Šalies vadovai sveikina kaimynus su Nepriklausomybės diena
Ša­lies va­do­vai pa­svei­ki­no Ne­prik­lau­so­my­bės die­ną mi­nin­čią kai­my­ni­nę Lat­vi­ją.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­vo ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių var­du pa­svei­ki­no Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tą Rai­mon­dą Vė­juo­nį Lat­vi­jos Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos pro­ga.

„Lat­vi­ja yra vie­na ar­ti­miau­sių Lie­tu­vos po­li­ti­nių, eko­no­mi­nių ir kul­tū­ri­nių par­tne­rių. Esa­me ne tik są­jun­gi­nin­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir NA­TO, bet ir ar­ti­miau­si kai­my­nai, drau­gai ir bend­ra­min­čiai, pa­sta­rą­jį šimt­me­tį kar­tu ei­nan­tys lais­vės ir ne­prik­lau­so­my­bės ke­liu“, – ra­šo­ma Pre­zi­den­tės svei­ki­ni­mo laiš­ke.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, Lie­tu­va ir Lat­vi­ja pri­nci­pin­gai sie­kia bend­rų tiks­lų ir sėk­min­gai įgy­ven­di­na bend­rus gy­ny­bos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to pro­jek­tus. Taip abi ša­lys ku­ria dar tvir­tes­nius ry­šius ir įtvir­ti­na vi­sa­pu­siš­ką sa­vo pi­lie­čių ne­prik­lau­so­my­bę.

„Šian­dien mū­sų re­gio­ne, že­my­ne ir vi­sa­me pa­sau­ly­je su­si­du­ria­me su rim­čiau­siais pa­sta­rų­jų de­šimt­me­čių iš­šū­kiais. Pri­va­lo­me lik­ti vie­nin­gi ir ryž­tin­gai gin­ti vi­sus eu­ro­pie­čius vie­ni­jan­čias ver­ty­bes, taip pat ir vi­sa­pu­siš­ką mū­sų vals­ty­bių ir vi­so že­my­no stip­ry­bę“, – ra­šo­ma ša­lies va­do­vės svei­ki­ni­me.

Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad Lie­tu­vą ir Lat­vi­ją sie­ja nuo­šir­dus abi­pu­sis su­pra­ti­mas ir drau­giš­ki žmo­nių ry­šiai, ku­rie ir to­liau ska­tins nau­din­gą bend­ra­dar­bia­vi­mą kar­tu spren­džiant abiem vals­ty­bėms ir vi­sai Eu­ro­pai ak­tua­lius klau­si­mus.

Lat­vi­jos Pre­zi­den­tui ir vi­siems Lat­vi­jos žmo­nėms ša­lies va­do­vė pa­lin­kė­jo il­gų sau­gu­mo, ge­ro­vės ir kles­tė­ji­mo me­tų.

Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė Sei­mo ir sa­vo var­du nuo­šir­džiai pa­svei­ki­no Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Saei­mos Pir­mi­nin­kę Ina­rą Mūr­nie­cę (Inā­ra Mūr­nie­ce) Lat­vi­jos Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos pro­ga.

„Lap­kri­čio 18-oji – ypa­tin­ga die­na Lat­vi­jai, kai su­si­rin­ku­si Lat­vi­jos Tau­tos ta­ry­ba pa­skel­bė Lat­vi­jos ne­prik­lau­so­my­bę, taip pa­dė­da­ma Lat­vi­jos Res­pub­li­kos, kaip mo­der­nios vals­ty­bės, pa­grin­dus“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­to va­do­vė.

Šia pro­ga Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­lin­kė­jo Lat­vi­jos Saei­mos Pir­mi­nin­kei sėk­mės ir pro­duk­ty­vaus dar­bo, o Lat­vi­jos tau­tai – ge­ro­vės.

Svei­ki­ni­mas iš­siųs­tas abie­jų kai­my­ni­nių vals­ty­bių par­la­men­tų va­do­vių su­si­ti­ki­mo iš­va­ka­rė­se: Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė su Saei­mos Pir­mi­nin­ke Ina­ra Mūr­nie­ce su­si­tiks lap­kri­čio 19–20 die­no­mis vyk­sian­čios Bal­ti­jos Asamb­lė­jos 34-osios se­si­jos me­tu Vil­niu­je.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius svei­ki­na Lat­vi­jos prem­je­rę Laim­duo­tą Strau­ju­mą ir vi­sus ša­lies žmo­nes Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos pro­ga.

„Lie­tu­vos žmo­nių, Vy­riau­sy­bės ir sa­vo var­du nuo­šir­džiai svei­ki­nu šios gra­žios šven­tės pro­ga. Lin­kiu Jums ir vi­siems Lat­vi­jos žmo­nėms vi­so­ke­rio­pos sėk­mės, kles­tė­ji­mo ir ge­ro­vės“, – svei­ki­ni­mo laiš­ke sa­ko prem­je­ras A. But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas tei­gia, jog Lie­tu­vą ir Lat­vi­ją sie­ja bend­ra is­to­ri­ja, abi ša­lys yra ne tik kai­my­nės, bet ir ar­ti­mos par­tne­rės. „Mū­sų vals­ty­bių ir jo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių san­ty­kiai re­mia­si bend­ra is­to­ri­ne pa­tir­ti­mi, bend­ro­mis ver­ty­bė­mis ir abi­pu­siu su­pra­ti­mu“, – pa­žy­mi Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius lap­kri­čio 18 die­ną iš­siųs­ta­me laiš­ke pa­svei­ki­no Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą Ed­ga­rą Rin­ke­vi­čių su 97-osio­mis Lat­vi­jos Ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo me­ti­nė­mis.

„Dvi­ša­liai Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos san­ty­kiai to­liau stip­ri­na­mi dau­ge­ly­je bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­čių. Bend­ro­mis pa­stan­go­mis įgy­ven­di­na­me re­gio­ni­nius ener­ge­ti­kos ir trans­por­to pro­jek­tus, ge­ri­na­me sau­gu­mo pa­dė­tį Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad mū­sų ša­lys ir to­liau tęs glau­dų ir abi­pu­siš­kai nau­din­gą bend­ra­dar­bia­vi­mą“, – sa­ko­ma L. Lin­ke­vi­čiaus laiš­ke.

Mi­nis­tras taip pat pa­svei­ki­no Lat­vi­ją su sėk­min­gu pir­mi­nin­ka­vi­mu Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai ir pa­lin­kė­jo sėk­mės ki­tą­met pir­mi­nin­kau­jant Bal­ti­jos Asamb­lė­jai ir Bal­ti­jos Mi­nis­trų Ta­ry­bai.