SADM siūlo nuo kitų metų naikinti Vaikų išlaikymo fondą
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) siū­lo nuo ki­tų me­tų pa­nai­kin­ti Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­dą. Mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio tei­gi­mu, fon­do funk­ci­jas – iš­ieš­ko­ti ali­men­tus iš jų ne­mo­kan­čių tė­vų – ge­riau at­lik­tų „Sod­ra“.

„So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja tei­kia Vy­riau­sy­bei įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tus dėl Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do funk­ci­jų per­da­vi­mo „Sod­rai“. Su­rink­ti duo­me­nys ir skai­čia­vi­mai ro­do, kad taip bū­tų efek­ty­viau ir ma­žiau kai­nuo­tų to­kia veik­la“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams pra­ne­šė mi­nis­tras.

L.Ku­ku­rai­čio tei­gi­mu, pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo su­rin­ki­mo per­da­vi­mas „Sod­rai“ par­odė, kad ši įstai­ga su­ge­ba tai da­ry­ti efek­ty­viau nei ki­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos.

Per 2016 me­tus fon­das iš­mo­kė­jo apie 14,5 mln. eu­rų vai­kams iš­lai­ky­ti, iš jų 0,6 mln. eu­rų, ar­ba apie 4 proc., iš­ieš­ko­ta iš sko­li­nin­kų. Tuo me­tu „Sod­ra“ ma­no, kad per me­tus ga­lė­tų iš­ieš­ko­ti apie 25 proc. sko­lų.

To­dėl Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­ją siū­lo­ma nai­kin­ti. Pro­jek­tas bus tei­kia­mas Vy­riau­sy­bei, o jei ši pri­tars, pa­kei­ti­mus tu­rės pri­im­ti Sei­mas.

Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, lai­ki­nai ei­nan­ti va­do­vės par­ei­gas, Ina Sku­bi­lo­vie­nė pri­ta­rė SADM pro­jek­tui.

„Pliu­sų aš ma­tau daug šia­me pro­ce­se, ne­įž­vel­giu ko­kio nors są­moks­lo ar ne­igia­mų da­ly­kų. Žiū­rint vi­są Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, sie­kiant op­ti­mi­za­vi­mo, bend­rų­jų funk­ci­jų ma­ži­ni­mo, tai ši­tas žings­nis, aš ma­ny­čiau, yra tei­sin­gas“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tam sa­kė I.Sku­bi­lo­vie­nė.

Jos tei­gi­mu, fon­do ad­mi­nis­tra­ci­ja sko­lai iš­ieš­ko­ti ne­tu­ri to­kių įran­kių, ko­kių tu­ri „Sod­ra“.

Kiek žmo­nių pra­ras dar­bo, anot fon­do va­do­vės, dar su­nku pa­sa­ky­ti.

„Dar ne­tu­ri­me reor­ga­ni­za­ci­jos pro­ce­so. Aiš­ku, kad kaž­kiek pra­ras, nes bus at­si­sa­ky­ta bend­ro po­bū­džio funk­ci­jų – fi­nan­sų, per­so­na­lo val­dy­mo, kai ku­rių tei­sės sri­ties – iš­liks tie, ku­rie dir­ba pa­gal spe­ci­fi­ką, ku­rie dir­ba su iš­mo­kė­ji­mais ir, ma­tyt, iš­ieš­ko­ji­mu. Čia dar svars­ty­mo sta­di­ja“, – tei­gė I.Sku­bi­lo­vie­nė.

Anot so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro, šis spren­di­mas nė­ra su­si­jęs su šiuo me­tu vie­šu­mon iš­ki­lu­sio­mis prob­le­mo­mis Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­de, kai dvi sky­rių ve­dė­jos pra­ne­šė apie ga­li­mą vals­ty­bės lė­šų švais­ty­mą ir bu­vo aps­kųs­tos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai, Vals­ty­bi­nei duo­me­nų ap­sau­gos tar­ny­bai.

Gruo­dį Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do Fi­nan­sų ir aps­kai­tos sky­riaus ve­dė­ja Vik­to­ri­ja Kap­lan-Ba­ra­no­va bei Iš­mo­kų sky­riaus ve­dė­ja Re­gi­na Da­gie­nė par­ašė laiš­ką L.Ku­ku­rai­čiui, kad fon­das ga­li bend­ro­vei „Al­go­rit­mų sis­te­mos“ su­mo­kė­ti be­veik 50 tūkst. eu­rų už in­for­ma­ci­nės sis­te­mos įdie­gi­mą, nors ši ne­vei­kia. V.Kap­lan– Ba­ra­no­va tei­gė su­ži­no­ju­si, kad bend­ro­vei už at­lik­tus dar­bus pla­nuo­ja­ma su­mo­kė­ti 49 tūkst. 115 eu­rų. Anks­čiau bend­ro­vei „Doc­lo­gix“ su­mo­kė­ti 8,5 tūkst. eu­rų už duo­me­nų val­dy­mo sis­te­mos prog­ra­mos su­kū­ri­mą.

„Šiai die­nai (...) nau­ja in­for­ma­ci­nė sis­te­ma ne­įdieg­ta, ka­dan­gi la­bai daug funk­ci­jų ne­vei­kia, kai kur net ne­sup­rog­ra­muo­tos są­sa­jos tarp po­sis­te­mių“, – tei­gė laiš­ko mi­nis­trui au­to­rės.

Po šio laiš­ko mi­nis­tras SADM au­di­tui pa­ve­dė pa­ti­krin­ti mi­nė­tą vie­šą­jį pir­ki­mą. Mo­te­rys at­si­tik­ti­nai su­ži­no­jo, kad fon­do dar­buo­to­ja su vi­daus au­di­to dar­buo­to­ju ieš­ko bū­dų, kaip joms pa­čioms pri­tai­ky­ti ko­kį nors tei­sės pa­žei­di­mą.

Dėl to L.Ku­ku­rai­tis ne­pat­vir­ti­no SADM au­di­to iš­va­dų, pa­pra­šė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­lik­ti SADM Vi­daus au­di­to sky­riaus veik­los ver­ti­ni­mą ir už­sa­kė iš­ori­nį Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų veik­los pa­ti­kri­ni­mą. Tuo me­tu fon­do va­do­vė I.Sku­bi­lo­vie­nė krei­pė­si į STT, pra­šy­da­ma nu­sta­ty­ti, ar Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos Fi­nan­sų ir aps­kai­tos sky­riaus ve­dė­jos ir Iš­mo­kų sky­riaus ve­dė­jos krei­pi­ma­sis į L.Ku­ku­rai­tį ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. Mat mi­nis­trui per­duo­ti duo­me­nys yra kon­fi­den­cia­lūs ir nau­do­ja­mi tik Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos veik­lo­je.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad penk­ta­die­nį ga­vo di­džio­sios da­lies fon­do ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jų pe­ti­ci­ją, ku­rio­je jie ne­ri­mau­ja dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos.

„Šmei­žia­mi ir že­mi­na­mi iš­krai­py­tais fak­tais, ku­riuos nuo­lat daug me­tų ku­ria par­eiš­kė­jos“, – ci­ta­vo mi­nis­tras ir pa­brė­žė, kad la­bai svar­bu iš­girs­ti abi pu­ses.

„Jei pa­aiš­kė­tų, kad įsta­ty­mams nu­si­žen­gė abi pu­sės – ar par­eiš­kė­jos, at­skleis­da­mos kon­fi­den­cia­lią in­for­ma­ci­ją, ar di­rek­to­rė, ku­ri ne­su­tei­kė tin­ka­mų są­ly­gų ir pa­si­ra­šė ne­skaid­rias su­tar­tis – bet ku­ris tar­nau­to­jas tu­rės pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę pa­gal įsta­ty­mą“, – pir­ma­die­nį par­eiš­kė L.Ku­ku­rai­tis.