Šalies vadovai priims kadenciją baigusį Lenkijos prezidentą B. Komorowskį
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tre­čia­die­nį Vil­niu­je pri­ims ka­den­ci­ją bai­gu­sį Len­ki­jos pre­zi­den­tą Bro­nis­la­wą Ko­mo­rows­kį.

Pre­zi­den­tas į Lie­tu­vą at­vy­ko at­siim­ti Ro­kiš­kio gar­bės pi­lie­čio var­do re­ga­li­jų ir da­ly­vau­ti par­odos Ro­kiš­kio mu­zie­ju­je su jo do­va­no­tais eks­po­na­tais ati­da­ry­me.

„Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė, kad XXI Ro­kiš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čiu skel­bia­mas pre­zi­den­tas B. Ko­mo­rows­kis – gra­fų Ko­mo­rows­kių šei­mos, tris šimt­me­čius puo­se­lė­ju­sios Ka­vo­liš­kio dva­rą, at­sto­vas. Šį dva­rą val­dė še­šios Ko­mo­rows­kių kar­tos, bet ypač jį iš­gar­si­no su­ma­nio­ji pre­zi­den­to B. Ko­mo­rows­kio pro­se­ne­lė Eli­za Ire­na, dva­re su­ma­niu­si įkur­ti sal­du­my­nų vers­lą. Tad pre­zi­den­tui B. Ko­mo­rows­kiui su­tei­kia­mas Ro­kiš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čio var­das – pa­dė­ka ne vien jam, ro­dan­čiam iš­skir­ti­nį dė­me­sį Ro­kiš­kio kraš­tui, bet ir jo pro­tė­viams, iš Lie­tu­vos pri­vers­tiems trauk­tis dėl so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos.

Į iš­kil­min­gą Ro­kiš­kio kraš­to gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją B. Ko­mo­rows­kio lau­kia­ma at­vyks­tant su sū­nu­mi ir bi­čiu­liu. Pre­zi­den­to kan­di­da­tū­rą šiam var­dui tei­kęs Ro­kiš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Kul­tū­ros, tu­riz­mo ir ry­šių su už­sie­nio ša­li­mis sky­riaus ve­dė­jas Pe­tras Bla­že­vi­čius pa­brė­žė, kad kai­my­nės ša­lies pre­zi­den­tas džiu­giai su­ti­ko pri­im­ti ap­do­va­no­ji­mą ir par­eiš­kė no­rą at­vyk­ti į vie­tą, ku­rio­je gi­mė jo tė­vas.

B.Ko­mo­rows­kis pra­lai­mė­jo šie­met vy­ku­sius pre­zi­den­to rin­ki­mus opo­zi­ci­jos kan­di­da­tui Andr­ze­jui Du­dai.

B.Ko­mo­rows­kio ka­den­ci­jos me­tu dvi­ša­lius san­ty­kius tem­dė ne­su­ta­ri­mai dėl tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­ties.