Šalies vadovai pagerbė Antrojo pasaulinio karo aukas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, penk­ta­die­nį Pa­ne­rių me­mo­ria­le pa­gerb­da­ma An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mą, pa­brė­žė bū­ti­ny­bę tai­ką iš­sau­go­ti šian­dien.

„Pu­sei am­žiaus pa­da­li­jęs Eu­ro­pą An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras nu­si­ne­šė de­šim­tis mi­li­jo­nų gy­vy­bių. Tai di­dy­sis dvi­de­šim­to­jo am­žiaus skaus­mas, pa­gim­dęs ho­lo­kaus­tą ir Si­bi­ro la­ge­rius. Mi­nė­da­mi sep­ty­nias­de­šim­tą­sias šios tra­ge­di­jos pa­bai­gos me­ti­nes ir pa­gerb­da­mi jos au­kas, mes tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad iš­sau­go­tu­me tai­ką ir tau­tų bei žmo­nių li­ki­mus“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Kaip pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją ša­lies va­do­vė pa­dė­jo gė­lių vai­ni­kus prie pa­mink­lų na­ciz­mo ir žy­dų ge­no­ci­do au­koms at­min­ti, pa­mink­lų Lie­tu­vos vie­ti­nės rink­ti­nės ka­riams bei Len­ki­jos Ar­mi­jos Kra­jo­vos ir ci­vi­liams pi­lie­čiams. Ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­va­vo Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais Pa­ne­riuo­se bu­vo nu­žu­dy­ta apie 100 tūks­tan­čių žmo­nių, dau­giau­sia žy­dų.

1945 me­tų ge­gu­žės 8 die­ną Vo­kie­ti­ja pa­si­ra­šė be­są­ly­gi­nį ka­pi­tu­lia­ci­jos ak­tą, tuo ka­ras bai­gė­si Eu­ro­po­je.

Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, skir­tin­gais duo­me­ni­mis, ga­lė­jo žū­ti nuo 50 iki 85 mln. žmo­nių, tai bu­vo kru­vi­niau­sias konf­lik­tas žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je. Pa­si­bai­gus An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui, Lie­tu­va li­ko oku­puo­ta so­vie­tų, per so­vie­ti­nę oku­pa­ci­ją į la­ge­rius ir trem­tį iš­vež­ta 275 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų, žu­vo per 20 tūkst. re­zis­ten­tų, jų šei­mų na­rių ir rė­mė­jų.