Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl B. Nemcovo nužudymo
Su dar­bo vi­zi­tu Či­lė­je vie­šin­ti Lie­tu­vos va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­smer­kė vie­no iš Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­rio Bo­ri­so Ne­mco­vo žmog­žu­dys­tę ir par­eiš­kė, užuo­jau­tą Ru­si­jos žmo­nėms. Užuo­jau­tą iš­reiš­kė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, teig­da­mas, kad nu­žu­dy­mas tu­ri bū­ti iš­aiš­kin­tas.

„Ži­nia apie Ru­si­jos pa­trio­to, ak­ty­vaus ko­vo­to­jo už de­mo­kra­ti­ją ir žmo­gaus tei­ses nu­žu­dy­mą pri­bloš­kė vi­sus. Tu­rė­čiau ver­tin­ti, kad Ru­si­jos is­to­ri­jo­je ir da­bar­ti­nia­me lai­ko­tar­py­je tai yra lū­žio taš­kas, nuo ku­rio Ru­si­ja tam­pa grės­min­ga ir pa­vo­jin­ga sa­vo pa­čios žmo­nėms“, - Pre­zi­den­tū­ros iš­pla­tin­ta­me gar­so įra­še tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji sa­kė, jog „Ru­si­ja ir to­liau slys­ta į la­bai tam­sų is­to­ri­jos lai­ko­tar­pį“.

D.Gry­baus­kai­tė tei­gė griež­tai smer­kian­ti B.Ne­mco­vo žmog­žu­dys­tę.

„Griež­tai smer­kia­me Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­rio Bo­ri­so Ne­mco­vo žmog­žu­dys­tę ir, be abe­jo, vi­siems jo ar­ti­mie­siems ir Ru­si­jos žmo­nėms siun­čia­me užuo­jau­tą“, - sa­kė pre­zi­den­tė.

Anot jos, ši žmog­žu­dys­tė yra dar vie­nas ženk­las pa­sau­liui, kad iš Ru­si­jos ky­lan­čios grės­mės ne­tu­ri jo­kių ri­bų.

A.But­ke­vi­čius, reikš­da­mas užuo­jau­tą dėl B.Ne­mco­vo nu­žu­dy­mo, tei­gė, kad tai ne­tu­ri su­gniuž­dy­ti va­lios siek­ti tie­sos.

„Ru­si­jos pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė pra­ra­do vie­ną la­biau­siai jai nu­si­pel­niu­sių ly­de­rių. Bru­ta­lus ir smerk­ti­nas B. Ne­mco­vo nu­žu­dy­mas ne­tu­ri su­gniuž­dy­ti Ru­si­jos de­mo­kra­tų va­lios siek­ti tie­sos ir tei­sin­gu­mo. Nu­si­kal­ti­mo, kad ir ko­kie bū­tų jo mo­ty­vai, or­ga­ni­za­to­riai ir vyk­dy­to­jai tu­ri bū­ti pa­trauk­ti teis­mi­nėn at­sa­ko­my­bėn“, – pra­ne­ši­me sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Eu­ro­ko­mi­sa­ras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis par­eiš­kė, kad šū­viai į B.Ne­mco­vą yra iš­puo­lis prieš de­mo­kra­ti­ją, ta­čiau, anot jo, de­mo­kra­ti­jos su­stab­dy­ti ne­pa­vyks.

„Šū­viai į Bo­ri­są Ne­mco­vą - tai šū­viai į Ru­si­jos de­mo­kra­ti­ją. Stro­voi­to­va, Po­lit­kovs­ka­ja, da­bar Ne­mco­vas - šios mir­tys tu­ri bend­rą gi­lią pra­smę - Ru­si­jos de­mo­kra­ti­jos nie­kam ne­pvyks su­šau­dy­ti. 1988-1992 me­tų de­mo­kra­ti­nė Ru­si­ja, nu­ver­tu­si to­ta­li­ta­ri­nį TSKP re­ži­mą, pri­si­dė­ju­si prie de­mo­kra­ti­jų Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir ki­to­se res­pub­li­ko­se at­kū­ri­mo, at­si­gaus ir įveiks da­bar­ti­nes au­to­ri­ta­ri­nes ten­den­ci­jas ša­ly­je. Na­cio­na­liz­mas, šo­vi­niz­mas, to­ta­li­ta­riz­mas Ru­si­jo­je yra pa­smerk­ti žū­ti. Jo­kie šū­viai į de­mo­kra­ti­ją to ne­sus­tab­dys“, - tei­gė eu­ro­ko­mi­sa­ras.

B.Ne­mco­vas penk­ta­die­nį va­ka­re nu­šau­tas Mask­vos cen­tre. Prie B.Ne­mco­vo pri­va­žia­vo bal­tas au­to­mo­bi­lis, iš ku­rio bu­vo pa­leis­ti šū­viai, po to ma­ši­na din­go.

B.Ne­mco­vas nu­žu­dy­tas prieš pat di­de­lį opo­zi­ci­jos mi­tin­gą, ku­ris pla­nuo­ja­mas ko­vo 1 die­ną, sek­ma­die­nį.