Šalia Nemenčinės sulaikyti vyrai su šratasvydžio ginklais
Sek­ma­die­nio ry­tą po­li­ci­ja miš­ke ne­to­li Ne­men­či­nės su­lai­kė 12 vy­rų su šra­tas­vy­džio gink­lais.

Vy­rai su sa­vi­mi tu­rė­jo po ke­lis gink­lus, ku­rie sa­vo iš­vaiz­da nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo ti­krų gink­lų, in­for­ma­vo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas. Da­lis jų vil­kė­jo ru­siš­ko ti­po mas­kuo­jan­čiais kom­bi­ne­zo­nais.

Vy­rams su­lai­ky­ti bu­vo pa­si­telk­ti an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ ko­vo­to­jai.

Kai ku­rių su­lai­ky­tų­jų gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se at­lik­tos kra­tos, jų me­tu ras­tas ti­kras ne­le­ga­lus gink­las, šaud­me­nys ir ga­li­mai sa­va­dar­biai sprogs­ta­mie­ji įtai­sai.

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gink­lais, šaud­me­ni­mis, sprog­me­ni­mis ar sprogs­ta­mo­sio­mis me­džia­go­mis.