Šalies vadovai su B. Komorowskiu nesusitiks
Lie­tu­vo­je an­tra­die­nį vie­šė­sian­tis ka­den­ci­ją bai­gian­tis Len­ki­jos pre­zi­den­tas Bro­nis­la­was Ko­mo­rows­kis ne­bus su­tik­tas nei vie­no ša­lies va­do­vo.

Kai­my­ni­nės vals­ty­bės pre­zi­den­tas vyks­ta į Kau­ną, kur jam bus įteik­tos Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to gar­bės dak­ta­ro re­ga­li­jos.

Tuo me­tu pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį tęs ofi­cia­lų vi­zi­tą Kroa­ti­jo­je, o Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko ne­ga­lin­tys B.Ko­mo­rows­kio pri­im­ti dėl įtemp­tos dar­bot­var­kės.

„Čia tur­būt nė­ra vals­ty­bi­nio ly­gio vi­zi­tas. Mums yra pa­sku­ti­nė se­si­jos die­na, mums ry­toj rei­kia už­baig­ti se­si­ją pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją ir Sei­mo sta­tu­tą ir tie­siog ne­ga­liu dėl dar­bi­nių da­ly­kų“, - BNS tei­gė L.Grau­ži­nie­nė.

„Va­kar ir šian­dien bu­vo svars­to­ma, kaip čia pa­da­ry­ti, nes prem­je­ras bu­vo pa­si­ry­žęs su­si­tik­ti, bet ry­toj Sei­me įtemp­ta dar­bot­var­kė. Yra dau­gy­bė klau­si­mų, kur prem­je­ras ke­ti­na da­ly­vau­ti Sei­mo po­sė­dy­je“, - BNS pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­tro pir­mi­nin­ko at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to moks­li­nin­kas Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ste­bė­jo­si dėl su­si­da­riu­sios pa­dė­ties.

„Keis­to­ka. To­kį žo­dį iš ti­krų­jų ga­li­ma pa­var­to­ti. Ti­kiuo­si, kad ne­ty­čia ne­įvyks­ta to­kie su­si­ti­ki­mai, ne­pai­sant to, kad tai yra ka­den­ci­ją bai­gian­tis pre­zi­den­tas“, - BNS sa­kė po­li­to­lo­gas.

L.Kas­čiū­nas tei­gė, kad są­mo­nin­gų prie­žas­čių ne­įvyk­ti to­kiems su­si­ti­ki­mams ne­bu­vo ir to ne­ga­lė­jo pa­ska­tin­ti jo­kie Lie­tu­vos san­ty­kių su Len­ki­ja as­pek­tai. „Nors ne­bu­vo la­bai šil­tų san­ty­kių B.Ko­mo­rows­kio lai­ko­tar­piu, bet jis ne­bu­vo ir griež­to (bu­vu­sio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro ir Sei­mo pir­mi­nin­ko) Ra­de­ko Si­kors­kio žo­dy­no po­li­ti­kas“, - sa­kė jis.

B.Ko­mo­rows­kio ka­den­ci­ja Len­ki­jos pre­zi­den­to pos­te bai­gia­si rugp­jū­čio 6 die­ną. Jį pa­keis pre­zi­den­to rin­ki­mus lai­mė­jęs par­ti­jos „Įs­ta­ty­mas ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Andr­ze­jus Du­da.