Šalies vadovai linki išsaugoti Baltijos kelyje parodytą vienybę
Lie­tu­vos va­do­vai, svei­kin­da­mi su Bal­ti­jos ke­lio su­kak­ti­mi, lin­ki iš­sau­go­ti prieš 27-erius me­tus par­ody­tą tri­jų Bal­ti­jos ša­lių vie­ny­bę.

„Šian­dien, rugp­jū­čio 23-ią­ją, mi­ni­me Eu­ro­pos die­ną sta­li­niz­mo ir na­ciz­mo au­koms at­min­ti ir Bal­ti­jos ke­lio die­ną. Tai – ti­kra­sis mū­sų ke­lias, ku­riuo ei­na­me jau be­veik tris de­šimt­me­čius, bran­gin­da­mi at­ko­vo­tą Lie­tu­vos lais­vę, su­sig­rą­žin­tas eu­ro­pie­tiš­kas ver­ty­bes ir trokš­da­mi jas iš­sau­go­ti bū­si­moms kar­toms“, – sa­vo svei­ki­ni­me ra­šo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad rugp­jū­čio 23-ią­ją Bal­ti­jos vals­ty­bės pri­si­me­na ir tra­giš­kas pa­sek­mes at­ne­šu­sį Mo­lo­to­vo-Ri­ben­tro­po pa­ktas, ku­riuo sta­li­ni­nė So­vie­tų Są­jun­ga ir na­cis­ti­nė Vo­kie­ti­ja ne­tei­sė­tai pa­si­da­li­jo Eu­ro­pą ir pa­nai­ki­no Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę, ta­čiau šian­dien ga­li­me džiaug­tis prieš 27-erius me­tus iš­reikš­tu lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos reik­la­vi­mu.

„Is­to­ri­ja aki­vaiz­džiai pa­liu­di­jo, kad mū­sų pa­si­rink­tas ke­lias tei­sin­gas. Tai lais­vės, kū­ry­bos, mei­lės Tė­vy­nei ir ti­kė­ji­mo sa­vo ša­li­mi pa­žy­mė­tas gy­ve­ni­mas“, – tei­gia vy­riau­sy­bės va­do­vas. – Ne­leis­ki­me su­trū­ki­nė­ti mū­sų vie­ny­bės gran­di­nei su Bal­ti­jos ša­li­mis, su par­tne­riais NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je, su de­mo­kra­ti­niu pa­sau­liu. Su­siim­ki­me ran­ko­mis ir bū­ki­me stip­rūs. Kaip ta­da, prieš dau­giau kaip ket­vir­tį am­žiaus kur­da­mi sa­vo vals­ty­bę“.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, svei­kin­da­ma Lie­tu­vos žmo­nes, sa­ko, kad Bal­ti­jos ke­lias pa­pil­dė ne tik Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos, bet ir „vi­sos Eu­ro­pos bei vi­so pa­sau­lio is­to­ri­nę at­min­tį ir ve­da mus pir­myn“.

„Bal­ti­jos ke­lias pa­dė­jo su­pras­ti, kad mū­sų tau­tų stip­ry­bės vers­mė nie­ka­da ne­iš­se­ko. Bal­ti­jos ke­lias įkvė­pė ne­bi­jo­ti at­ei­ties ir drą­siai pri­im­ti iš­šū­kius. Bal­ti­jos ke­lias do­va­no­jo mums Da­bar­tį. Mes užau­go­me, su­bren­do­me ir esa­me vi­sa­ver­čiai de­mo­kra­tiš­kos Eu­ro­pos šei­mos na­riai“, – sa­ko Sei­mo va­do­vė.

Ji ra­gi­na kar­tu su ar­ti­mai­siais pri­si­min­ti Bal­ti­jos ke­lio pra­smę: „Pa­si­da­lin­ki­me sa­vo vi­di­ne stip­ry­be, vie­ny­be ir ti­kė­ji­mu lais­ve vie­ni su ki­tais ir to­liau drą­siai, at­sa­kin­gai bei iš­min­tin­gai kar­tu kur­ki­me sa­vo tau­tos ir vals­ty­bės at­ei­tį“.

Rugp­jū­čio 23-ią­ją Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Juo­do­jo kas­pi­no ir Bal­ti­jos ke­lio die­na Lie­tu­vo­je, pri­si­me­nant 1939 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną Vo­kie­ti­jos ir So­vie­tų Są­jun­gos pa­si­ra­šy­tą ne­puo­li­mo su­tar­tį – va­di­na­mą­jį Mo­lo­to­vo-Ri­ben­tro­po pa­ktą – ir slap­tuo­sius pro­to­ko­lus. Jais Vo­kie­ti­ja ir So­vie­tų Są­jun­ga pa­si­da­li­jo Ry­tų Eu­ro­pą.

1989 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną, mi­nint 50-ąsias pa­kto pa­si­ra­šy­mo su­kak­tu­ves, per pro­tes­to ak­ci­ją, pa­va­din­tą Bal­ti­jos ke­liu, apie du mi­li­jo­nai lie­tu­vių, lat­vių ir es­tų su­si­ki­bo ran­ko­mis su­da­ry­da­mi gy­vą dau­giau kaip 650 ki­lo­me­trų il­gio žmo­nių gran­di­nę nuo Ge­di­mi­no bokš­to Vil­niu­je iki Her­ma­no bokš­to Ta­li­ne.