Šalies vadovai pasveikino Nepriklausomybės dieną švenčiančią Gruziją
Ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius svei­ki­na Ne­prik­lau­so­my­bės die­ną šven­čian­čią Gru­zi­ją.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė sa­vo ir vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių var­du pa­svei­ki­no Gru­zi­jos Pre­zi­den­tą Geor­gi­jų Marg­ve­laš­vi­lį 98-ųjų Gru­zi­jos Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos me­ti­nių pro­ga.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, per pa­sta­ruo­sius 25 me­tus Gru­zi­ja nu­ėjo il­gą ke­lią va­ka­rie­tiš­kų vals­ty­bių bend­ruo­me­nės link. Bend­ros ver­ty­bės, lais­vės bran­gi­ni­mas ir de­mo­kra­ti­nis pa­si­rin­ki­mas le­mia, kad šian­dien Gru­zi­ja yra vie­na sėk­min­giau­sių Ry­tų par­tne­rys­tės par­tne­rių.

„Lie­tu­va ir at­ei­ty­je iš­liks ak­ty­via Gru­zi­jos stip­rių ry­šių su par­tne­riais ir są­jun­gi­nin­kais Eu­ro­pos ir tran­sat­lan­ti­nė­je bend­ruo­me­nė­je rė­mė­ja. Lin­kiu Jū­sų ša­liai su­si­tel­ki­mo ir vie­ny­bės žen­giant pa­si­rink­tu ke­liu ir ku­riant kles­tin­čią, sau­gią ir eu­ro­pie­tiš­ką vals­ty­bę“, – ra­šo­ma ša­lies va­do­vės svei­ki­ni­me.

Pre­zi­den­tė Gru­zi­jos va­do­vui ir vi­siems ša­lies žmo­nėms pa­lin­kė­jo vi­so­ke­rio­pos sėk­mės, kles­tė­ji­mo ir tai­kos.

A. But­ke­vi­čius ša­lies Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos pro­ga pa­svei­ki­no Gru­zi­jos žmo­nes ir pa­lin­kė­jo jiems ge­ro­vės ir kles­tė­ji­mo.

„Lie­tu­vos žmo­nių ir Vy­riau­sy­bės var­du su ge­riau­siais lin­kė­ji­mais svei­ki­nu Gru­zi­jos žmo­nes Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos pro­ga. Lie­tu­va yra iš­ti­ki­ma Gru­zi­jos eu­roin­teg­ra­ci­nių sie­kių rė­mė­ja, mes džiau­gia­mės šil­tais tarp­vals­ty­bi­niais san­ty­kiais, nuo­lat puo­se­lė­ja­mais žmo­giš­kai­siais ry­šiais. Lin­kiu Jū­sų ša­liai ge­ro­vės ir kles­tė­ji­mo“, – ra­šo­ma prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus svei­ki­ni­mo laiš­ke Gru­zi­jos Mi­nis­trui Pir­mi­nin­kui Gior­giui Kvi­ri­kash­vi­liui.