Šalies vadovai linki vienybės
Ša­lies va­do­vai svei­kin­da­mi su Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na lin­ki vie­ny­bės.

„Va­sa­rio 16-oji – de­mo­kra­ti­nės Lie­tu­vos gim­ta­die­nis. Prieš 97-erius me­tus vals­ty­bės kū­rė­jai įtvir­ti­no mū­sų tei­sę bū­ti lais­viems. Bū­ki­me ver­ti iš­ko­vo­tos Ne­prik­lau­so­my­bės, my­lė­ki­me ir sau­go­ki­me Tė­vy­nę. Te­gul mū­sų lais­vė skam­ba, su­vie­ny­da­ma lie­tu­vius vi­sa­me pa­sau­ly­je!“ - sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ra­gi­na sem­tis iš­min­ties iš pra­ei­ties, kad šią die­ną vi­si bū­tų „pa­si­ry­žę sau­go­ti lais­vę ir už­ti­krin­tai ei­ti de­mo­kra­ti­jos ir pa­žan­gos ke­liu“. „Tai sėk­mės ir ge­ro­vės ke­lias“, - sa­ko L.Grau­ži­nie­nė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ra­gi­na bur­tis ne tik per šven­tes. „Dar­niai dirb­ki­me kas­die­nį vals­ty­bės įtvir­ti­ni­mo, Tė­vy­nės stip­ri­ni­mo, sa­vo ša­lies gar­si­ni­mo vi­sa­me pa­sau­ly­je dar­bą. Tuo­met, esu ti­kras, jo­kie glo­ba­li­za­ci­jos gū­siai nie­ka­da ne­iš­ju­dins tvir­tai su­ręs­tų mū­sų sa­vas­ties pa­ma­tų, jo­kios geo­po­li­ti­nės dar­ga­nos ne­už­tem­dys mū­sų lais­vės švie­sos.“, - sa­ko prem­je­ras sa­vo svei­ki­ni­me.

Lie­tu­va pir­ma­die­nį šven­čia Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos Ta­ry­ba Vil­niu­je pa­skel­bė at­ku­rian­ti ne­prik­lau­so­mą, de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę su sos­ti­ne Vil­niu­je.