Šalies vadovai sveikina tautą kovo 11-osios proga
Lie­tu­vai šeš­ta­die­nį šven­čiant ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 27-ąsias me­ti­nes pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė lin­ki bū­ti ver­tiems sa­vo lais­vės.

„Prieš dvi­de­šimt sep­ty­ne­rius me­tus mū­sų tau­ta ir sau, ir pa­sau­liui vėl įro­dė, ko­kia stip­ria vi­di­ne jė­ga yra ap­do­va­no­ti žmo­nės, sie­kian­tys iš­si­va­da­vi­mo ir ne­prik­lau­so­my­bės, – ra­šo­ma ša­lies va­do­vės svei­ki­ni­me. – Mū­sų vals­ty­bei, vis dar la­bai jau­nai, prieš akis – dau­gy­bė iš­šū­kių ir dar dau­giau ga­li­my­bių. Aug­ti, mo­ky­tis, kur­ti ir dirb­ti. Sau­go­ti ne­prik­lau­so­my­bę. Ji su­tei­kia mums pa­si­di­džia­vi­mo ir ti­kė­ji­mo, kad švie­sūs tiks­lai yra pa­sie­kia­mi.

„Bū­ki­me ver­ti sa­vo lais­vės“, – tei­gė pre­zi­den­tė.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė, kad prieš 27 me­tus pa­si­ra­šy­tas ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tas reiš­kia ir įpa­rei­go­ji­mą, kad ei­nant lais­vės ke­liu pri­va­lu rū­pin­tis sa­vo ša­li­mi ir jos ge­ro­ve.

„Mo­ky­ki­mės iš tų, ku­riems esa­me dė­kin­gi už Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­tą. Mo­ky­ki­mės jų ryž­to, su­si­tel­ki­mo, vie­ny­bės ir su­vo­ki­mo, jog tik steng­da­mie­si drau­ge ga­li­me su­kur­ti stip­rią, drą­sią, mo­der­nią bei kles­tin­čią Lie­tu­vą“, – ra­šo­ma mi­nis­tro pir­mi­nin­ko svei­ki­ni­me.

V.Pra­nckie­tis: tė­vy­nė ti­ki­si at­sa­ko­my­bės ir tarnavimo

Tė­vy­nė ti­ki­si ir lau­kia at­sa­ko­my­bės ir tar­na­vi­mo, šeš­ta­die­nį šven­čiant ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 27-ąsias me­ti­nes par­eiš­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Tė­vy­nė lau­kia ir ti­ki­si at­sa­ko­my­bės ir tar­na­vi­mo. Ko­kią Lie­tu­vą no­ri­me ma­ty­ti po 20-ies, 50-ies me­tų? Ko­kius laiš­kus ku­ni­gaikš­tis Ge­di­mi­nas siųs­tų į Eu­ro­pą šiais lai­kais? Iš­sau­go­ki­me ne­įkai­no­ja­mą sa­vas­ties ir tai­kaus, pa­gar­baus bu­vi­mo kar­tu jaus­mą, ku­rį do­va­no­ti ga­li tik gim­ti­nės že­mė. Ne tik eko­no­mi­nė ge­ro­vė ga­li iš­ug­dy­ti ti­kė­ji­mą Lie­tu­va“, – iš­kil­min­ga­me mi­nė­ji­me Sei­me tei­gė par­la­men­to va­do­vas.

„Vi­sų mū­sų, čia gy­ve­nu­sių ir gy­ve­nan­čių – lie­tu­vių, len­kų, žy­dų, ru­sų, gu­dų, to­to­rių, ukrai­nie­čių, ka­rai­mų, lat­vių. Es­tų ir ki­tų dar­bai, vil­tys ir troš­ki­mai yra su­ly­dy­ti į vie­ną stip­rų jaus­mą – Lie­tu­vą. Var­dan tos Lie­tu­vos, dėl vi­sų mū­sų at­ei­ties ir kles­tė­ji­mo kur­ki­me, tel­ki­mės, dirb­ki­me“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak jo, tu­rė­ti lais­vę reiš­kia kas­die­ni­nį rū­pes­tį.

„Ko­kią sa­vo vals­ty­bę ma­to­me šian­dien, ko­kią no­ri­me ma­ty­ti ry­toj ir dar po 27-erių me­tų? Ko­kios per­mai­nos bū­ti­nos? Ko­kie dar­nūs žings­niai yra ne­ati­dė­lio­ti­ni? Jau šian­dien rei­kia at­sa­ky­ti ir ruo­šti at­ei­ties at­sa­ky­mus į šiuos klau­si­mus“, – V.Pra­nckie­tis.

Jis tei­gė, kad at­ėjęs pa­va­sa­ris yra kvie­ti­mas ap­si­va­ly­ti ir kvie­ti­mas dirb­ti: „Ir tai ne­tu­ri bū­ti tik žo­džiai ar šū­kiai. Vi­si Lie­tu­vo­je lau­kia ir ti­ki­si oraus gy­ve­ni­mo, kai ver­ti­na­mas dar­bas ir no­ras bū­ti rei­ka­lin­gu vi­suo­me­nei pi­lie­čiu“.

„Mū­sų žmo­nės tu­ri daug ryž­to ir po­ten­cia­lo, yra ta­len­tin­gi ir darbš­tūs, ke­lia aukš­tus stan­dar­tus ir lau­kia, kad jais bū­tų ti­ki­ma ir pa­si­ti­ki­ma, jie – tai mes vi­si drau­ge – no­ri­me kur­ti sa­vo vals­ty­bę“, – kal­bė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Vy­tau­to Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą pri­ėmė 1990 me­tų ko­vo 11-osios va­ka­rą. Taip Lie­tu­va ta­po pir­mą­ja so­vie­ti­ne res­pub­li­ka, at­sis­ky­ru­sia nuo Mask­vos.