SADM tikisi, kad savivaldybės pabėgėlius pasiskirstys savanoriškai
Į pa­si­ta­ri­mą So­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je ket­vir­ta­die­nį at­vy­kę sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai su­tin­ka, kad už­sie­nie­čių pri­ėmi­mas ga­li bū­ti nau­din­gas re­gio­nams, ta­čiau pir­ma no­ri ži­no­ti, ko­kia pa­gal­ba bus ga­ran­tuo­ja­ma pa­bė­gė­liams įsi­ku­riant sa­vi­val­dy­bė­se. Tuo me­tu SADM mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė vi­lia­si, kad į Lie­tu­vą at­vyk­sian­čius pa­bė­gė­lius po in­teg­ra­ci­nio pe­rio­do Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je sa­vi­val­dy­bės pa­sis­kirs­tys sa­va­no­riš­kai.

„Čia sa­vi­val­dy­bių vaid­muo yra di­džiu­lis. Jau aš se­niau raš­tu krei­piau­si į me­rus, kad tie­siog pa­teik­tų sa­vo siū­ly­mus dėl dar­bo vie­tų, dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos, dėl inf­ras­truk­tū­ros, nes ir svei­ka­ta, ir drau­di­mas – vi­sas pa­ke­tas pa­slau­gų tu­ri bū­ti už­ti­krin­tas (...). Ir pa­ti mins­te­ri­ja, ir sa­vi­val­dy­bės, kiek ži­nau, jau gau­na net iš gy­ven­to­jų pa­siū­ly­mų ir iš darb­da­vių pa­siū­ly­mų, kad vie­nas ar ki­tas re­gio­nas no­rė­tų pri­im­ti tuos pa­bė­gė­lius“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė mi­nis­trė ir dės­tė to­liau: „Be abe­jo­nės, pir­miau­sia ir žmo­gus tu­ri tą pa­si­rin­ki­mą – gi mes ne­pri­ver­si­me žmo­gaus vie­nur ar ki­tus nu­vyk­ti, ir žiū­rė­si­me, ku­rios sa­vi­val­dy­bės tu­rės pa­siū­ly­mą, ku­ris ati­tik­tų to žmo­gaus po­rei­kius. Tai vie­na­reikš­miš­kai da­bar pa­sa­ky­ti, kad vie­no­kios ar ki­to­kios kaž­ko­kios kvo­tos – kad jie ten bus ar dar kaž­kur, ti­krai mes to ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti.“

Algimanta Pabedinskienė./Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Su­si­ti­ki­me mi­nis­te­ri­jo­je da­ly­va­vęs Jo­na­vos vi­ce­me­ras Eu­ge­ni­jus Sa­bu­tis sa­kė pa­si­gen­dan­tis vals­ty­bės dė­me­sio šiai sa­vi­val­dy­bei, ku­rio­je įsi­kū­ru­sia­me Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre pir­miau­sia įsi­kur­tų at­vyks­tan­tys pa­bė­gė­liai.

„Ka­dan­gi pa­bė­gė­liai yra ne tik Jo­na­vos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prob­le­ma, o vi­sos mū­sų vals­ty­bės prob­le­ma, tai mū­sų pa­si­ruo­ši­mas, kaip mes ti­ki­mės ir vi­lia­mės, yra su­si­jęs ne tik su mu­mis, bet ir su vi­sa vals­ty­be. Tai no­rė­tu­me, kad su mu­mis bū­tų šiuo klau­si­mu dir­ba­ma ir vals­ty­bi­niu lyg­me­niu. Kol kas to kad jaus­tu­me ti­krai nė­ra“, – guo­dė­si E. Sa­bu­tis.

Jo nuo­mo­ne, po adap­ta­ci­jos Ruk­lo­je pa­bė­gė­liai ga­lė­tų lik­ti ir Jo­na­vos sa­vi­val­dy­bė­je – čia esą trūks­ta dar­buo­to­jų bal­dų pra­mo­nė­je, ap­tar­na­vi­mo, mais­to ga­my­bos sfe­ro­je.

„Čia ir yra komp­lek­si­nis klau­si­mas – jei­gu bus pa­si­ruoš­ta vals­ty­bi­niu lyg­me­niu ir esant tin­ka­mam fi­nan­sa­vi­mui jie ga­lė­tų bū­ti in­teg­ruo­ti, tai, be abe­jo, Jo­na­vo­je ti­krai yra įmo­nių, ku­rioms trūks­ta įvai­rių ly­gių ir spe­cia­ly­bių ir dar­bi­nin­kų, ir spe­cia­lis­tų“, – kal­bė­jo Jo­na­vos vi­ce­me­ras.

Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas sa­vo ruo­žtu tei­gė, jog sa­vi­val­dy­bės prieš įsi­pa­rei­go­da­mos pri­im­ti pa­bė­gė­lius no­ri ži­no­ti, ko­kį par­amos „krep­še­lį“ jie at­si­neš su sa­vi­mi.

„Kal­bant kon­kre­čiai apie tą krep­še­lį, jei taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, žmo­gaus, ku­ris bū­tų siun­čia­mas, ar­ba ku­ris ap­sisp­ręs­tų, kad jis tu­ri bū­ti vie­no­je ar ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je, aš ma­nau, tai tu­rė­tų bū­ti pa­kan­ka­mai aiš­kiai ma­to­ma – ly­din­ty­sis krep­še­lis su tu­ri­miu. Ta­da bus kal­ba ge­ro­kai kon­kre­tes­nė“, – sa­kė V.Grub­liaus­kas.

Kė­dai­nių me­ras Sau­lius Grin­ke­vi­čius pa­bė­gė­lius ma­to kaip at­sva­rą emig­ruo­jan­tiems lie­tu­viams.

„Aš ga­liu pa­sa­ky­ti to­kią sta­tis­ti­ką liūd­ną – 2011 me­tais Kė­dai­nių mies­te gy­ve­no 31,5 tūkst. gy­ven­to­jų, 2014 me­tais – 25,5 tūkst. – tai čia ne tik me­rui, bet vi­siems ky­la klau­si­mas, kas bus to­liau, jei­gu ne­su­val­do­me emig­ra­ci­jos, tu­rė­si­me ieš­ko­ti va­rian­tų“, – aiš­ki­no S. Grin­ke­vi­čius: „Kol kas yra la­bai apy­tiks­liai pa­sa­ky­ta – kad už nuo­mą bus mo­ka­ma, dar kaž­ką – aiš­ku, kad no­rė­tų­si kon­kre­tes­nių da­ly­kų. Bet aš įsi­vaiz­duo­ju, kad ir mes, vie­ti­nė val­džia, tu­rė­tu­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad tie žmo­nės grei­čiau in­teg­ruo­tų­si ir ne pa­gal­bos pra­šy­tų, bet įsi­lie­tų į dar­bo rin­ką, į mū­sų kas­die­ni­nį gy­ve­ni­mą.“

Siek­da­ma pa­leng­vin­ti Pie­tų Eu­ro­pai ten­kan­čią naš­tą, Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 255 pa­bė­gė­lius, šiuo me­tu esan­čius Ita­li­jo­je ir Grai­ki­jo­je, ir dar 70 – iš Tur­ki­jos. Dau­giau­sia tai tu­rė­tų bū­ti iš Si­ri­jos pa­bė­gę as­me­nys.

Be to, sa­vi­val­dy­bių pra­šo­ma su­teik­ti būs­tą iš Ry­tų Ukrai­nos ir Kry­mo no­rin­tiems grįž­ti lie­tu­vių kil­mės as­me­nims ir jų šei­moms.