Šalies vadovai sveikina su Rugsėjo 1-ąja
Ša­lies va­do­vai svei­kin­da­mi Rug­sė­jo 1-osios pro­ga kvie­čia moks­lą grįs­ti ver­ty­bė­mis, be­si­mo­kan­čius – tap­ti lais­vai mąs­tan­čio­mis ir pi­lie­tiš­ko­mis as­me­ny­bė­mis.

Sa­vo svei­ki­ni­me pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad ši die­na at­ne­ša nau­jų ga­li­my­bių pra­džią – mo­ki­nius ir jų mo­ky­to­jus pa­si­tin­ka dar vie­ni įdo­mūs sa­vo ir vi­sos Lie­tu­vos at­ei­ties kū­ri­mo me­tai.

„Jū­sų lau­kia at­ra­di­mų ir įspū­džių ku­pi­na ke­lio­nė per moks­lo ir ži­nių pa­sau­lį, įkve­pian­ti pa­žin­tis su mū­sų vals­ty­be, jos is­to­ri­ja ir kul­tū­ra. Tai lai­kas Jums aug­ti ir stip­rė­ti, mo­ky­tis kar­tu įveik­ti iš­šū­kius, drą­siai siek­ti sa­vų sva­jo­nių, tap­ti lais­vai mąs­tan­čio­mis, kū­ry­bin­go­mis, pi­lie­tiš­ko­mis as­me­ny­bė­mis“, – svei­kin­da­ma mo­ki­nius sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pre­zi­den­tė pa­lin­kė­jo, kad nau­jai­siais moks­lo me­tais mo­kyk­la tap­tų erd­ve, ku­rio­je ge­ra bū­ti, ku­rio­je to­bu­lė­ja vi­si ir ku­rio­je at­sisk­leis­ti ga­li kiek­vie­nas.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­vo svei­ki­ni­me sa­ko, kad „moks­las ir ži­nios bū­tų be­ver­čiai be ver­ty­bi­nio pa­ma­to“. „Nuo se­niau­sių lai­kų tai bu­vo, yra ir bus mū­sų tau­tos ir vals­ty­bės sėk­mės, gar­bin­gos is­to­ri­jos ir iš­li­ki­mo rak­tas. Vi­si kar­tu at­ra­kin­ki­me du­ris į Lie­tu­vos at­ei­tį!“, – sa­vo svei­ki­ni­me sa­ko L.Grau­ži­nie­nė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad tik moks­las ga­li su­teik­ti pa­ži­ni­mo džiaugs­mą, at­skleis­ti ga­bu­mus, pa­ža­din­ti mąs­ty­mo ga­lią ir ves­ti to­bu­lė­ji­mo ke­liu, bet kar­tu iš­sa­ko vil­tį, kad „kla­sė­se ir au­di­to­ri­jo­se mo­ky­mas bus grin­džia­mas ne tik mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, šiuo­lai­ki­niais va­do­vė­liais, bet mo­ky­to­jų ir dės­ty­to­jų iš­min­ti­mi, o svar­biau­sia – pa­ma­tuo­tas šir­di­mi“.

Iš vi­so šie­met moks­lo me­tus pra­de­da per pu­sę mi­li­jo­no ša­lies be­si­mo­kan­čių­jų – mo­ki­nių ir stu­den­tų. Mo­kyk­lo­se nau­jus moks­lo me­tus pra­dės per 328 tūkst. mo­ki­nių, o pir­mą kar­tą mo­kyk­los du­ris pra­vers dau­giau kaip 30 tūkst. pir­mo­kų, nu­ro­dė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.