Šalies vadovai ragina saugoti lietuvių kalbą ir žiniasklaidą
Pre­zi­den­tė ir prem­je­ras mi­nint lie­tu­viš­kos spau­dos at­ga­vi­mo die­ną ra­gi­na sau­go­ti kal­bą ir ži­niask­lai­dą.

„Di­džiuo­ki­mės sa­vo kal­ba ir sau­go­ki­me ją, kaip di­džiau­sią tau­tos tur­tą. O ži­niask­lai­dos lais­vę – kaip ne­gin­či­ja­mą de­mo­kra­ti­jos ver­ty­bę“, - tei­gia pre­zi­den­tė, ket­vir­ta­die­nį su Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na pa­svei­ki­nu­si vi­sus kal­bos puo­se­lė­to­jus, ra­šy­to­jus, žur­na­lis­tus, bib­lio­te­ki­nin­kus ir kiek­vie­ną, ku­ris bran­gi­na lie­tu­viš­ką žo­dį. D.Gry­baus­kai­tės svei­ki­ni­mą pa­skel­bė Pre­zi­den­tū­ra.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­vo ruo­žtu ket­vir­ta­die­nį par­agi­no žur­na­lis­tus vi­sa­da pa­isy­ti mo­ra­lės ir eti­kos.

„Spau­da yra lais­va, tik mes tu­ri­me ne­pa­mirš­ti - kaip ir po­li­ti­kai, taip ir žur­na­lis­tai, ir ki­ti dar­buo­to­jai (...) - ne­rei­kia pa­mirš­ti mo­ra­lės ir eti­kos pri­nci­pų, ne­svar­bu, ko­kias tu uži­mi par­ei­gas“, - Ži­nių ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

„Šian­dien, kai lais­vo­je ša­ly­je iš­lei­džia­ma tūks­tan­čiai kny­gų, mir­ga gau­sy­bė lei­di­nių, vals­ty­bi­nė kal­ba sklin­da įvai­riais ka­na­lais, ne­pra­ras­ki­me bud­ru­mo ir oru­mo. Bran­gin­ki­me, sau­go­ki­me sa­vą­jį žo­dį ir nie­ka­da ne­vers­ki­me jo trauk­tis į pa­ša­lius“, – Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me tei­gia A.But­ke­vi­čius.

Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­na mi­ni­ma pri­si­me­nant 1904 me­tų ge­gu­žės 7 die­ną, kai po 40 ru­sų ca­ri­nės val­džios spau­dos drau­di­mo me­tų bu­vo vėl leis­ta lie­tu­viš­ka spau­da.