SADM viceministrą rinks iš 11 kandidatų
Dar­bo par­ti­jos (DP) pre­zi­diu­mui pa­teik­ta 11 kan­di­da­tų į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­trus. 

Nau­jas vi­ce­mi­nis­tras bus ren­ka­mas po to, kai bir­že­lio 1 d. iš par­ei­gų pa­si­trau­kė DP de­le­guo­tas vi­ce­mi­nis­tras Lais­vū­nas Bart­ke­vi­čius, ra­šo­ma DP pra­ne­ši­me spau­dai.

DP sky­riai pa­tei­kė 11 kan­di­da­tų į vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas: nuo sam­do­mų dar­buo­to­jų pri­va­čia­me sek­to­riu­je iki me­rų pa­ta­rė­jų. Kan­di­da­tus pir­miau­sia dar tu­rės įver­tin­ti par­ti­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­lu­ti­nis są­ra­šas bus pa­teik­tas par­ti­jos pre­zi­diu­mui, ku­ris bal­sa­vi­mo bū­du ir iš­rinks vi­ce­mi­nis­trą.

„Ma­nau, jau ki­tą sa­vai­tę Prem­je­rui ga­lė­si­me pa­teik­ti ga­lu­ti­nį kan­di­da­tą. Iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos li­ko ma­žai lai­ko, bet dar­bų daug – esa­me su­in­te­re­suo­ti kuo grei­čiau ras­ti ge­riau­sią kan­di­da­tą, kad mi­nis­te­ri­jos dar­bas ga­lė­tų to­liau vyk­ti pil­nu pa­jė­gu­mu“, – sa­ko DP pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Bū­si­ma­sis par­ei­gū­nas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je bus at­sa­kin­gas už so­cia­li­nio drau­di­mo ir Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės par­amos sri­tis.