Šakių mero rinkimuose pirmauja konservatorius E.Pilypaitis
Sek­ma­die­nį pa­si­bai­gus bal­sa­vi­mui, Ša­kių me­ro rin­ki­muo­se ne­žy­mia bal­sų pers­va­ra pir­mau­ja kon­ser­va­to­rius Ed­ga­ras Pi­ly­pai­tis, ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, su­rin­kęs 34,88 proc. rin­kė­jų bal­sų.

Su­su­ma­vus 29-ių iš 34-ių apy­lin­kių re­zul­ta­tus, an­tra­sis li­ko Cen­tro par­ti­jos at­sto­vas Vi­das Ci­ka­na, su­rin­kęs 34.46 proc. bal­sų, skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Ra­jo­no me­ro rin­ki­muo­se da­ly­va­vo dar 3 po­li­ti­kai: so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tė Ra­min­ta Bas­ty­tė, Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tė Di­na­ra Gu­dai­tie­nė, „vals­tie­tis“ Rai­mon­das Ja­nu­še­vi­čius.