš­čiai ir kan­triai kur­ti mo­der­nią, kles­tin­čią ša­lį.

„Mie­lie­ji, nuo­šir­džiai svei­ki­nu Jus su Šven­to­mis Ve­ly­ko­mis. Te­ly­di Jus vi­sa­da stip­ri ar­ti­mų­jų mei­lė, ti­kras bi­čiu­lių pa­si­ti­kė­ji­mas, di­de­lė sėk­mė kas­die­ny­bės dar­buo­se. Sma­giai švęs­ki­me am­ži­ną­jį Gy­ve­ni­mo trium­fą liu­di­jan­čią šven­tę“, – ra­šo­ma prem­je­ro svei­ki­ni­me.

„Te­gul mū­sų kas­die­ny­bė, grin­džia­ma mei­le, pa­gar­ba, at­jau­ta, to­le­ran­ci­ja, bend­rys­te, pa­gal­ba ar­ti­mui, bū­na ne­si­bai­gian­tis Gy­ve­ni­mo ste­buk­las, ku­rį ku­ria­me mes vi­si – sa­vo šei­mos ir bend­ruo­me­nės, sa­vo tau­tos ir vals­ty­bės la­bui. Su šv. Ve­ly­ko­mis, mie­lie­ji!“ – tei­gia­ma par­la­men­to va­do­vės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės svei­ki­ni­me.

Ve­ly­kos yra svar­biau­sia krikš­čio­nių šven­tė, sim­bo­li­zuo­jan­ti Kris­taus pri­si­kė­li­mą iš nu­mi­ru­sių­jų.