Šalčininkų savivaldybė įsižeidė dėl pratybų
Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) jos te­ri­to­ri­jo­je su­reng­tas pra­ty­bas įver­ti­no kaip „ci­niš­ką pro­vo­ka­ci­ją“ bei tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mą.

Sa­vo pa­sik­ti­ni­mą dėl pra­ty­bų, ku­rių me­tu bu­vo sie­kia­ma pa­ti­krin­ti tam ti­krų tar­ny­bų par­eng­tį at­rem­ti di­ve­san­tų veiks­mus ne­to­li vals­ty­bės sie­nų, Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­lie­jo par­eiš­ki­mu. Pra­ty­bos bu­vo su­reng­tos pra­ėju­sį an­tra­die­nį.

„Ne­ti­kė­tą ak­ci­ją ne­įs­pė­jus Sa­vi­val­dy­bės ver­ti­na­me kaip koor­di­nuo­tus po­li­tiš­kai pro­pa­gan­di­nius veiks­mus, kai vals­ty­bės tar­ny­bos ig­no­ruo­ja vie­tos val­džią ir ma­ni­pu­liuo­ja ra­jo­nu, ku­ria­me gy­ve­na tau­ti­nės ma­žu­mos“, – sa­ko­ma par­eiš­ki­me.

„iš pri­nci­po yra dvip­ras­mė ir ne­aiš­ki si­tua­ci­ja, to­dėl ver­ti­na­me jas kaip tiks­lin­gai su­pla­nuo­tas, ken­kian­čias ra­jo­no var­dui ir žei­džian­čias jo gy­ven­to­jus“.

Pa­sak jo, „pra­ty­bų po­rei­kiams pa­nau­do­ta re­to­ri­ka ei­li­nį sy­kį ban­do kurs­ty­ti tau­ti­nę ne­san­tai­ką ir lie­tu­vių bend­ruo­me­nės prieš­iš­ku­mą len­kams. „Šal­či­nin­kų liau­dies res­pub­li­kos“ pa­skel­bi­mas, sa­vo pa­va­di­ni­mu už­si­me­nan­tis apie ukrai­nie­čių – ru­sų konf­lik­to me­tu su­si­kū­ru­sią Don­ba­so liau­dies res­pub­li­ką, ir Šal­či­nin­kų gy­ven­to­jų su­ta­pa­ti­ni­mas su Don­ba­so se­pa­ra­tis­tais yra ci­niš­ka pro­vo­ka­ci­ja ir ei­li­nis pa­si­ty­čio­ji­mas iš vi­suo­me­nės“, – pik­ti­na­ma­si par­eiš­ki­me.

Ja­me taip pat pa­ste­bi­ma, kad pra­ty­bų or­ga­ni­za­vi­mas te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je gy­ve­na tau­ti­nės ma­žu­mos, „iš pri­nci­po yra dvip­ras­mė ir ne­aiš­ki si­tua­ci­ja, to­dėl ver­ti­na­me jas kaip tiks­lin­gai su­pla­nuo­tas, ken­kian­čias ra­jo­no var­dui ir žei­džian­čias jo gy­ven­to­jus“.

„Kurs­to­ma vals­ty­bės va­do­vų skan­da­lin­ga pra­ty­bų na­ra­ci­ja ma­si­nė­se in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se tar­nau­ja tau­ti­nės ne­apy­kan­tos kurs­ty­mui, o ra­jo­no gy­ven­to­jai ta­po an­ti­len­kiš­kų pa­žiū­rų ir val­džios ne­pa­lan­ku­mo au­ko­mis. Ma­no­me, jei­gu rū­pė­tų ti­kros pra­ty­bos, o ne po­li­ti­nė ak­ci­ja, tuo­met jos tu­rė­jo įvyk­ti ki­ta­me ra­jo­ne, kur ne­išp­ro­vo­kuo­tų tiek ne­igia­mų reak­ci­jų tau­ti­nės ma­žu­mos at­žvil­giu“, – ra­šo sa­vi­val­dy­bė.

Pa­gal vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Ei­mu­čio Mi­siū­no įsa­ky­mu su­reng­tų tak­ti­nių pra­ty­bų le­gen­dą, ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai Udi­jos vals­ty­bės spe­cia­lio­sios pa­jė­gos ne­le­ga­liai kir­to sie­ną ir ren­gė­si užim­ti vie­ną iš pa­sie­nie­čių už­kar­dų bei Šal­či­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Po to, kai Udi­jos pa­jė­gos bu­vo pa­ste­bė­tos, pa­sie­nio ruo­že esą din­go ra­di­jo ry­šys.

„No­rė­jo­me rea­lio­mis są­ly­go­mis pa­žiū­rė­ti, kaip į to­kią eks­tre­ma­lią si­tua­ci­ją rea­guo­tų Lie­tu­vos tar­ny­bos. Apie pra­ty­bas iš anks­to in­for­muo­ti bu­vo tik po­li­ci­jos, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos ir Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bų va­dai. Ei­li­niai par­ei­gū­nai, Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro ope­ra­to­riai iš anks­to ne­ži­no­jo, kad tai pra­ty­bos“, – aiš­ki­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras E. Mi­siū­nas. Pa­sak jo, tai bu­vo ne par­odo­mo­sios pra­ty­bos, jo­se ne­bu­vo nei daug šū­vių, nei dū­mų. „To­kios prieš­iš­kos pa­jė­gos ju­dė­tų ty­liai ir grei­tai, tad la­bai svar­bu bū­tų jas lai­ku pa­ste­bė­ti, pra­neš­ti apie jų ju­dė­ji­mą ir adek­va­čiai rea­guo­ti“, – aiš­ki­no E. Mi­siū­nas.

Ži­niask­lai­dos tei­gi­mu, šios pra­ty­bos Šal­či­nin­kuo­se su­kė­lė ne­ma­žą su­maiš­tį, žmo­nės ne­sup­ra­to, kas vyks­ta, puo­lė skam­bin­ti spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms.