Šalies miškams prasidėjo gaisrų pavojus
Šian­dien, Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, dau­gu­ma miš­kų yra tre­čios gais­rin­gu­mo kla­sės (vi­du­ti­nis pa­vo­jus), o Rad­vi­liš­kio, Pa­ne­vė­žio, Kė­dai­nių, Ra­sei­nių, Jo­na­vos, Kau­no, Dub­ra­vos, Kaz­lų Rū­dos, Prie­nų, Vei­sė­jų, iš da­lies Ša­kių, Kai­šia­do­rių, Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės ir Ku­piš­kio urė­di­jo­se – ket­vir­tos kla­sės (di­de­lis pa­vo­jus). Toks gais­rin­gu­mas prog­no­zuo­ja­mas ir ry­toj.

„To­se urė­di­jo­se, kur di­de­lis gais­rų pa­vo­jus, o Kur­šių ne­ri­jo­je – vi­są lai­ką, miš­ki­nin­kai yra ko­vi­nės par­eng­ties. Ta­čiau jų pa­stan­gas ap­sau­go­ti miš­ką ga­li pa­leis­ti vė­jais ir vie­nas vie­nin­te­lis žmo­gus, nu­me­tęs ne­už­ge­sin­tą nuo­rū­ką ar stik­lo šu­kę. Pa­kan­ka men­kiau­sios ki­birkš­ties ant sau­sos miš­ko pa­klo­tės – ir įsip­lieks lieps­nos“, – sa­ko ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas.

Šie­met, Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pre­li­mi­na­ri­niais šios die­nos duo­me­ni­mis, ša­lies miš­kuo­se už­re­gis­truo­ti 62 gais­rai, iš­de­gė 16 ha plo­tas (per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį už­re­gis­truo­ti 89 gais­rai, apė­mę 150 ha plo­tą). Di­džiau­sias iš jų bu­vo ki­lęs Tra­kų miš­kų urė­di­jo­je ko­vo 19 d., kai iš­de­gė 3 ha plo­tas. Šie­met urė­di­jų prieš­gais­ri­nės ko­man­dos ir miš­kų par­ei­gū­nai į gais­ra­vie­tes bu­vo iš­vy­kę dau­giau nei 320 kar­tų.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kvie­čia vi­suo­me­nę itin sau­go­ti ža­lią­jį ša­lies tur­tą ir pa­ste­bė­jus gais­rą tuoj pat jį ge­sin­ti – plak­ti de­gan­tį plo­tą ša­ko­mis, dra­bu­žiais ar už­tryp­ti ko­jo­mis, už­pil­ti van­de­niu ar už­ber­ti že­mė­mis. Ne­pa­vy­kus ug­nies įveik­ti, rei­kia ne­del­siant skam­bin­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.