Šalies vadovai sveikina Estiją
Ša­lies va­do­vai svei­ki­na Es­ti­ją ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo 98-ųjų me­ti­nių pro­ga.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­vo ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių var­du pa­svei­ki­no Es­ti­jos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tą Too­mą Hend­ri­ką Il­ve­są Es­ti­jos ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo 98-ųjų me­ti­nių pro­ga.

„Es­ti­ja per pa­sta­ruo­sius dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus nu­ėjo įspū­din­gą ke­lią, jos pi­lie­čiams su­kū­rus stip­rią, kles­tin­čią, į at­ei­tį žvel­gian­čią vals­ty­bę. Nė­ra abe­jo­nių, kad tvir­čiau­sias pa­ma­tas, ku­riuo re­mia­si Jū­sų vals­ty­bė, yra jos žmo­nių pa­si­ry­ži­mas siek­ti lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos“, – sa­vo svei­ki­ni­mo laiš­ke sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, kar­tu su Es­ti­ja Lie­tu­va yra bend­ra­min­tės, jun­gia­mos iš­ti­ki­my­bės tiems pa­tiems idea­lams, ir bend­ra­žy­gės ke­ly­je, su­grą­ži­nu­sia­me į lais­vų tau­tų šei­mą. Ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, kad šian­dien abi ša­lys ga­li pa­grįs­tai di­džiuo­tis ta­pus vi­sa­tei­sė­mis Eu­ro­pos ir tran­sat­lan­ti­nės bend­ruo­me­nės na­rė­mis.

Es­ti­jos va­do­vui ir vi­siems jos žmo­nėms Pre­zi­den­tė pa­lin­kė­jo džiu­gaus mi­nė­ji­mo.

Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­vo ir Vy­riau­sy­bės var­du pa­svei­ki­no Es­ti­jos prem­je­rą Taa­vi Roi­vą. „Siun­čiu kuo šil­čiau­sius svei­ki­ni­mus Jums as­me­niš­kai ir vi­siems Es­ti­jos žmo­nėms Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos pro­ga. Mes la­bai ver­ti­na­me mū­sų ša­lių pui­kius san­ty­kius, pa­grįs­tus abi­pu­siu su­pra­ti­mu ir par­ama“, – sa­ko­ma prem­je­ro svei­ki­ni­me.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės va­do­vo tei­gi­mu, ypač yra ver­ti­na­mos bend­ros pa­stan­gos spren­džiant iš­šū­kius re­gio­ni­niam sau­gu­mui, taip pat ku­riant bend­rus stra­te­gi­nius ener­ge­ti­kos ir trans­por­to pro­jek­tus.

„At­siž­vel­giant į da­bar­ti­nę geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį, stip­ri vie­ny­bė ir ar­ti­mas dia­lo­gas tarp mū­sų dvie­jų tau­tų ta­po svar­bes­ni nei bet ka­da“, – pa­žy­mi prem­je­ras A. But­ke­vi­čius svei­ki­ni­mo laiš­ke Es­ti­jos Mi­nis­trui Pir­mi­nin­kui Taa­vi Roi­vui.

Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė pa­svei­ki­no Es­ti­jos Res­pub­li­kos Ry­gi­ko­go Pir­mi­nin­ką Ei­kį Ne­sto­rą ir jo va­do­vau­ja­mą par­la­men­tą. „Šis is­to­ri­nis žings­nis, ženg­tas 1918 m. va­sa­rio 24 d., – reikš­min­gas drą­sos, ti­kė­ji­mo ir ryž­to liu­di­ji­mas, pri­me­nan­tis pa­sau­liui ma­žų­jų tau­tų tei­sę į vals­ty­bin­gu­mą“, – pa­brė­žia par­la­men­to va­do­vė.

Mi­nint šią svar­bią šven­tę, Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­lin­kė­jo Ry­gi­ko­go Pir­mi­nin­kui sėk­mės ir kons­truk­ty­vaus dar­bo, o Es­ti­jos tau­tai – kles­tė­ji­mo ir ge­ro­vės.